Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Uppriktighet (niyyah)

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

De bästa orden är Allahs ord och den bästa vägledningen är Muhammeds  vägledning.

Kära medmänniskor, bröder och systrar. Varför ber vi? Varför fastar vi? Varför ger vi en del av våra pengar till fattiga? Är det för att visa upp oss för människorna eller är det för att tillbe och tacka Allah, vår Herre och Skapare?

Vårt svar som troende måste naturligtvis vara att all vår tillbedjan, böner, offer och tacksägelser måste vara endast för Allahs skull.

Allah säger i sin ädla Skrift, Koranen:

Säg. Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida. Till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja.

Denna koranvers lär oss att vi alltid måste handla med Allah i åtanken. Att allt vi gör, säger, tänker och tycker måste överensstämma med vad Allah har uppenbarat och med profeten Muhammeds  föredöme, sunnah.

Allahs Sändebud  sa angående vikten av att ha en ren avsikt, en ren niyyah:

Varje handling bedöms efter dess avsikt (niyyah) och varje människa ska få vad hon strävat efter. Den som haft avsikten att utvandra för Allahs och Hans Sändebuds skull, har alltså utvandrat för Allah och Hans Sändebuds skull. Likaså har den, vars avsikt varit att utvandra för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till hustru, utvandrat för det han avsett.

I denna hadith (profettradition) understryker profeten Muhammed  att våra handlingar bedöms efter vad vi har haft för avsikt. Att de handlingar som är goda kommer att belönas rikligt av Allah.

Låt mig ge er ett exempel på en som har en god avsikt, niyyah och en person som har en felaktig avsikt. En troende som arbetar hederligt för att försörja sin familj och för att bygga upp ett gott samhälle eftersom han följer Allahs ord är ett exempel på en som har en god avsikt, niyyah. Medan en person som arbetar på ett ohederligt sätt för att slösa bort sina pengar på nöjen och festligheter eftersom han bara tänker på sig själv är ett exempel på en person som har en felaktig avsikt, niyyah. Därför är det viktigt att vi alla frågar oss själva: Varför ber jag? Varför fastar jag? Vem arbetar jag?

Må Allah hjälpa oss att rena våra avsikter, att de må vara endast för honom. Må Allah leda oss till den rätta vägen och må hans välsignelser och frid vara över vår profet Muhammed , hans ättlingar och hans efterföljare.

Tags | , , ,

Submit a Comment