Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

En källa till visdom

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Botemedel mot ilska

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Profeten Muhammed  har sagt: “Allah har inte skapat en sjukdom utan att samtidigt ha skapat botemedel mot den (sjukdomen).” [Sahîh al-Bukhârî (5354)]

Det finns många botemedel mot ilskans bedrövelser. Här diskuterar vi bara några få.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Hur man undviker mardrömmar och sömnproblem

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

De flesta mardrömmar genererar ur det vardagliga livet. De kan uppstå från något vi har sett eller från saker som vi har tänkt extra mycket på under dagen. Även stressfulla och skrämmande upplevelser kan leda till mardrömmar.

Vanligast är mardrömmar hos barn. De brukar minska med åren upp till puberteten. Bland vuxna är mardrömmar frekventare hos kvinnor än män.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Baktalandets ondska

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Talet bakom ryggen av någon utgörs visserligen blott av ord, med det är ord som bringar skam och vanära över den som yttrar dem och skickar densamme i Elden. Vederbörande har gett efter för sina låga begär och fallit till föga för sina destruktiva tendenser.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Yttre aspekter av dyrkan

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Varje del av kroppen har någon form av dyrkan att utföra. Låt oss ta ögonen som exempel. Ögonen dyrkar Allah genom att titta på det som de är beordrade att titta på. Allah säger:

Hava de då ej tagit himlarnas och jordens rike och allt vad Gud skapat i betraktande… (Koranen, al-A‘râf, 7:184. Zetterstéens översättning )

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Slöjan i mitt hjärta

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

För några veckor sedan bläddrade jag som vanligt igenom en dagstidning som låg på arbetsbordet. Bland de många olika artiklarna var det speciellt en artikel som stack ut ur mängden, ur media bruset, en artikel om en ung muslimsk tjej i tonåren. Vad artikeln egentligen handlade om har jag för länge sedan glömt. Men vad jag kommer ihåg är att den unga tjejen uttalade sig om varför hon inte bar den muslimska slöjan.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Ett leende är en allmosa

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Profeten Muhammed  som vägleder mänskligheten till det mest fullkomliga av alla levnadssätt och vars liv och handlande är ett lysande exempel (Koranen 68:4) har sagt att ett leende är en allmosa (sadaqah).

Konvertiten Leopold Weiss som antog namnet Muhammed Asad skrev boken “Vägen till Mecka” där han bl.a. nämner sin konversion till islam och sina många resor i den muslimska världen. I boken beskriver Asad om hur han efter många års vistelse i den muslimska världen återvänder hem till Europa med sin hustru. På tåget i Europa betraktar han sina medresenärer och slås av insikten att ingen ler, tvärtom uttrycker deras ansikten bedrövelse och bitterhet. Han konstaterar att i den muslimska världen log människorna mycket mer även om de var fattiga medan i Europa där materialistiskt välstånd råder log knappast någon.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Uppriktighet (niyyah)

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,