Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

5 Comments

In Andlighet

By admin

Drömtydning

On 01, feb 2013 | 5 Comments | In Andlighet | By admin

När människor försöker tyda drömmar eller gissa sig till dess mening bör de ha i åtanke att deras tydning kan vara felaktig men också korrekt. I islam är ingen annan än profeterna garanterade att kunna tyda drömmar korrekt. Det är ett misstag att tro att någon annan kan vara som profeterna i detta avseende.

Det finns ett flertal orsaker till varför just en sådan jämförelse är ett misstag.

1. Profeterna  är de enda människor som är skyddade från fel i vad de förmedlar till andra.

2. Påståendet att en person inte gör misstag i att tyda drömmar är ett påstående utan något bevis varken i Koranen eller i Sunnahn. Faktum är att Profeten  lögnförklarade tanken när han sade: “Varje ättling till Adam är benägen att göra misstag”. [Sunan al-Tirmidhî (2499) och Sunan Ibn Mâjah (4251)]

3. Följeslagarna och de högsta lärda i islam gjorde misstag beträffande förståelsen av frågor rörande islamisk lag, trots att Koranens och Sunnahs texter låg framför dem. Hur kan någon hoppas kunna göra bättre med mycket svagare bevis att tolka?

4. Sunnah talar om för oss att en drömtydare som inte är en profet kommer få vissa saker rätt och vissa saker fel. En gång efter att Abû Bakr tydde en dröm sade Profeten  till honom: “Du hade rätt i en del av den och fel i en del av den.” [Sahîh al-Bukhârî och Sahîh Muslim]

Detta var fallet med Abû Bakr, den mest kunniga muslimen efter Profeten . Vad kan vi hoppas om någon annan?

5. Drömmar när de kommer till profeterna (fred vare med dem) är en fråga om profetior. Därför är en profets tydning av en dröm alltid sann och detta kan inte vara fallet för någon annan.

Det är ett Guds mirakel när det inträffar att något en person ser i en dröm därpå uppfylles i den personens vakna liv. Det innefattar också delar av de mirakulösa bevisen om Muhammad som profet då de bekräftar vad Profeten  har sagt till oss. Abu Hurayrah återberättar att Profeten  har sagt: “Drömmar är i tre kategorier: den goda drömmen som är en glad nyhet från Allah, den dåliga drömmen som är från satan och den normala drömmen som uttrycker vad den personen tänker på. Om du ser det du inte tycker om, gå upp och be och nämn det inte för någon.” [Sahîh Muslim]

Vad vi borde koncentrera oss på är att ge vårt vakna liv rätt granskning. Detta är viktigt för oss om vi önskar förbättra vårt synsätt, vårt tänkande och vårt beteende. Vi borde fråga oss själva: använder vi våra vakna timmar effektivt? Är vi nöjda med hur vi spenderar vår tid? Läser vi vad som kommer ge oss välsignelser eller nyttig kunskap? Är vi engagerade i produktivt arbete och givande dialog eller slösar vi bara bort vår dyrbara tid?

Om vi använder våra vakna timmar dåligt, vad är då viktigare för oss, att tolka upplevelserna i sömnen eller i vaket tillstånd?

Med full säkerhet kan vi säga att vårt vakna liv är viktigare. Vi står under räkenskap inför Allah för vad vi gör när vi är vakna. När vi sover är pennan lyft från vår räkenskap. Detta gör att sömnen blir av sekundär vikt för oss. Därför blir tillfälligheterna, reglerna, tankarna och aktiviteterna under våra vakna timmar som förtjänar vår verkliga koncentration.

En stor del av samtalen som har med våra vänner är oviktiga och överflödiga. Uppriktigt talat behöver vi återhämtning och sådana samtal som har en roll att spela. Emellertid borde detta säga oss något om våra drömmar. Tror vi verkligen att allt som sägs inom oss själva under vår sömn är viktigt och förtjänar att bli analyserat kritiskt och bli innerligt tolkat?

Ganska ofta ser folk på sina drömmar som ett sätt att komma bort från svårigheterna i livet. Människor som går igenom svåra och plågsamma tider är generellt mer sannolika att söka efter tolkningen av sina drömmar. De ser deras nattliga visioner som en del av Allahs hjälp till dem. De hänvisar till hadithen: “När de sista dagarna närmar sig, ljuger nästan aldrig en troendes dröm. De mest ärliga av dem i drömmar, kommer bli de mest ärliga av dem i tal.” [Sahîh Muslim (2263)]

Deras drömmar kan dock vara från satan som utnyttjar deras osäkerhet, deras lidanden och deras svårigheter genom att göra saker svårare för dem genom att öka deras spänningar och deras sorg. Allah säger till oss: “Hemliga överläggningar är något som Djävulen funnit på för att förarga och plåga de troende; men han kan inte vålla dem skada utan Guds tillåtelse; låt därför de troende sätta sin lit till Gud!” [Sûrah al-Mujâdalah: 10]

Alternativt kan deras drömmar endast vara en naturlig konsekvens av vad som uppehåller deras tankar. Deras problem är redan nedtyngda i deras sinnen och de tolkar deras drömmar i enlighet med den förändrade tillstånd deras problem har.

I arabiska samhällen har kvinnorna en tendens att bry sig mer om deras drömmar än männen. Detta är för att hon tenderar att lida av fler bördor – från hennes fader, broder eller man. Detta tillagt med hennes starkare emotionella känslighet och öppenhet gör att hon lättare påverkas av sina drömmar än männen i vårt samhälle. Likaså ser vi att människor som är instängda är mer intresserade av deras drömmar.

Sâlih b. ‘Abd al-Quddûs har skrivit denna välkända dikt, men vissa tillskriver den ‘Abd Allah b. Mu`âwiyah:

Medan av dess invånare, från världen har avlägsnat sig;
Varken vistas de bland sin kår eller bland de levande.
Vid den underliga tillfälligheten när fängslarna gör sina befallningar
Flämtar vi fram i förundran, detta från världen de har fastställt
I drömmar vi gläder oss, och den mesta av vår konversation
Är om vår vakenhet när vi talar om var vi varit.
Om drömmen varit rättvis, skulle den ha förblivit osedd
Om drömmen var sjuk, snabbt skulle den ha förverkligats.

Kriserna som drabbar våra nationer, i krig och civilt, föder upp en stor del av drömmar. Tragedin som ägde rum i den Heliga Moskén 25 år sedan var förutsedd av en dröm och var åtföljd av fler och fler drömmar hela vägen till dess olyckliga slut. Detta är ett gott exempel för att visa oss hur satan, eller kraften i vår egen påhittighet, kan inspirera drömmar inom oss som kan leda oss till sorgliga konsekvenser.

Mannen bakom Iraks invasion i Kuwait hade förmodligen ett flertal drömmar och säkerligen lät dessa drömmar tolkas. Detta är för att när en person finner sig själv konfronterad med en ny våg av omständigheter, vet han inte vad han ska göra och därför vänder han sig till drömmar för vägledning.

Tolkning är av naturen spekulation. Allah säger om Josef (fred vare med honom): “Till den av de två som [Josef] förutsåg skulle släppas fri, sade han: ‘[När du åter är hos din herre] påminn honom om mig’.” [Sûrah Yûsuf: 42]

Även då Josef (fred vare med honom) var en profet, ser vi ändå ordet “förutsåg” användas för att beskriva den slutsats han kom fram till från hans tolkning av drömmen. Därför bör en människa aldrig tala med säkerhet angående drömtydning.

En drömtydning är också likt utfällandet av en dom. Allah citerar Josef: “I detta som ni begärde att jag skulle förklara, har [Guds] oåterkalleliga dom fallit.” [Sûrah Yûsuf: 41]

Detta talar om för oss att en person ska vara försiktig och inte skynda sig med att tolka och analysera drömmar. Hets och gissningar kan få skadliga konsekvenser. Mâlik b. Anas blev arg när han hörde folk hetsa in i tolkningar av drömmar och brukade säga: “Spelar ni med profetior?”

För ofta ger vi drömmar mer vikt än de förtjänar. Kanske är en viss dröm en sanning från Allah. Emellertid betyder inte detta att personen inte kan göra fel genom att överdriva dess vikt, kanske i tron om att världens öde ligger i hans dröm. Detta får honom att bete sig på ett omdömeslöst och olämpligt sätt. Han tolkar att hans drömmar innehar globala och historiska följder. Han strävar efter politiska förändringar med styrkan från hans dröm eller åtminstone gör radikala och oviktiga förändringar i hans eget liv.

Hade en sådan person frågat en lärd inom islamisk lag, hade han blivit informerad om att innebörden av en persons dröm sträcker sig inte utöver personen som ser den. Därför kan en person som sett världens undergång i en dröm ofta träda fram och predika om sin vision till allmänheten, orsakande bottenlösa problem för honom själv och för andra. Emellertid kan hans dröm ha varit sann, kanske reflekterade den det faktum att hans klocka hade stannat. Detta visar bristen hos tanken av den som låter den nattliga visionen av hans sinne ha en ogrundad makt över hans val i livet.

Sedan har du drömtydarna som sprider ut deras allmängiltiga tolkningar av drömmar till den lättlurade befolkningen. Såsom handtolkare, de har svar som säkert kan appliceras på vilken av deras kunder som helst. Vem har inte problem, angelägenheter, mål eller olösta frågor i sina liv?

Han säger: “Din dröm betyder att du har ett problem som kräver en lösning.”

Kunden svarar: “Du har talat sanning.” Han säger till en ung kvinna: “Du kommer gifta dig.” Till den nygifta bruden: “Du kommer få ett barn.” Till en medelålders hemmafru: “Det finns problem i ert äktenskap.” Till vem som helst kan han säga: “Du har planer.” Svaret blir: “Så sant!”

Ibland kan en observant tydare som upptäcker finurligheter och tar till sig intryck, erbjuda en mer personlig tydning till kunden. Generellt litar drömtydning på vanliga metaforer och liknelser och på de associationer som är vanliga i människors liv. Det är det lättaste sättet för folk att förstå saker. Tydningar som är innovativa och annorlunda är svårare för folk att identifiera sig med.

Detta är anledningen till varför vi ofta få se mjölk tolkas som den naturliga livsstilen, båda är en stöttepelare i att nära sig själv och att ett barn själv kan dricka mjölk. Detta är tolkningen till att visa det islamiska levnadssättet som Allah har förbestämt för hans skapelse. Likaså, är detta varför en ko i en dröm ofta är tolkat att tyda på religiösa och rättfärdiga människor, då de – liksom kon – är en källa av vilket civiliserat liv är berikat och upprätthålls. De är som kon i det att de inte ger någon skada utan många förmåner. Likaså är ett dött träd i en dröm ansett att tyda på hycklare då de är likaså utom inre liv, av välgörande skugga, samtidigt som de inte tillger någon frukt till allmänheten.

På detta sätt är en dröm som en liknelse och tolkaren jämför den med det som delar dess kvalitet. Om det inte vore för det faktum att vi sätter upp regler för saker genom att jämföra dem med vad som kommer ut av dem med det vi redan känner till, skulle inte denna slags drömtydning råda eller ha någon grund.

Allah citerar liknelser i ett flertal platser i Koranen, Han kallar oss att lyssna till dem och begrunda över deras innebörd.

Emellertid kan en persons tolkning påverkas av satans medling som kan föreslå några tolkningar till personens hjärta när han är omedveten om det. Trots att den personliga statusen hos tolkaren inte är ett pålitlig mått på hans noggrannhet. Ju mer kunnig och sanningsenlig personen är, ju längre bort är han från satans trick.

Detsamma kan sägas om att se Profeten  i en dröm. Det är inte nödvändigtvis så att alla som tror att de sett Profeten  i en dröm verkligen har sett honom. Det är viktigt att Profeten  är sedd såsom han är känd att uppenbara sig, som sagts i en hadith om att se Profeten  i en dröm. När människor kom till Ibn Sîrîn eller till al-Hasan och hävdade att de sett Profeten  i en dröm brukade de be den personen beskriva honom till dem. Om personen beskrev honom på annat sätt än hans välkända beskrivning, då hade han inte sett Profeten  i en dröm.

Ingen torde någonsin tolka det som att han sett Profeten  i en dröm till att vara ett godkänt inträde till paradiset. Detta är ett allvarligt självförräderi. Den som personen ser får aldrig beordra honom att göra något syndigt. Han borde vara vaksam över att satan kan uppenbara sig till honom, i vaket tillstånd eller i en dröm, presenterande sig själv som gud eller som någon av profeterna, även profeten Muhammad  men inte i hans sanna form. Ibn Taymiyyah citerar följande citat från `Abd al-Qâdir al-Jîlânî [Majmû’ al-Fatâwâ (1/173)]:

“Jag var en gång djupt engagerad i dyrkan och jag såg en stor tron försedd med ljus. Den sade till mig: ‘O ‘Abd al-Qâdir! Jag är din Herre och jag har gjort det lagligt för dig vad som är förbjudet för andra.’

Jag sade: ‘Gå iväg, du Allahs fiende.’ Då försvann det ljuset och ersattes med mörker. Det sade: ‘O ‘Abd al-Qâdir! Din kunskap och din förståelse av religionen har räddat dig. För sannerligen har jag lurat på detta sätt sjuttio män.’ Någon frågade ‘Abd al-Qâdir: ‘Hur visste du att det var satan?’ Han sade: ‘Genom det han sa, ‘jag har gjort det lagligt för dig vad som är förbjudet för andra’. Muhammads  lag kommer aldrig försvinna eller bytas ut.

Det enda skydd från felaktighet är Allahs beskydd.

Och Allah vet bäst.

// Shaykh Salman al-Oadah

Tags | , , ,

Comments

 1. Jag drömde först att jag var gravid. Efter några dagar så drömde jag att jag hade samlag med en kille i min skola som jag hade känslor för innan.

 2. Yasmine

  Jag drömde om att min fästman var otrogen mot mig och han var mer romantiskare mot henne än mig och ville ha henne mer än mig, och stt jag kunde flyga va betyder det? Jag brukar alltid få dessa drömmar ofta

 3. Rania

  Jag drömde om att min syster gick tillbaka till sin våldsamma man och kom sedan tillbaka till mig med en blåtira och ena handen avhuggen av honom

  • Koba

   Jag drömde att jag va i palestina och att svarta fåglar som täckte himlen och flög på mej

   • Lea

    Hej … tänkte bara kolla med dig en sak … jag drömde idag . Hade Liyana min dotter i famnen och en kackerlacka började typ attackera oss . Jag försökte hålla den borta hela tiden . Tillslut fångade jag den i min hans trotts att jag skakade i drömmen då jag är väldigt rädd för kackerlacka … jag fångade den som sagt och sprang in med den för o få bort den från oss den bet mig väldigt hårt i handflatan … jag lyckades kasta den i toa stolen . Sen sprang jag ut men vände mig om igen för o se om den är kvar den hade en vinge kvar o började gå igen jag vaknade ut drömmen sen . Har varit ifrån mig hela dagen . Känner mig deppat och skakig fortfarande . Vet du vad det betyder ?

Submit a Comment