Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

One Comment

In Andlighet

By admin

Tolerans

On 26, jan 2013 | One Comment | In Andlighet | By admin

Tolerans är ett vackert ord i varje språk och inom varje kultur. På ett personligt plan används ofta detta ord för att uttrycka idén om att förlåta dem som gjort oss illa, felat mot oss, eller har uttryckt sina meningsskiljaktigheter med oss på ett olämpligt sätt. Detta synsätt lägger ett stort moraliskt värde i tolerans. Tillämpning av den innebär moralisk seger av godhetsanda och anständighet över det onda, som en person kan vara frestad att ge efter.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Baktalandets ondska

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Talet bakom ryggen av någon utgörs visserligen blott av ord, med det är ord som bringar skam och vanära över den som yttrar dem och skickar densamme i Elden. Vederbörande har gett efter för sina låga begär och fallit till föga för sina destruktiva tendenser.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Yttre aspekter av dyrkan

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Varje del av kroppen har någon form av dyrkan att utföra. Låt oss ta ögonen som exempel. Ögonen dyrkar Allah genom att titta på det som de är beordrade att titta på. Allah säger:

Hava de då ej tagit himlarnas och jordens rike och allt vad Gud skapat i betraktande… (Koranen, al-A‘râf, 7:184. Zetterstéens översättning )

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Slöjan i mitt hjärta

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

För några veckor sedan bläddrade jag som vanligt igenom en dagstidning som låg på arbetsbordet. Bland de många olika artiklarna var det speciellt en artikel som stack ut ur mängden, ur media bruset, en artikel om en ung muslimsk tjej i tonåren. Vad artikeln egentligen handlade om har jag för länge sedan glömt. Men vad jag kommer ihåg är att den unga tjejen uttalade sig om varför hon inte bar den muslimska slöjan.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Ett leende är en allmosa

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Profeten Muhammed  som vägleder mänskligheten till det mest fullkomliga av alla levnadssätt och vars liv och handlande är ett lysande exempel (Koranen 68:4) har sagt att ett leende är en allmosa (sadaqah).

Konvertiten Leopold Weiss som antog namnet Muhammed Asad skrev boken “Vägen till Mecka” där han bl.a. nämner sin konversion till islam och sina många resor i den muslimska världen. I boken beskriver Asad om hur han efter många års vistelse i den muslimska världen återvänder hem till Europa med sin hustru. På tåget i Europa betraktar han sina medresenärer och slås av insikten att ingen ler, tvärtom uttrycker deras ansikten bedrövelse och bitterhet. Han konstaterar att i den muslimska världen log människorna mycket mer även om de var fattiga medan i Europa där materialistiskt välstånd råder log knappast någon.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Uppriktighet (niyyah)

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Hjärtat: kroppens befälhavare

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Det arabiska namnet för “hjärta” (qalb) är ett namn som antyder att det är en bit kött med liten vikt. Men trots det är det mäktigt i styrka och betydelse. Allah skiljer människorna från resten av skapelsen på grund av människornas hjärtan och intellekt. Allah säger:

Har de [som nu förnekar sanningen] aldrig begett sig ut i världen, så att deras hjärtan fått lära sig att förstå och deras öron att höra? Det är inte deras ögon som är blinda, nej, det är hjärtana i deras bröst! (al-Hadjdj, 22:46)

Read more…

Tags | , , ,