Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Sträva efter Allahs vägledning

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jag funderade på hur oerhört meningsfylld surah al-Fatihah är. Ta exempelvis vers 6 där vi säger: “Led oss på den raka vägen”. Här ber och åkallar vi Allah, inte bara för vår egen individs skull utan för alla som ber om detsamma. Genom att göra detta bortser vi från våra egoistiska tendenser. Personen som framför denna åkallan är inte ute efter att avslöja andras misstag eller visa sig vara den enda som följer sanningen. När vi ber om att ledas på den raka vägen, ber vi om vägledning för andra såväl som för oss själva. Denna åkallan som är i pluralform (oss) är en kollektiv bön om vägledning för alla som ber om det. Alla framför vi denna ödmjuka önskan tillsammans.

Denna koranvers betonar att vägledning inte endast är en personlig fråga. Det är inte en privat angelägenhet. Det är något som påverkar alla: individen, familjen och samhället. På individnivå är vägledningen fokuserad främst på personlig tro, dyrkan och etiskt uppförande gentemot andra. På samhällsnivå berör den social rättvisa och mänskliga rättigheter tillsammans med att sprida förståelse och bygga upp civilisationer.

När vi ber Allah om att leda oss på den raka vägen, ber vi Allah om att utöka våra ansträngningar att nå vägledning med Hans hjälp. Vi anstränger oss att tänka, lära oss och söka kunskap. Allah säger i Koranen: “De som har underkastat sig Guds vilja är de som sökte kunskap om rätt och orätt.” [Surah al-Jinn: 14]

Våra ansträngningar ska sedan följas upp av åkallan, sökande Allahs hjälp med att rätta till bristfälligheter i våra ansträngningar att nå den “raka vägen”. Vi ser denna väg som vägen till frälsning i livet efter detta. Dess mening i detta liv är emellertid att nå rätt mål på enklaste sätt och med bäst uppförande som möjligt. Detta omfattar alla angelägna frågor som vi stöter på i våra liv. När en person stöter på många alternativ och inte vet vad han ska välja, finns det alltid ett alternativ som är rakast och andra som är mindre lämpliga. Vissa alternativ kanske är fullständigt ohederliga.

När vi står inför ett beslut avseende våra studier, äktenskap, affärsuppgörelser, ett projekt vi funderar på att åta oss, en resa utomlands eller något annat viktigt beslut, kommer vi ha många olika alternativ – vissa bättre än andra. Vår åkallan: “Led oss på den raka vägen” täcker alla dessa saker. Vi bönfaller Allah om att vägleda oss till det bästa alternativet. Vår åkallan gäller för alla våra idéer, synsätt och åsikter.

Den “raka vägen” beskrivs som “finare än ett hårstrå och vassare än ett knivblad”. Är denna beskrivning menad att irritera oss och få oss att tro att vi aldrig kommer att kunna navigera en sådan väg? Inte alls. Det är snarare en invitation att alltid sträva efter framsteg, att nå det som är bättre och närmare perfektion. Vilken nivå vi än når vad gäller våra tankars balans och vårt uppförandes korrekthet, finns det alltid en högre nivå som vi kan längta efter. Vi kan komma att nå denna högre nivå genom Allahs behag, genom att fortsätta att ödmjukt be Honom om vägledning, vilket vi gör genom att läsa denna koranvers, genom att läsa Surah al-Fatihah och genom att läsa Koranen rent allmänt. Vi kan nå högre och bättre nivåer genom allt nyttigt vi läser och varje ansträngning vi utför för att bättra på vårt uppförande, men vi ska samtidigt akta oss för att falla i självbelåtenhetens fåfänga genom att tro att vi har “lyckats”. Vägledning är en livslång process. Allah säger: “och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig” (dvs. den absoluta, slutgiltiga visshet [al-yaqin] som döden för med sig) [Surah al-Hijr: 99]

Många människor når en nivå där de upphör att utvecklas. De tror att de har nått allt det som betyder att vara vägledd. De gör en tvärvändning; från att först strävat efter att utveckla sig själva går de till att sedan döma och hacka på andra, ovetande om sina egna brister. Vi lär oss genom erfarenhet att uppnåendet av en lämplig nivå av religiös tillgivenhet inte händer över en natt. Det sker inte genom ett par ord som läpparna yttrar, inte heller genom uppriktig önskan. Det kräver kontinuerliga ansträngningar och upprepade försök. Det kräver att man alltid försöker utveckla sig själv.

Det hela handlar inte om att endast förflytta sig från fel till rätt. Det handlar om att röra sig från en jämviktspunkt till en annan som är ännu mer exakt. Detta kräver kontinuerlig kritisk självuppskattning och en vilja att alltid be Allah om Hans hjälp. Hur många gånger har vi inte tagit ställning till en trossak och backat upp detta med bevis, bara för att efter ytterligare studier och förståelse finna ett synsätt som är ännu bättre?

Vi ser att Allah säger: “- som lyssnar till [Mitt] ord och som följer den bästa [väg som erbjuds där]. Det är dem som Gud vägleder och de som har förstånd.” [Surah al-Zumar: 18]

Och Han säger: “Och följ den bästa av de [vägar] som har uppenbarats för er av er Herre” [Surah al-Zumar: 55]

Och Han säger: “Och vi gav honom (Moses) föreskrifter om allt [inristade] på [Lagens] tavlor med förmaningar och utförliga förklaringar i alla ämnen. Och [Vi sade:] “Håll med kraft fast vid allt detta och befall ditt folk att [i varje läge] välja den bästa [av de vägar som anvisas där].” [Surah al-A’raf: 145]

Vad gäller trosfrågor, så är vårt intresse att göra det bästa vi kan i enlighet med vår religions påbud, och vad gäller världsliga frågor så är vårt intresse att uppnå världslig välfärd. I alla frågor är det viktigt att vi är objektiva, uppriktiga och befriade från usla motiv. Vi måste sträva efter förträfflighet.

Och Allah vet bäst.

Tags | , , ,

Submit a Comment