Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Fast i trafiken? Kom ihåg Allah

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Vi brukar alltför ofta befinna oss i situationer där vi väntar länge vid doktorns kontor, vid trafikstopp eller på affärsmötet som ska börja. Vi spenderar mest av den tiden genom att oroa oss i vår frustration, klaga på vårt minskande tålamod och beskyller alla andra för att vara obetydliga och inkompetenta eller både och.

Vi misslyckas att se hur värdefull vår tid är i våra upptagna liv. Vi hör alltid tipsen om att vi borde komma ihåg Allah oftare, speciellt i vår lediga tid. Vilket gott tips det är! Att komma ihåg Allah är vad som livar upp våra hjärtan och själar, ger oss ett fridfullt sinne och höjer vår status hos Allah. Det rensar oss från våra synder och det gör vår Herre nöjd med oss.

Allah lovprisar de som kommer ihåg honom. Han säger åt oss att komma ihåg honom så mycket som vi kan, dag och natt. Han lovar oss att om vi kommer ihåg honom kommer han ihåg oss. Han säger åt oss att anledningen till att vi utför de fem obligatoriska bönerna varje dag är för att komma ihåg honom.
Visserligen, är hågkomsten av Allah det bästa sättet att utnyttja ledig tid, men den tiden har även andra fördelar för oss. Vi kan ta tid att tänka. Träna den gråa substansen i våra huvuden (hjärnan) är inte mindre viktigt än att komma ihåg Allah.

Yttrandet av Allahs hågkomster är en fysisk aktivitet för våra tungor om vårt sinne är oengagerad i det vi säger. När vårt sinne och vår tunga är fokuserade tillsammans på att komma ihåg Allah är det ljus över ljus.

“Gud leder till Sitt ljus den Han vill.” [Sûrah al-Nûr: 35]

Koranen talar ofta om lovprisning i tankar och betraktande . Allah säger till exempel:

“I detta ligger helt visst en påminnelse till dem som har förstånd.” [Surah az-Zumur]

Han säger:

“I detta ligger helt visst en lärdom för de klarsynta.” [Surah Al-Imran]

Han säger också:

“I detta ligger helt visst budskap till människor som [styrs av] sitt förnuft.” [Surah TaHa 54 och 128]

Koranen kritiserar de som försummar sina sinnen. Allah säger:

“Hur många är inte de tecken i himlarna och på jorden som de går förbi och vänder sig ifrån [utan att ägna dem en tanke]” [Surah Yusuf 105]

Han säger:

“De har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare: de är de tanklösa, de likgiltiga.” [Sûrah al-A`râf: 179]

Det är autentiskt att Al-Hasan sade: ”Att komma ihåg Allah för en timme är bättre än att utföra nattbönen” [Musanaf Ibn Abî Shaybah]

Dessutom säger Allah:

“och Jag skall låta dem som utan fog uppträder med högmod på jorden vända sig ifrån Mina budskap, och fastän de ser alla tecken kommer de inte att tro på dem, och även om de ser rättrådighetens väg kommer de inte att välja den. Om de ser misstagens och syndens väg kommer de däremot att slå in på den [Sûrah al-A`râf: 146]

Al-Hasan kommenterade denna vers genom att säga: ”Allah komer driva bort dem från att reflektera över hans tecken.”

En man frågade Umm al-Darda efter hennes makes död Abu al-Darda om hur han brukade tillbe Allah. Hon sade: ”Han spenderade sin dag på den betraktandes ödemark”

Kalifen Umar bin Abd al-Aziz sade: ”Att tänka på Allahs välsignelser är en av de bästa formerna av tillbedjan”

När vi har ledig tid och inte har något annat val än att vänta, borde vi använda den tiden till att tänka. Tankar innebär att vi når förståelse, som leder till att vi kan urskilja goda handlingar från onda, få en insikt och kritiskt värdera andra personers argument och påståenden.

Tankar är frivilliga, en frigörande handling. Vi leder våra tankar till var vi vill och vi tillämpar dem till det som intresserar oss. Tankar är källan till vår kreativitet, vår uppfinnighet och vår rörelse.

Hur många misstag skulle vi ha undvikit och hur många av våra problem skulle vi ha löst om vi bara tog oss tiden att tänka. Därför bör vi, när tiden är given till oss, inte slösa den på fel ting.

I islam, hittar vi att religiös och laglig ansvarsskyldighet kräver full sundhet och skälighet. Koranen uppenbarades för de som skulle tänka, begrunda sig och förstå sig på den.

Allah säger:

“Vi har uppenbarat den som en förkunnelse på det arabiska språket, för att ni med ert förstånd till fullo skall kunna tillägna er [dess budskap].” [Sûrah Yûsuf: 2]

Shaykh Salman al-Awdah

Tags | , , ,

Submit a Comment