Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Uppenbarelser

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Hur Koranen lär människor om Allah

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Koranen visar oss en metod som lär ut de väsentliga principerna i tron, vilka har möjlighet att stärka en persons karaktär och på ett positivt sätt bidra till personens känslomässiga och mentala utveckling. Att undersöka Koranens metod i att lära ut dessa övertygelser kan hjälpa oss i att bringa fram essensen av vår to på bästa möjliga sätt.

En muslims tro är etablerad på sex väsentliga principer: tron på Allah, Hans änglar, Hans skrifter, Hans budbärare, Domedagen och ödet.

Dessa trosartiklar fördes fram i den välkända hadithen där ängeln Gabriel kom till profeten Muhammad  och frågade honom: “Vad är tro?” till vilket Profeten  svarade: “Det är att tro på Allah, Hans änglar, Hans skrifter, Hans budbärare, Domedagen och ödet.”

Denna hadith är grunden varpå en muslims tro är byggd och vi kommer att ta den som en stomme för vår diskussion.

Tron på Allah.
Koranen skriver om Allah på det mest särskiljande och effektiva sätt. Istället för ett torrt föredrag, berättar den för oss om Allah genom en skildring av Hans handlingar i den skapta världen. Den talar om skapelsen av människan, utformningen av himlarna och jorden, dag och natt, solen, månen och stjärnorna. Den talar också om Hans attribut – som Hans allmakt, kunskap, barmhärtighet, hörande och syn – i sammanhanget som diskuterar tecknen i skapelsen och frågor om det sedda och det osedda.

Denna metod har en positiv effekt på en troendes psykologiska utveckling. För att klargöra detta skall vi se till endast ett exempel, hur Koranen diskuterar skapelsen av människan.

Koranen talar om för oss att Allah skapade människan från lera: “Vi har skapat människan av finaste lera.” [Sûrah al-Mu’minûn: 12]

Det är också berättat för oss hur Allah utnämnde människan till att bli ställföreträdare och att när Han informerade änglarna om detta, frågade de honom varför denna

skapelse förtjänar en sådan hög status. “Och se, din Herre sade till änglarna: ‘Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.’ [Änglarna] sade: ‘Skall du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?’ [Gud] svarade: ‘Jag vet vad ni inte vet.'” [Sûrah al-Baqarah: 30]

Det är därefter berättat för oss hur änglarna beordrades att böja sig inför Adam: “Och när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom Iblis som vägrade, full av högmod och blev en av dem som förnekar sanningen.” [Sûrah al- al-Baqarah: 34]

Allah talar om för oss hur Han skapade en maka för Adam: “Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt viss budskap till människor som tänker.” [Sûrah Rûm: 21]

Koranen talar om hur Allah välsignade människan med gåvor som hörsel, syn och ett omdömesgillt hjärta: “Det är Han som begåvat er med hörsel och syn och hjärta, men var är er tacksamhet?” [Sûrah al-Mu’minûn: 78]

“Säg [Muhammad]: ‘Det är Han som skapat er och begåvat er med hörsel, syn och förstånd – men var är er tacksamhet?'” [Sûrah al-Mulk: 23]

“Gud förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet [mot Honom].” [Sûrah al-Nahl: 78]

Koranen talar om för oss att Allah framlade allt som är i jorden och i havet till människan, och t.o.m. lade till solen och månen att verka för människans välbefinnande:

“Och Han har gjort natten och dagen till era tjänare liksom solen och månen; också stjärnorna tjänar er på Hans befallning. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd. Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som ägnar [tingen] eftertanke. Och det är Han som låter havet tjäna er, så att ni får äta färskt kött [som ni fångar] där och ur det kan hämta ting som ni pryder er med.” [Sûrah al-Nahl: 12-14]

När en muslim tänker över dessa sanningar om hans skapelse och funderar över hur annorlunda han är från den tröga substansen från vilken han kom, vänder hans hjärta och sinne naturligt till att upphöja Allah. När en muslim funderar över Allah har ärat honom genom att låta änglarna böja sig inför Adam, kommer han naturligt att förhärliga Allah och tacka Honom för storheten i denna heder. När en muslim tänker på sin hörsel, syn och omdömesgilla hjärta att vara Allahs gåvor och akten där vi har makar för att ge oss bekvämlighet, detta inspirerar muslimen att känna kärlek till Allah. Muslimen, därtill, hoppas att Allah fortsätter bringa dessa välsignelser.

När en muslim tänker på hur Allah även har satt jordens, månens och solens rörelse till hans tjänst – när han tänker på hur Allah låtit oss bruka jorden och segla över haven och att skörda dess flera gåvor – detta inspirerar muslimen att förhärliga Allah ännu mer och att han ännu mer vänder sig till Allah med sina önskningar.

Tron på änglarna
Koranen talar likvärdigt om var och en av de andra trosartiklarna på ett sätt som berikar hjärtat och själen hos de troende. Dessa artiklar av tro är alltid presenterade i sammanhanget med påtagliga händelser som åskådliggör Allahs allmakt, barmhärtighet och storhet.

Med respekt för änglarna, är vi sagda att de är skapta av ljus. Vissa av de bär tronen och är i konstant lovprisande av Allah. Vi är sagda att de bevittnar de troende i deras bön, att de medverkar i fredagsbönen med människorna.

Vi är informerade att det finns en ängel som är väktare för elden, att det finns en dödsängel som för vidare våra själar när vi dör. Vi är sagda att änglar alltid ömmar för mänskligheten och skyddar de med befallningar från Allah.

När en muslim läser om dessa saker i Koranen och i den autentiska sunnah och är säker i sin tro, inspirerar detta muslimen att lovprisa Allah ännu mer. Mer än så känner den troende kärlek för sina änglar då han vet att de alltid söker vår förlåtelse och att de ser våra böner. Vår kärlek till Allah växer också när vi tänker på att det är Han som skapat dessa magnifika varelser av ljus till att vara och har de kvar i vår närhet för att skydda oss.

Tron på Skrifterna
Koranen nämner med namn några av de skrifter som Allah har nedsänt till mänskligheten. Det är skriftrullarna som nedsändes till Abraham. Tora vilken var nedsänd till Moses, Davids psalmer, evangeliet som var nedsänt till Jesus och Koranen som var nedsänt till Muhammad .

Koranen prisar de tidigare skrifterna i ett flertal av dess verser. Den beskriver också sig själv i de bästa av termer, fastställande sig som ljus och en mäktig källa till vägledning.

Det finns inget tvivel att tron på skrifterna som är representerade i Koran och Sunnah stödjer den troendes vördnad och kärlek till Allah, då det är Allah som nedsänt dessa skrifter och genom dem väglett mänskligheten till vad som är bra för dem i denna värld och i nästa. Det är Allah som belyst vår väg.

Tron på budbärarna
Koranen och Sunnah talar om för oss att Allah sänt profeter och budbärare till ett flertal olika nationer och folk. Historierna om ett antal av dessa profeter är givna till oss i detalj. Vi har fått berättat om deras liv, deras uppdrag, deras mirakel och de utmaningar de mött. Vi lär oss om hur de var avvisade från folket och hur Allah räddade dem och lät de triumfera över dem som var emot dem. Det finns knappt ett kapitel i Koranen som inte nämner något om någon av profeterna.

Denna metod att lära om muslimernas tro hos Allahs profeter och budbärare spelar en viktig roll i utvecklandet av karaktären hos de troende. Budbärarna var sända av Allah att verka som levande exempel på hur man lever ett rättfärdigt liv. Muslimer söker inprägla i deras personlighet det exemplariska sättet att uppföra sig och det oklanderliga beteendet hos budbärarna. I sin tur leder detta till en större vördnad för Allah som sänt dessa budbärare att vara våra vägledare.

Historierna om profeterna inför i oss kvalitéer som hopp och optimism. Vi ser fram emot Allahs hjälp i våra rättfärdiga strävanden, oavsett hur stora svårigheter vi kan möta. Detta för att vi läser om hur profeterna, efter att ha axlat stora ansvarsområden och mött enorma hinder, alltid blev hjälpta av Allah till slut.

Läsaren av dessa historier utvecklar en stark känsla av släktskap med profeterna och identifierar sig med dem. Genom att gå i deras fotspår är den troende beskyddad från att falla under känslor av främlingskap med respekt för hans eller hennes tro.

Tron på Domedagen
Koranen tillsammans med Sunnah ger oss väsentliga detaljer om Domedagen. Det börjar med individernas sista dag på jorden, vi har fått det berättat om dödens berusning och att bli placerad i våra gravar. Därefter talar den heliga texten om återuppståndelsen, samlandet av människor för domen och sedan det ultimata destinationerna av himlen eller helvetet.

Det är klart från texterna att anledningen till att dessa saker är nämnda i sådan detalj är för att inge i den troende en fruktan för Allahs straff och hoppet om Hans förlåtelse.

Tron på ödet
Allt som händer i skapelsen tar plats i enlighet med Allah kunskap och makt. Det är allt dokumenterat i den heliga minnestavlan före skapelsen av himlarna och jorden. Dessa trosartiklar, uttryckta i dess enkelhet, inger tillit till Allah.

Sammanfattning
Koranen och Sunnah talar alltid om tro i samband med den gripbara världen och människolivet. De erbjuder inte torra föredrag om tro. De erbjuder inte intellektuella abstraktioner eller dyker ned i filosofiska utforskningar. De heliga texterna förespråkar inte intellektuella övningar för att påvisa Allahs existens som muslimska teologer senare kom att göra.

Den enkla, tydliga metoden för tro är en som är praktisk och relevant för folket. Det är en metod som förstärker tro och stärker karaktäreren.

Dr. Ghâzî al-Tawbah

Tags | , , , ,

Submit a Comment