Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Bönens fem förtjänster

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Bönen innehar en stor status i islam. Det är pelaren i vår dîn (religion). I en hadith återberättad av Mu’adh ibn Jabal (må Allah vara nöjd med honom) att Allahs budbärare  sade: “Skall jag inte berätta för er om det främsta i frågan och dess pelare och topp?” Mu’adh sade: “Ja, Allahs budbärare!” Han sade: “Det främsta i frågan är islam, dess pelare är bönen och dess topp är jihad.” (at-Tirmidhi)

Profeten  sade: “Islam är byggt på fem ting, vittnesmålet att det inte finns någon gudom förutom Allah och att Muhammad  är Hans tjänare och budbärare, utförandet av bönen, betala zakaah, fasta under Ramadan och utförandet av pilgrimsfärden till Mecka.” (al-Bukhari)

Det är den första saken av vilken en person kommer att stå till svars inför på Domedagen. Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) sade: “Jag hörde Allahs

budbärare  säga: ‘Den första gärningen av vilka en person kommer att stå till svars inför på Domedagen är hans bön. Om den är bra, kommer det ha gått bra och han har lyckats. Men om den är dålig kommer han bli fördömd och ha förlorat. Om något fattas av hans obligatoriska böner, kommer Herren att säga: ‘Titta och se om Min tjänare utförde några frivilliga böner och komplettera hans försummelser av de obligatoriska bönerna med dem. Därefter kommer alla hans gärningar att behandlas liknande.'” (an-Nasa’i & at-Tirmidhi)

Det finns ett flertal förmåner som en muslim får från bönen (salat) och vi kommer att diskutera fem av förmånerna i denna text.

1. Bönen ökar ens iman och håller en borta från synd.
Bönen är en kur till vår felaktiga och bristfälliga själ. Följaktligen måste vi försöka få våra böner perfekta. Som den förutnämnda hadithen sade, om ens bön är god, så är resterande handlingar dömda därefter, och om inte, kommer resten av hans handlingar vara otillräckliga. Bönen är en fästning som håller synder i bukt. Allah säger i Koranen: “Läs vad som har uppenbarats för dig av denna skrift och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft. Men först och störst är åkallandet av Guds namn. Och Gud vet vad ni gör.” (al-Ankaboot 29:45)

I en hadith rapporterad av Abu Hurayrah, säger Allahs budbärare :

“När någon av er tänker gå ut ur sitt hus, be då två rak’ah. Det kommer att hindra er från att gå ut och göra ont. När ni går in i ert hus, be då två rak’ah. Det kommer att hindra er från att gå in och göra ont.” (al-Bazzar & al-Bayhaqi)

Precis så som bönen ökar ens iman, kommer övergivandet av den leda till shirk och kufr. Jabir (må Allah vara nöjd med honom) sade att Allahs budbärare  sade: “Mellan kufr och iman ligger övergivandet av bönen.” (at-Tirmidhi)

2. Bönen rensar bort ens synder.
Människor är benägna till att göra fel och synd. Emellertid kan vi trygga oss med det faktum att bönen sonar för vad som begåtts mellan dem så länge som inga stora synder begåtts. Abu Hurayrah sade att Allahs budbärare  sade: “De fem dagliga bönerna och fredagsbönen till nästa fredagsbön, är en soning för vad som begåtts mellan dem, så länge som man inte är skyldig till större synder.” (Muslim)

Profeten  liknar bönen med en flod i flera hadither. Precis som vatten renar ens kropp, renar bönen ens själ. En hadeeth från Abu Sa’id al-Khudri vittnar om detta. I den säger han att Profeten  sade: “De fem dagliga bönerna är en soning för vadhelst som är mellan dem.” Därefter sade Allahs budbärare : “Om en man skulle arbeta och det mellan hans hem och arbete låg fem floder. När han kommer till sitt arbete och arbetar hårt och blir smutsig eller svettig. Sedan kommer han till en flod badar. Vad skulle vara kvar av hans smuts? Likaså med bönen, närhelst han begår en synd, böjer han sig ner och söker förlåtelse, så vadhelst som hänt tidigare har han blivit förlåten för.” (al-Bazzar och at-Tabarani)

Abu Hurayrah rapporterade också att han hörde Allahs budbärare  säga: “Tror du att om det fanns en flod vid dörren till en av er och han badade i den fem gånger, skulle det finnas någon smuts kvar på honom då?” De svarade: “Ingen smuts skulle vara kvar på honom.” Han sade: “Det är så det är med de fem dagliga bönerna, genom dem tvättar Allah bort synderna.” (Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi och an-Nasa’i)

Vi är påminda om att i ånger, utstryker goda gärningar de onda och bönen är en av de bästa gärningarna. Abu ‘Uthman sade: “Jag var med Salman (må Allah vara nöjd med honom) under ett träd. Han tog en torr kvist från trädet och skakade den till dess löv föll av. Sedan sade han: ‘Oh Abu ‘Uthman, ska du inte fråga mig varför jag gjorde så?’ Jag sade: ‘Varför gjorde du det?’ Han sade: ‘När muslimerna gör wudoo och gör den väl, sedan ber dem de fem dagliga bönerna, då faller hans synder bort just som dessa löv föll av.’ Och han sade: ‘Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingar driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!’ (Surah Hud 11:114)” (Ahmad, at-Tirmidhi och at-Tabarani)

3. Bönen ökar ens lugn.
Många människor lider idag av själslig och emotionell kalabalik. Det verkar som att vi är i konstant sökande efter sinnesro, lycka och tillfredställelse. Roten till våra problem kan vara att vi inte ger bönen dess rättvisa uppmärksamhet. Vi verkar finna den ett avbrott från vår dagliga rutin, när den i själva verket är ett andrum från tryck och spänning, en chans för att vi ska kunna förnya vår tro. Det är genom bönen vi närmar oss vår Skapare. Genom att konstant vända oss till Allah, blir vi påminna om att vi behöver ha tillit till endast Honom och att i sanning uppnå frid.

I surah ar-Ra’d (13: 27-28) är det sagt: “Förnekarna av sanningen säger: ‘Varför har han inte fått ett tecken från sin Herre?’ Säg: ‘Gud låter de dem gå vilse som vill gå vilse och Han leder dem till Sig som vill vända åter till Honom i ånger, de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämnts – är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla?'”

Sannerligen är bönen en påminnelse om Allah. Profeten  bekräftade att bönen inger frid. Han brukade säga till Bilal (må Allah vara nöjd med honom), den första böneutroparen: “Bilal! Ge utropet om inrättandet av bönen. Ge oss trygghet med det!” (Ahmad och Abu Dawud). Han brukade också säga: “Bönen är mina ögons fröjd.” (Ahmad, An-Nasa’i och andra)

4. Bönen tillåter en att närma sig Allah och söka Hans hjälp när någon är i nöd.
Det är sagt i Koranen att: “Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka, de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.” (al-Baqarah 2:45-46)

Profeten  brukade alltid vända sig till bönen när han var bekymrad. Muslimer borde därför göra detsamma. När muslimer är i behov av vägledning, utför han salat-ul-istikhara och gör dua till Allah, frågande Honom om vägledning till det som är gott:

“Oh Allah, om du vet att denna fråga är bra för mig i min religion, mitt uppehälle och för avslutet på min fråga, för nutid och framtiden, föreskriv den då till mig och underlätta den för mig, därefter välsigna mig med den. Men om du vet att denna fråga är dålig för mig i min religion, mitt uppehälle och för avslutet på min fråga, för nutid och framtiden, vänd då bort den från mig och mig från den och föreskriv mig det som är bra, vadhelst det är och gör mig nöjd med det.” (al-Bukhari)

När en muslim är ångerfull, ber han och bönfaller till Allah och förlåtelse är säkrad för honom. Abu Bakr (må Allah vara nöjd med honom), rapporterade att Profeten  sade: “Det finns inte en man som begått synd, sedan står och utför tvagningen, sedan ber och söker Allahs förlåtelse, utan att Allah förlåter honom. Därefter reciterade han ayah: ‘de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud? – och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande.’ (Al Imran 3:135)” (at-Tirmidhi, Abu Dawud, an-Nasa’i och Ibn Majah)

En muslim kan få sitt behov besvarat om han utför hans nattliga böner. Jabir (må Allah vara nöjd med honom) sade att Profeten  sade: “Sannerligen är det under natten, en tid i vilken ingen muslim medan han frågar Allah om det goda i denna värld och i livet efter detta, utan att Han ger det till honom. Detta sker varje natt.”

5. Bönen ökar ens rangordning i Allahs ögon och ger en Paradiset.
Bönen är inte enbart ett antal mekaniska rörelser och recitationer. Om en person utför sina obligatoriska böner i full koncentration och kompletterar dem med frivilliga böner, då är han lovad det ultimata priset – en plats i Paradiset.

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättar om en man som fick en hög position p.g.a. hans böner. Han sade: “Det var två män från Quda’ah-stammen som accepterade islam och förenades med Allahs budbärare . Sedan blev en av dem martyr och den andre dog ett år senare. Så Talha ibn Ubaydillah berättade: “Jag såg den som dött efter (i en dröm) och han inträdde i Paradiset före martyren så jag var förvånad över detta. Jag nämnde det till Allahs budbärare , han sade: ‘Fastade han inte Ramadan efter honom (martyren) och bad sex tusen mer raka’ah, och så och så många sunnah böner?'”(Ahmad)

Det finns en vacker hadith som borde uppmuntra oss att till att utföra Duha bönen. Abu ad-Darda (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade om att Profeten  sade: “Vemhelst som ber Duha bönen som två rak’ah, han kommer inte att skrivas bland de försumliga. Vemhelst som ber fyra kommer skrivas in bland dyrkarna. Vemhelst som ber sex kommer känna tillräcklighet genom den hela dagen. Vemhelst som ber åtta kommer Allah att inställa bland de hörsamma tjänarna och för de som ber tolv kommer Allah att bygga ett hus i Paradiset och det finns ingen dag eller natt utan att Allah sköljer extra förtjänster över Hans tjänare och Allah har inte favoriserat någon av sina tjänare med annat än med vägledning som leder honom till åminnelse av Honom”. (at-Tabarani)

// Iman bint Johari

Tags | , , ,

Submit a Comment