Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Ramadan och iman

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Fredagspredikan av imamen för al-Madîna al-Munawarrah ‘Alî Abd-ur-Rahmân al-Hudhaifî
Al-Jum’ah, Ramadan 12, 1421 A.H. (December 8, 2000)


All lov och pris tillkommer Allah, den Största, den Mäktige, den Generöse. Jag tackar Honom och söker Hans förlåtelse. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom värd att dyrkas utom Han och att Muhammad  är Hans tjänare och budbärare. Oh Allah, skölj över honom med frid och välsignelser, liksom hans familj och följeslagare.

Bröder i tron, var alltid medveten om Allah genom att göra goda gärningar och avstå från förbjudna handlingar, för det är endast genom fruktan för Allah som ni kan uppnå lycka i denna värld och Allahs nöjdhet i det Nästkommande livet.

Mina muslimska bröder och systrar, det torde vara känt för er att handlingarna beordrade av Allah har två syften:

För det först att rena muslimens själ för att göra den berättigad att vistas i det eviga paradiset. Allah säger: “Den skall gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet och åkallar sin Herres namn och förrättar sin bön.” (Al-A’laa 87:14-15)

För det andra att göra så att hela mänskligheten drar nytta därav. Det är bevisat i versen:

“Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud.” (Aal ‘Imraan 3:110)

Ibn Kathîr sade, medan han kommenterade versen, att muslimer är de mest välgörande till mänskligheten eftersom det är föreskrivet för dem att göra gott, förbjuda ont och tro på Allah. I en hadith sade Allah budbärare  en gång:

“Mänskligheten är Allahs underordnade och de närmaste av alla Hans tjänare är de mest välgörande till Hans tjänare.”

Avståendet från förbjudna handlingar driver bort överhängande ondska och får ett slut på kontinuerliga sådana. Allah säger:

“Gud är de troendes försvarare. Men Gud är inte vän till dem som sviker [givna förtroenden] och som förnekar [Guds välgärningar]”. (Al-Hadjdj 22:38.)

Ramadan är en månad av välsignelse och goda gärningar. Allah hedrade den och välsignade dess nätter och dagar, till och med varje timme av den. Han förordnade fasta under dess dagar och föreskrev bön (salâh) och bönen (duâ) under dess nätter. Han gjorde den till en period i vilken goda gärningar får mångfaldig belöning. Han gör en Umrah som är utförd under denna månad likvärdig i belöning en Hadjdj som är utförd med Allahs budbärare . Det är i denna ädla månad som många stora händelser skedde i islams historia såsom segern för iman över kufr i slaget om Badr, landvinningen av Mecka, slaget om ‘Ayn Djaaloot och andra avgörande slag.

Under denna månad får muslimer genom deras fasta, själsliga vinster och förhindrar vedergällningar som vanligtvis följer med utförandet av förbjudna och destruktiva handlingar. Denna betydelse är fastlagd i versen:

“Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud”. (Al-Baqarah 2:183).

Bland meriterna för denna månad är också att den sätter en avgränsning mellan en individ och Satan, så att han inte längre är kapabel till att göra det han enkelt gör under andra månader. Detta faktum är förklarat av Allahs budbärare  när han säger:

“När Ramadan kommer, öppnas paradisets portar, helvetets portar stängs och djävlarna är fastbundna.”

Ni är därför förpliktigade kära bröder, att prisa Allah för denna stora gåva med era hjärtan, tungor och lemmar och tacka Honom för allt gott Han främjar för er. Allah säger:

“Säg: ‘Gläds över dessa Guds gåvor och över Hans barmhärtighet, som är förmer än [de rikedomar] ni kan samla!'” (Yoonus 10:58)

Sträva efter att göra så många goda gärningar som möjligt under denna ädla månad och uppehåll hela tiden dig själv med lovprisande av Allah och sökandet efter Hans förlåtelse. Utför de obligatoriska bönerna regelbundet i moskén med samlingen, betala zakat utifrån rikedomen Allah har givit dig och spendera pengar i frivillig välgörenhet och skydda din fasta från förbjudna saker såsom förtal, skvaller och liknande. Allahs budbärare  sade:

“Vemhelst som inte avstår från lögn i tal och handling, och ageranden i okunnighet, behöver Allah ej hans avstående från mat och dryck.” (Al-Bukhari)

Jag ber er, mina bröder, att utföra fastan i Ramadan endast för Allahs skull. Allahs budbärare (fred vare med honom) sade:

“Vemhelst som utför fastan i Ramadan med iman och hoppet om att få belöning av Allah, kommer hans tidiga synder bli förlåtna för honom.”

Era föräldrars välbehag borde också vara ett mål ni borde sträva efter hela tiden och i synnerhet under denna ädla månad för Allah kommer att vara nöjd med er endast när de är nöjda med er. Upprätthåll goda relationer till dina nära och kära, visa barmhärtighet och medlidande med de fattiga och hemlösa och klara upp skulderna till dem som du är skyldig. Upprätthåll goda relationer till era grannar för den vars granne inte är skyddad från hans elakheter är inte sedd som en troende. Försäkra dig om att muslimsk egendom, personer och blod är skyddad från skada för allt ont som är gjort mot en annan person ska sonas för på domedagen. Du torde veta att denna månad av fasta har behållit dig i vägen av fromhet, avvik därför inte och råd varandra om sanning och tålamod.

Mina muslimer, den största gåvan som Allah har gett till sina tjänare under Ramadan är den ädla Koranen. Allah säger:

“För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.” (Al-Baqarah 2:185)

Läs Koranen ofta under denna månad, för vemhelst som läser en enda bokstav från Allahs skrift får en belöning som motsvarar tio goda gärningar. Regelbunden recitation av Koranen välsignar den troende och efterlämnar välsignelse i hans hjärta och kropp. Koranen är vägvisaren till allt gott och förhindrandet för allt ont. En mänsklig själ kan inte vara på den rätta vägen om den inte är berikad med Koranen och all korruption som händer i den mänskliga tanken är orsakade från att man avstår från den nobla skriften. Människor som följer Koranen är de som tillämpar den även om de inte lär sig den utantill. Koranen är Allahs mirakel som vänder sig till det mänskliga intellektet i alla åldrar och alla platser med flertalet bevis och fullkomlig säkerhet för att göra gällande för realiteten av tron. Därför, berika era själar och rena era lemmar med Koranen. Stå fast vid det tillåtna och det otillåtna i denna Bok och begrunda dess fantastiska verser om att Allah kan öppna välsignelserna i himlarna och jorden för er och accepterar er in i det eviga paradiset.

Mina muslimska bröder och systrar, befrämja handlingar som kommer att få er att erhålla nöjsamheten hos vår Herre. Han säger:

“Var och en har en riktpunkt som han vänder sig mot [i bönen]. Tävla därför med varandra om att göra gott. Var ni än befinner er skall Gud samla er [på Domens dag]; Gud har allt i Sin makt”. (Al-Baqarah 2:148)

Kära bröder, det är en del av perfektionen av er fasta att utföra de icke-obligatoriska bönerna som salatul Taraweeh. Abu Hurayra berättade att Allahs budbärare  sade:

“Vemhelst som utför nattliga böner under Ramadan med iman och en önskan om belöning från Allah, kommer få sina tidigare synder förlåtna.” (Al-Bukhari och Muslim)

Mina muslimska bröder och systrar, låt oss bli förberedda för dagen då vi ska lämna denna värld för ingen av oss vet när döden ska komma och ingen av oss vet vad hans öde ska bli inför vår Herre.

Tags | , , ,

Submit a Comment