Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Botemedel mot ilska

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Profeten Muhammed  har sagt: “Allah har inte skapat en sjukdom utan att samtidigt ha skapat botemedel mot den (sjukdomen).” [Sahîh al-Bukhârî (5354)]

Det finns många botemedel mot ilskans bedrövelser. Här diskuterar vi bara några få.

1. Att söka skydd från Djävulen, den utstötte, hos Allah den Upphöjde
Allah säger: “Om Djävulen förleder dig [till vrede], be då Gud beskydda dig; Han är Den som hör allt, vet allt!” [Koranen 41.36]

Sulayman b. Sard berättar att två män hade grälat inför profeten Muhammed  tills en av dem blev rosenrasande i ansiktet och hans ådror i halsen svällde upp. Profeten Muhammad  sade: “Jag kan ord som, om han uttalade dem, skulle hans vrede försvinna. Om han bara sade: ‘Jag söker skydd hos Allah från Djävulen den utstötte’, då skulle han lugna sig.” [Sahîh al-Bukhârî (3108)]

Ibn al-Qayyim påpekar: “Ilskan anfaller människan så som vargen anfaller ett lamm. Djävulen angriper aldrig människans förstånd så starkt som han gör när människan kontrolleras av vrede eller lustar.”

2. Att förändra sina omständigheter
När man är arg kan man återfå kontroll över sig själv genom att förändra omständigheter man befinner sig i: det kan räcka med att man sätter sig.
Abû Dharr al-Ghifârî berättar att profeten Muhammed  har sagt: “Om någon av er råkar stå då han blir arg, bör han sätta sig. Om det hjälper att hans vrede lägger sig, är det bra. Annars bör man lägga sig ner.” [Sunan Abî Dâwûd (4782) and Sahîh Ibn Hibbân (5688)]

3. Att undvika diskussioner (dispyter) och att tiga
Shaykh ‘Abd al-Rahmân al-Si’dî sade: “Det är bra att komma ihåg, när andra smädar dig – speciellt när det bara rör sig om verbal misshandel – att de genom att göra det, bara skadar sig själva. De kan inte orsaka någon skada om inte du själv ägnar dem din tid och uppmärksamhet. Och när du gör det, då blir du skadad av deras misshandel lika mycket som de skadar sig själva genom att misshandla dig. Tar du inte dem i beaktande, får du inga men.”
Det är precis så som en arabisk poet en gång i tiden uttryckte det:

Dåre tilltalar mig med alla möjliga/tänkbara elakheter, ändå ogillar jag att besvara hans ilska. Han växer genom det löjeväckande medan jag växer genom vänlighet. Precis som rökelse väcks av elden.

Ibn ‘Abbâs berättar att profeten Muhammed  har sagt: “Undervisa människor och ge dem glada nyheter. Gör inte saker och ting svårare än vad de är. Och om du blir arg, förbli tyst (tig).” [Musnad Ahmad (3/249) Musnad al-Tayâlisî (2608) and al-Adab al-Mufrad (245)]
Ibn Rajab insåg att tystnad: ” är en mäktig bot mot ilska”. Detta därför att en arg person säger saker i sin vrede som han senare, när ilskan lagt sig, djupt ångrar. Vissa kränkningar och yttranden som görs i ilska kan ha skadliga efterföljder. Om däremot den arga personen förblir tyst, undviker han eller hon all sådan förstörelse.

4. Att tvätta sig (utföra tvagning)
‘Atiyyah al-Sa’dî berättar att profeten Muhammed  har sagt: “Ilskan är från Djävulen och han är skapad av eld. Bara vatten släcker elden. Om någon av er därför skulle råka bli arg bör han eller hon tvätta sig genom att utföra tvagningen (wudu).” [Musnad Ahmad (4/226) and Sunan Abî Dâwûd (4784)]

Abû Sa’îd al-Khudrî berättar att profeten Muhammed  har sagt: “Ilskan är glödande kolstycke i Adams söners hjärtan. Ser ni inte den röda glöden i hans ögon och hur hans ådror sväller upp när han blir arg? Om man därför känner att någonting sådant håller på att hända bör man gå och tvätta sig (utföra tvagningen).” [Musnad Ahmad (3/61), Sunan al-Tirmidhî (2191) and Mustadrak al-Hâkim (4/551). Al-Tirmidhî anser att denna hadith är god och autentisk.

5. Att söka hjälp hos Gud, den Upphöjde genom att komma ihåg Honom
Allah den Upphöjde säger: “de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns, blir människohjärtat stilla?” [13.28] [XIII Sûrah al-Ra`d: 28]

En människa vars hjärta är belåtet och i harmoni eftersom hon kommer ihåg Allah den Upphöjde är långt från vrede som ett mänskligt hjärta någonsin kan vara.
Allah den Upphöjde säger: ” … Och skulle du glömma [men senare påminna dig] detta, vänd dig då till din Herre och säg : ‘Jag hoppas att min Herre skall leda mig närmare den rätta vägen än [jag nu var]’.” [18:24] [XVIII Sûrah al-Kahf: 24]

‘Ikrimah sade om denna vers: “Här menas att glömma, att bli arg.” [Tafsîr al-Tabarî (15/226)]

6. Att tänka på konsekvenserna som ens ilska kan föra med sig
En människa som hela tiden blir arg skadar sin hälsa genom att göra så. Människor lätt blir arga och ständigt är detta är mer benägna att få diabetes, högt blodtryck och många andra sjukdomar som orsakas av stress.

När en människa är arg, är hon benägen att säga eller göra saker som hon senare, när vreden har avtagit, kommer ångra. Just därför har `Alî b. Abî Tâlib sagt: “Nöjet att förlåta ger prisvärda påföljder. Nöjet att hämnas slutar i bitter ånger.”

Ibn Rajab skriver: “Vrede är en blodsjukdom hos en människa som uppstår antingen när hon fruktar att bli utsatt för illdåd eller önskar hämnas andra för att de felat mot henne. Den utlöser många ondskefulla gärningar, som mord, överfall och andra slags förtryck och brott mot människor. Den anstiftar även synder i yttranden, som förtal och ärekränkningar. Ibland kan ilskan få en man att yttra misstro, vilket hände Jibillah b. al-Ayham.”

Ibn al-Qayyim skriver: “Ilskan är en sjukdom. Det är hjärtats sjuka och är inte någon mindre sjukdom än feber, melankoli och epilepsi är kroppens sjukdomar. En människa som är mitt i vredesutbrott liknar en människa som ligger i dödskamp mot lunginflammation, feber eller epileptiskt anfall.”

Ibn Hibbân skriver [Rawdah al-`Uqalâ (140)]: “Om det faktum att alla filosofer genom tiderna har ansett att en arg person saknar sunt omdöme var det enda som är vanhedrande med ilskan, då skulle bara det räcka att få människan att göra sitt yttersta att försöka undvika att bli arg.”

En arg person kan inte tänka klart och uttrycka förnuftiga åsikter. Det är just därför som profeten Muhammed har sagt: “Ingen borde döma mellan två människor när han är arg.” [Sahîh al-Bukhârî (6739) and Sahîh Muslim (1717)]

Grundat på denna hadith har många islamiska skriftlärda juridiskt bestämt att om domaren är arg när han ger domen är domen ogiltigt.Ibn al-Qayyim säger: “Detta är eftersom ilskan förvirrar människans hjärta och sinne och omöjliggör därmed fullständigt förståelse av frågan.”

7 Att ta emot uppriktigt råd
När vi ser någon som är arg, bör vi agera som rådgivare och påminna honom eller henne om mildhetens dygd och om värdet av att kontrollera sin vrede. Personen som hör detta bör beakta detta.

Ibn ‘Abbâs berättar att en gång, under ‘Umars styre som kalif sökte al-Hurr b. Qays ‘Umars tillåtelse att godkänna att ‘Uyaynah fick stiga in. ‘Umar gav honom sin tillåtelse och ‘Uyaynah kom fram och sade: “O al-Khattâbs son! Du ger oss inte så mycket och du dömer inte rättvist mellan oss.”

‘Umar blev oerhört arg när han hörde detta och det verkade som om han ville anfalla ‘Uyaynah. Då sade al-Hurr b. Qays: “O de troendes befälhavare! Allah sade till Sin Profet Muhammed : ‘Ta din tillflykt till förlåtelse, påbjud det goda och avvisa dem som är okunniga.’ – för sannerligen är han en av de som är okunniga.”
Allt ‘Umar gjorde efter detta, var att recitera samma vers till honom. På så sätt höll han sig till Allahs ord. [Sahîh al-Bukhârî (4366)]

Ibn al-Qayyim skriver [Ighâthah al-Lahfân (47)]:

En förargad person liknar en person som lider och har ont. Det är därför som han säger saker han säger och gör saker han gör. Han försöker lätta vredens hetta. Det är därför han ibland slår sig själv i ansiktet, skriker och vrålar, river sina kläder eller kastar allt omkring sig. Allt detta gör han för att befria sin kropp från smärtan som hans ilska orsakar honom. Av samma anledning kan han framkalla Allahs vrede på sig själv eller på hans nära och kära, genom att i ord be om någonting som han egentligen inte önskar. Han kan ropa uttalande han egentligen inte vill ska slå igenom.

Ibland ger kungar order som hovmän vet att de inte menar. Det är bara deras kung som ventilerar sin ilska och därför skyndar de inte att utföra en sådan order. När kungens vrede avtagit, får de beröm för sitt beslutsrätt.

På samma sätt kan en man som plågas av ilska resa sig för att slå sitt barn eller sin vän. Om någon annan kommer emellan dem och på så sätt förhindrar honom att slåss, kommer den för tillfället arge vara tacksam när hans vrede lagt sig, precis som en man som är berusad eller drabbad av feber blir tacksam mot den som förhindrar hans omdömeslösa handlingar medan han är onykter eller har hög feber.

8 Att lära sig från sin erfarenhet
Om vi bara kom ihåg sist vi gjorde någonting i vrede som vi senare djupt ångrade, skulle det hjälpa oss att lägga band på oss i framtiden. Det är mycket lättare att hindra oss själva att agera ut vår vrede, än att laga all röra vi gjort när vi lät vår ilska ta över våra handlingar.

Ibn Hibbân skriver [Rawdah al-`Uqalâ (158)]: “Kort stubin är ett utmärkande drag hos mentalt störda personer, lika mycket som självbehärskning kännetecknar intelligens. Ilska är frö av ånger. En persons förmåga att lägga band på sig själv innan han släpper ut sin ilska är större än hans förmåga att återställa allt till sin plats efter skadan är gjord.”

Skribent:
Shaykh Nâyif al-Hamad, ordförande och domare i Rimâh
Källa:
Islam Today
http://www.islamtoday.com/showme2.cfm?cat_id=35?_cat_id=830

Tags | , , ,

Submit a Comment