Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Slaget vid Badr

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

De bästa orden är Allahs ord och den bästa vägledningen är Muhammeds  vägledning.

Kära bröder och systrar, idag vill jag berätta för er en mycket viktig händelse som inträffade den sjuttonde Ramadan två år efter Hijrah. Denna viktiga händelse är slaget vid Badr! Abu Sufyan som hade bestämt sig för att utplåna muslimerna samlade en armé som tidigare inte hade skådats i Arabien. Den bestod av tusen starka män, sex hundra av dessa bar sköldar. De hade hundra hästar och sju hundra kameler. Med sig hade de mat och dryck och andra lyxartiklar som skulle ha räckt i många dagar. Föreställ er en sådan stor armé framför er, den skulle säkerligen sätta skräck i den starkaste av oss.

Hur stor var den muslimska armén? Den muslimska armén bestod av endast trehundra tretton män. De hade endast två hästar och sjuttio kameler, dessutom var de dåligt utrustade.

Profeten Muhammed  samtalade med sina Följeslagare (sahabah) och frågade vad de tyckte. Skulle de gå ut i strid eller skulle de dra sig tillbaka? Då reste sig en av Muhammeds  många älskade Följeslagare, hans namn var Miqdad al-Aswad och sa: “Oh Guds sändebud, vi skall inte säga till dig som Israels barn sa till Moses: ‘Gå du och din Herre och strid, vi sitter här och väntar på dig.’ Gå ut och möt dem i Allahs nåd, vi är sannerligen med dig!”

Kära muslimer, detta visar de sanna muslimernas, de sanna troendes starka övertygelse, deras starka kärlek till Allah och till Profeten Muhammed , och det visar också hur modiga de var.

Under slaget vid Badr skänkte Allah Profeten Muhammed och Följeslagarna under och ofantliga gåvor. Låt mig nu nämna dem:

1. Allah ingav Profeten Muhammed  och följeslagarna ett lugn och en god sömn dagen innan det fruktade slaget. På detta sätt stärkte Allah deras hjärtan och tog bort fruktan för fienderna.

2. Allah lät ett regn falla som gjorde marken fast under de troendes fötter.

3. Allah sände änglar från himlen som stödde och stred med de troende mot fienderna.

Allah säger i Koranen om änglarnas stöd:

Jag skall sända tusen änglar till er i led som förstärkning. (al-Anfâl 9)

4. Allah lät de troende se fienderna som en obetydlig liten skara fastän de var många.

Med hjälp av Allahs stöd lyckades Profeten Muhammed  och Följeslagarna besegra fienderna under slaget vid Badr. Det blev en stor seger, alhamdulillah!

Vi lär oss av denna händelse att Allah ger Sin hjälp och Sitt stöd åt dem som väljer att underkasta sig Hans religion, som väljer att förlita sig på Allah.

Vi lär oss att det spelar ingen roll om vi är få och ser svaga ut, om vi har Allahs välsignelse kan vi besegra den största fienden.

Allah säger i Koranen:

Hur ofta har inte en liten skara besegrat en stor armé med Guds vilja! Gud är med dem som står fasta [i prövningen]. (al-Baqarah 249)

Må Allah skänka oss hjälp och stöd på samma sätt som Han skänkte de troende vid Badr. Må Allah öppna upp våra hjärtan till Hans budskap och må Han förlåta oss våra synder. Amin!

Må Allah leda oss till den raka vägen och må Hans välsignelser och frid vara över vår profet Muhammed , hans ättlingar och hans efterföljare.

Tags | , , ,

Submit a Comment