Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Detta är en berättelse om din Herres nåd

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

“(Detta är) en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd” (Sûrah Maryam:2)

Jag har funderat över hur Allahs nåd visar sig i Koranens kapitel Maryam. Det är betydelsefullt att kapitlet börjar med: “(Detta är) en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.” [Sûrah Maryâm:2]

Här har vi nämnt Allahs nåd till en av Hans utvalda anhängare , Sakarias, när han bönföll Sin Herre att välsigna honom med ett barn i hans höga ålder. Sakarias bön var följande:

“Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat,
men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.
Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina
medbröder (kan företa sig) när jag är borta. Min hustru har
varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en (son och) efterföljare,
som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör
honom sådan att Du finner behag i honom!”
[Sûrah Maryâm: 4-6]

Allah besvarade bönen genom att välsigna honom med en son, Profeten Johannes. Detta visar för oss hur nära Allahs nåd är till dem som dyrkar och bönfaller Honom med fromhet och ödmjukhet. Vi bör söka Allahs nåd genom vår uppriktighet och kärlek.

I mitten av samma kapitel finner vi en redogörelse om Abrahams historia. Vid en punkt säger Abraham till sin far: “O min far! Tjäna inte Djävulen. Säkerligen är Djävulen olydig mot den Välgörande.” [Sûrah Maryâm: 44]

Abrahams ord visar oss den extrema okunnigheten som krävs för att flagrant neka Allah och inte lyda Honom. Allah, den Välgörande och Barmhärtige, förtjänar verkligen vår lydnad. Vi bör tacka Honom och inte förneka Hans välvilja. Vi bör vårda Honom i våra tankar och aldrig glömma Honom. Vi bör svara på Hans godhet och Hans välvilja med vår tacksamhet och fromhet.

Abraham säger sedan: “O min far! Jag fruktar att Allahs straff skall drabba dig och att du då (skall inse att du) varit Djävulens vän.” [Sûrah Mâryam: 45]

Här varnar Abraham mot straffet som väntar dessa som inte lyder Allah och avvisar Hans vägledning och Hans väg. Genom att hänvisa till det som att vara “ett straff från den Välgörande”, betonar Abraham hur lågt och stötande det är att förneka Allah och tron på Honom, så mycket att i deras förnekelse och trolöshet blir dem värda av straffet från Allah, trots Allahs oändliga barmhärtighet.

Det här kapitlet av Koranen kommer till dess slutsats med versen: “Den Nåderike skall låta (mycken) kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv.” [Sûrah Mâryam: 96] Denna vers visar oss innebörden av stor betydelse. Allah välsignar dem som tror och utför goda handlingar med kärlek. Han älskar dem och dem älskar Honom. Han sprider ut sedan deras kärlek genom Jorden, så att dem känner kärlek för varandra. Beträffande det sade Profeten (frid vare över honom):

Om Allah älskar någon, kallar Han Gabriel och säger:

“Jag älskar den personen.”

Sedan älskar Gabriel också den personen och ropar ut
till himlarna: “Sannerligen älskar Allah denna person.”
Därefter, älskar invånarna av Himlen också den personen.
Därefter, är det beviljat som acceptans på Jorden.”
[Sahîh al-Bukhârî (3209) och Sahîh Muslim (2637)]

Dessa är några av de viktigaste betydelserna som bör berika vår tro och upplysa vårt praktiserande som muslimer när vi begrundar Allahs barmhärtighet.

Shaykh Salman al-Awdah

Tags | , , ,

Submit a Comment