Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Ummahs tillstånd

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Förmån och Nackdelar
Orsaken till att muslimerna är så svaga beror på att de har lämnat den klara och rena religionen, islam. Den förnedring som satt sig i våra militära led har utav samma anledning även satt sig i våra samhällen.

Denna sjukdom som finns i muslimernas hjärtan har också tillbringat världen olyckor. Utöver detta, så är ännu en orsak till svaghet och förnedring hur långt ifrån sunnah vi har gått och hur många grupper som tar till sig bidah (innovation). Kampen mot dessa svagheter som vi finner ska baseras på Koranen och Sunnah, även på detaljerade förklaringarna av de många hadither som förutspått nedfallen av vår ummah.

En basal princip
Vi bör veta att Allahs Sändebud  skickades av Allah till hela mänskligheten för att förklara och göra klart för dem vad som är bra och vad man kan göra för att kommer närmare Allah. Han kom också för att förklara för människorna det som är ont och som skulle leda till att vi går ifrån Allah. Anledningen till varför vi finns, orsaken till våra liv – med alla dess olika färger och former – bygger på två viktiga frågor:

1) Att veta vad som är gott – för att kunna följa det.

2) Att veta vad som är ont – för att hålla sig borta från det.

Om man tar tawhid på Allah (monoteism) – Islams grund – som exempel så bygger den på iman (tro) på Allah och avvika från att sätta någon vid Allahs sida [2], kufr [3] och taaghoot [4]. Iman (tro) på Allah är gott, medan tro på taaghoot är dåligt. Det är alltså ett måste att erkänna det som är gott för att följa det och samtidigt veta vad som är ont för att kunna hålla sig borta från det. Likaså när det gäller da’wah (kalla till tron på Allah), som bygger på att befalla det goda (ma’roof) och förbjuda det onda (munkar). Att leda folk till ma’roof är bra och ska tillämpas, medan munkar är ont och är något man ska ta avstånd ifrån. Likaså vad gäller ittibaa (efterföljandet) av Profeten , vilket bygger på att följa hans sunnah och på att gå ifrån bidah (religiösa innovationer). Sunnah är bra och skall tillämpas medan bida’ är ont och något som man ska ta avstånd ifrån.

Händelser som drabbar denna Ummah
Profeten  har informerat oss om de händelser som kommer att drabba denna ummah (dvs muslimska nationen). En del av dessa återberättelser berättar om det goda som kommer hända denna ummah – bekräftar att framtiden, makt och ära är till muslimerna och att de kommer att vara erkända i landet. Andra återberättelser varnar oss om det onda, det som kommer leda till att vi går ifrån Allah den Högste och om det som kommer att försvaga oss inför andra nationer. Vi kommer att diskutera några av dessa återberättelser som nämner de två typer av svagheter som finns.

Första typen av svaghet
Den första av dessa återberättelser är av Thawbaan (må Allah vara nöjd med honom) den slaven som befriades av Profeten . Han berättade att Allahs budbärare  sa: “Nationer är på väg att kalla på varandra och samlas mot er, precis så som människor samlas till mat.” Därefter frågade någon: “Kommer det att bero på att vi är få?” Han svarade: Tvärtom, den dagen kommer ni vara många, men ni kommer vara som skum, som skummen vid en flod. Och Allah kommer att ta bort rädslan de känner gentemot er från era fienders hjärtan och kasta wahn (svaghet) i era hjärtan. Någon frågade: “O Allahs sändebud! Vad är wahn?” Han sa: Kärlek för världen och avsky för döden. [5]

Denna hadith (vad Profeten  sagt) förklarar den första typen av svaghet som har drabbat denna ummah i alla världens hörn. Det är förkärleken till denna värld och hur upptagna vi blivit av den samtidigt som vi vänder oss bort från livet efter detta, ifrånkommandet av den och hatet gentemot döden. Hat gentemot döden är ett tecken på hur mycket man älskar denna värld, eftersom den som älskar denna värld, hatar döden. Med döden kommer mötet med Allah.

Vissa utav fördelarna av denna Hadeeth
Från hadithen kan vi konstatera följande:

[i] Att förnekarna följer uppmärksamt den muslimska ummah och studerar deras tillstånd. När de ser en svaghet slår de till och om de ser något som hindrar de från att göra det förstör de hindret. När de ser att ummah inte kan försvara sig visar de ingen nåd eftersom de är fiender till Allah. De hatar muslimerna som kallar till dyrkan och lydnad till Allah.

[ii] De muslimska länderna har många rikedomar som är källor till gott och välsignelser. Därför är det Allahs fienders eftertraktar hos dessa länder och försöker därför erövra dem.

[iii] Ummahn har nått en nivå där den inte kan försvara sin heder, sin rikedom eller förmögenhet från fiendernas erövring.

[iv] De förnekarna har delat upp den mark som de erövrat från muslimer mellan sig själva, precis som man samlas kring matskålen – vad gör de då? Jo, var och en av dem tar sin portion tills dess att de är mätta och han kommer inte att nöja sig med det som finns i hans tallrik, utan med det som han själv får fylla på med. Profeten  varnade oss om detta faktum – särandet på de muslimska länderna, för han sa: “Ni kommer att bilda olika arméer, en armé i Stora Syrien (Sham), en armé i Irak och en armé i Jemen.” Någon frågade: “Vem ska jag sluta mig till åh Allahs sändebud?” Han sa: Jag råder dig att delta i (armén) i Sham och den som vägrar låt honom då gå med i den i  Yemen och akta sig. För Allah – Den Mäktige och Majestätiska – har sannerligen garanterat Sham och dess folk för mig. [6]

[v] Att förnekarna inte är rädda för muslimerna. Vid Profetens  tid, när förnekarna hörde att Profeten  var redo att möta dem i strid, blev de rädda och vände. Detta hände vid slaget av Tabook. Vid det här slaget, reste Profeten  en månads resa för att kämpa mot romarna, när de hörde om Allahs sändebuds  närmande sig, flydde de. Så Profeten  sade: Jag har fått fem (saker) som ingen annan före mig har fått. Jag har fått hjälp med rädsla – en sträcka på en månads resa …….” [7]

Allah Den Högste sa: ”Vi skall göra så att [blodet i] förnekarnas ådror isas av skräck [när de tänker på] att de [vågade] sätta medhjälpare vid Guds sida utan att Han någonsin gett [dem något] bemyndigande” [8] (Surah Aal-‘Imraan 3:151)

Sannerligen är rädsla ett vapen som Allah implanterar i Hans fienders hjärtan. Detta är anledningen till att muslimernas styrka inte ligger i deras stora antal, vapen eller förmögenhet – men det ligger i deras aqeedah (troslära) och hur de tillämpar det. För idag finns det många muslimer men de är som skum, som den skum som finns hos vågorna. Deras rikedomar är många men kan inte vara för dem. Snarare har det blivit deras fienders ägodel. Till exempel: muslimer i dag är ungefär över en miljard i antal och de blir fler för var dag. Men samtidigt är de dem svagast i varje land som de befinner sig i, och förföljs – varför? Eftersom de har blivit som skum, som den skum som finns hos vågorna. De muslimska länderna har också många rikedomar och mineraler men i vems händer slutar det? Till Västvärlden eller så går det till judarna i Palestina. Den muslimska oljan utgör ungefär en tredjedel av världens reserver, men muslimer är de fattigaste av människor – varför? Eftersom de inte har någonting från sin din (religion), utom ett namn. Så de kallar till det, men alla deras rikedomar tillhör deras fiender nu.

Andra typen av brister
Den andra typen av svaghet som illustrerar muslimernas tillstånd idag är att de är långt ifrån Allahs Sändebuds  sunnah (exempel) och är långt ifrån korrekt manhaj (metodik), i ett tillstånd av innovation. Profeten  har informerat oss om detta i en hadith av Hudayfah, må Allah vara nöjd med honom, där han sa:

“Människorna brukade fråga Allahs Sändebud  om det goda och jag brukade fråga honom om det onda utav rädsla att det skulle nå mig. Så jag frågade Allahs sändebud: ‘O Allahs budbärare , vi lever i okunskap och ondska, då sände Allah det goda till oss. Så kommer det att finnas något ont efter det här goda?’ Han svarade: Ja.’ Jag frågade sedan: ‘Kommer det att bli bra efter det onda?’ Han svarade: Ja, men det kommer att vara befläckat.’ Jag frågade: ‘Vad kommer den att bli befläckat av?’ Han svarade: Ett folk som kommer vägleda andra till annat än min väg, du kommer att hålla med om några av deras handlingar och ogilla andra. Jag frågade ytterligare: ‘Då är det något ont efter detta goda?’ Han sa: Ja! Anropare vid helvetets portar – den som besvarar deras kallan kommer kastas in i elden.’ Jag sade då: ‘O Allahas sändebud ! Beskriv dem för oss.’ Han svarade: ‘De kommer att vara från vårt folk och tala vårt språk. Jag frågade: ‘Vad bör jag göra om det når mig?’ Han sa: Håll er till Jamaa’ah (den enade kroppen) av muslimerna och deras imam (styrande).’ Jag frågade ytterligare: ‘Vad händer om de varken har jamaa’ah eller en Imam? Han sa: ”Håll dig då borta från alla dessa sekter, även om du måste bita på rötterna av ett träd, tills döden når dig medan du är i det tillståndet.” [9]

En kort förklaring
(Du kommer att hålla med om några av deras handlingar och ogilla andra) Betyder: Du kommer att acceptera deras sunnah och avvisa bid’ah (innovationen) hos dem.

(Ja! Anropare vid Helvetes portar.) Vilket betyder: Anropare som bjuder till olika skolor som har avvikande tankegångar som kommer att leda deras anhängare till Helvetets eld.

(Den som besvarar deras kallan kommer kastas in i elden.) Betyder: Den som lyder deras innovationer och missleder sedan, hans ändemål kommer till slut vara Elden eftersom Profeten  sade: “Varje innovation är en missledning och varje missledning är i elden.[10] Så innovationen är i elden tillsammans med sin följeslagare. Den som följer den som kallar till innovation kommer att ledas till Elden och den som följer den som kallar till sunnah kommer att ledas till Paradiset.

(Håll er till jamaa’ah av muslimerna och deras imam) Betydelse: Håll er till den islamiska nationen om de har en. Du bör migrerar till den och leva bland muslimerna och stanna inte kvar i förnekarnas länder utan en giltig anledning. Du ska ge bay’ah (trohetseden) till muslimernas ledare – om de har en.

(Jag frågade: Vad händer om de varken har en jamaa’ah eller en Imam?) Betydelse: Som idag (Håll er undan från alla dessa sekter.) Betydelse: Håll er borta från dem som missleder och från (religiösa) innovationer de kallar till, var varken en av dem och hjälp inte eller stöd inte dem.

(Även om du måste bita på rötterna i ett träd.) Vilket betyder: Följ sunnah och klamra dig fast vid dess grunder. Innebörden av detta är inte stanna kvar hemmet och överge att kalla till Allah. Det betyder inte heller att överge att kalla till gott och förbjudandet av det onda eftersom Profeten  sade: “Håll fast vid min sunnah och till sunnah av mina rättledda kalifer – klamra fast (lit. bita) till det ordentligt. [11] Och här i denna hadith har han beordrat dem att klamra fast (lit. bita) till roten av ett träd. Så (trädens rötter) här menas sunnah.

(Tills döden når dig medan du är i detta tillstånd.) Betyder: Att dö i ett tillstånd av islam som Allah säger: ”Ingen människa får dö annat än i enlighet med Guds vilja. [Koranen 3:145]

Finna Balans
Profeten  har förklarat i många andra hadither att: klamra sig till den här i världen, att älska det – samtidigt som man försummar det Hädanefter och ger en större andel till världsliga frågor på bekostnad av Hädanefter – är också utav orsakerna till den svaghet som finns bland muslimerna. Dessa återberättelser innebär inte att en muslim bör bortse från denna värld och inte arbeta för det och bli beroende av andra. Snarare ska han verka för att uppnå sin försörjning och försörja sig så att han inte är i behov av andra. Själva orden “akhirah” (Hädanefter) och “dunyaa” (detta världsliga liv) återkommer i Koranen lika många gånger. Detta indikerar att en muslim bör upprätthålla balans mellan denna värld och det Hädanefter så han utför rättfärdiga handlingar och söker Allahs förnöjsamhet. Att han arbetar i världen inom ramen för sharia (islamiska lagar) för att få en laglig försörjning för att försörja sig själv och inte behöva tigga.

Men om balansen inte upprätthålls, förekommer korruption. Till exempel om ummah lutar mer mot världsliga frågor – glömmer det Hädanefter och mötet med Allah – förekommer det överflöd av svaghet och förnedring. Men om tendensen går i motsatt riktning att ummah glömmer den här världen och blir då i behov av människor så måste de då utvidga sina händer mot andra i underläge. Men muslimen bör skilja sig åt, starka och ärade – som Allah säger i Koranen: ”Men [den verkliga] makten ligger hos Gud – och Hans Sändebud och de troende” (Surah al-Munafiqun 63:8) [13]

Muslimen har i skyldighet att behålla denna balans. Därför bör en vara uppriktig i ens handlingar och ha för avsikt att träffa Allah med dessa handlingar och Honom förnöjsam. Men sträva efter denna värld och kärleken för den försvagar muslimer.

Sträva efter denna värld
Amr Ibn Auf al-Ansaari, må Allah vara nöjd med honom, återberättade att Profeten  skickade Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (den förtroendevärda av denna Ummah) till Bahrain för att få tillbaka dess Jizyah. Profeten  hade gjort ett avtal med människorna i Bahrain och utsåg för dem al-‘Alaa ibn Hadrami. Abu ‘Ubaydah återvände med pengarna. Ansaar fick höra om hans ankomst och gick för att be al-Fajr med Profeten . När Profeten  hade avslutat bönen klev han upp och gick, Ansaar gick till honom. Han log och anmärkte: Jag tror att ni har alla hört att Abu ‘Ubaydah har återvänt med något. De svarade: “Ja, självklart Allahs sändebud . Han sa: ”Var glada och hoppas på det som gör er nöjda, för vid Allah jag är inte rädd att ni ska bli fattiga, men jag fruktar att denna värld kommer att öppnas upp för er, precis som för dem före er. Så ni kommer att konkurrera med varandra för den, så som de tävlade för den, och det kommer att förstöra er som den förstörde dem.” [14]

En annan hadith som visar att kärlek till denna värld är en orsak till förödelse, är en hadith av Abdullah ibn ‘Umar där han sa: “Allahs sändebud  sa: O Muhajiron! Ni kan bli drabbade med fem saker. Må Allah inte låta er leva till dess att ni får se dem. (i) Att otukt och äktenskapsbrott blir spridda, så ska ni veta att detta aldrig hänt utan att nya sjukdomar drabbar de personer, av sjukdomar som deras förfäder aldrig lidit. (ii) Om folk börjar fuska i vägning av varor, bör du inse att detta aldrig har hänt utan att torka och hungersnöd drabbar dessa människor och till att deras härskare förtrycker dem. (iii) Om folk skulle hålla tillbaka deras Zakaah ska du inse att detta aldrig har hänt utan att regn förbjuds från att falla, och om det inte vore för att de djuren så skulle det aldrig regna där igen. (iv) Om människor skulle bryta deras förbund med Allah och Hans Sändebud bör du inse att detta aldrig har hänt utan att Allah skickar en fiende mot dem för att ta del av deras ägodelar med våld. (v) Om ledarna inte styr i enlighet med Allahs bok ska du veta att detta aldrig har hänt utan att Allah delar de i grupper och gör att de krigar mot varandra. [15]

En kort förklaring
(Att otukt och äktenskapsbrott blir spridda, så ska ni veta att detta aldrig hänt utan att nya sjukdomar drabbar de personer, av sjukdomar som deras förfäder aldrig lidit.) Betydelse: Om faahishah (onda handlingar och sexuella orättfärdighet) förekommer i ummah och otukt och äktenskapsbrott ökar, då kommer det att efterföljas med många ovanliga sjukdomar som inte är kända eller upplevda av dem innan dess, precis som aids och syfilis. Sjukdomar som nu orsakar så mycket rädsla i västerländska samhällen som Amerika och Europa. Eftersom detta faahishah har blivit vanligt i dessa samhällen till ett välkänt grad, att det till och med anses vara ett tecken på deras framgång. Hur kan detta vara ett tecken på framsteg? När djuren i djungeln skäms att göra det de gör och de nakna människorna i Afrika och dess skogar känner sig alltför generade. Om nakenhet var ett tecken på framsteg då vore de nakna människorna i den afrikanska djungeln de mest avancerade!

(Om folk börjar fuska i vägning av varor… ) Vilket betyder: Att fuska med vägningen är nu en vanlig sak och är något olagligt. Allah förstörde en nation – Shu’aibs, må Allah frid vara över honom, folk – på grund av detta, eftersom de inte visade barmhärtighet för sig själva eller för andra, så hur kan Allah visa barmhärtighet mot dem. Profeten  sade: Visa nåd till en som är på jorden och Den som är ovanför skyn kommer att visa barmhärtighet mot dig. [16]

(Om folk skulle hålla tillbaka deras Zakaah ska du inse att detta aldrig har hänt utan att regn förbjuds från att falla och om det inte vore för att de djuren så skulle det aldrig regna där igen.) Betydelse: om det regnar, så är det inte på grund av dem eller för att de förtjänar det, men det är på grund av djur – som en nåd till dem.

(Om människor skulle bryta deras förbund med Allah och Hans Sändebud  bör du inse att detta aldrig har hänt utan att Allah skickar en fiende mot dem för att ta del av deras ägodelar med våld.) Till exempel: När muslimer försummade att lyda Allah, gav Han judarna den makt så att de tog Palestina och när de var vårdslösa över det som de fick påminnelser om, etablerade Allah de kristna över dem och de tog Spanien och när de var försumliga återigen så gav Allah de kristna i kontroll i Bosnien.
(Om ledarna inte styr i enlighet med Allahs bok) Innebär: När de inte förrättar Allahs lagar kommer muslimerna kriga och döda varandra så som det sker vid gränserna och så vidare.

Den begynnande ovanligheten
Bland dem ahadith som poängterade den andra formen av svaghet – alltså att avvika från Profetena  vägledning – är hadithen: Islam började främmande och kommer återigen vara främmande på samma sätt som den började, så tuba (ett träd i paradiset) för främlingarna. [17] Ursprungligen var islam konstig och svag i Mekka, de icketroende visste inte om det. Sedan började folk tro på islam och trädde i det i stora antal. Därefter spreds den, växte starkare och var inte längre något konstigt. Nu, efter sin styrka och spridning har man återgått igen till en stadie där den är främmande på samma sätt som det började. Hur kan detta ske, när muslimerna är stora i antal och deras mark är många? Eftersom muslimer inte längre förstår sin religion, de är långt ifrån islam, de implementerar annat än Profetens , begår innovationer i deras dyrkan, medan de tror att de är följare av islam. Rätt islam, rätt sunnah blir något som är långt bort från deras liv – som en främling bland folket, de har ingen kunskap om det.

Slutsats
Hur ska vi förstå dessa ahadith som poängterar våra svagheter? Ska vi acceptera de och förbli svaga, beroende utav v ästvärlden och förbli långt ifrån vår religion? Profeten  har inte ämnat dettta för oss för han förklarade dessa saker för oss så att vi flyr från de – på samma sätt som en förälder säger till sitt barn: “Gå inte uppför denna väg för det finns ett vilt djur som kommer äta upp dig om du gör det!” Detta är en varning emellan förälder och barn att inte ta denna väg.

1) När Profeten  informerade oss om dessa händelser – som inte kommer från honom utan från Allah, då han inte talade efter sina egna ord utan det är uppenbarelser anförtrodda honom – så kan man förstå att det är varning att ta den väg som leder till det.

2) Vi måste kämpa för att stöta bort dessa brister, att bekämpa dem, avvisa dem och inte förnöjsamma oss med dem – eftersom det är ondska som måste avvisas.

3) Vi måste förkunna kunskapen från Koranen och sunnah efter salafus-saalih (fromma föregångare – de tre första generationerna av muslimer) förståelse för att förstå vår situation. Men om vi förlitar oss på tidningar, tidskrifter och radio då dessa källor till media tillhör de icketroende. Kommer de att vara sanningsenliga i sitt berättande och i deras lösningar? Vill de verkligen ha det bästa för muslimer? Faktum är att de sprider bara det som försvagar muslimerna och det som gör att de felaktigt tror på den moderna Västvärlden. Därför måste vi bli människor som förstår Skriften och snnah för att veta exakt vad det är som våra fiender vill ha ifrån oss och Allah har informerat oss om detta: ”Men du kommer inte att vinna vare sig judarnas eller de kristnas välvilja, om du inte följer deras väg.” (Surah Al Baqarah 2:120)

Fotnoter:
1. Ett tal som framfördes på Koran och Sunnah Sociten konferensen i America 1993.
2. Shirk: “Att sätta partner vid Allahs sida i de attribut som tillhör endast Allah”
3. Kufr: Icketro, förnekelse och avisande
4. Taaghoot: Allt som är dyrkat annan än, eller vid sidan om Allah.
5. Saheeh: Återberättat av Abu Dawood (no.4297), Ibn’Asaakirin in Taareekh Dimashq (2/97/8) och andra. Den förklarades autentisk enligt al-Albaanee i as-Saheehah (no.958)
6. Saheeh: Återberättat av Ahmad (5/33), Abu Daawood (1/388) al-Haakim (4/510) – från ‘Abdullah ibn Hawaalah radiallaahu ‘anhu. Shaykh al-Albaanee förklarade det autentisk i Takhreej Ahaadeeth Fadaa’il ush-Shaam (no.2)
7. Återberättat av al-Bukhaaree (1/436) och Muslim (5/3-4) från Jaabir ibn ‘Abdullah radiallaahu ‘anhu
8. Surah Aal-‘Imraan 3:151
9. Återberättat av al-Bukhaaree (no.7084) och Muslim (no.1847)
10. Återberättat av al-Bukhaaree (no.7084) och av Muslim (no.1847)
11. Saheeh: Återberättat av Abu Dawood (no.4606) och andra. Den förklarades autentisk av al-Haafidh Ibn-Hajar in Takhreej Ahadeeth Mukhtasar Ibnul-Haajib
12. Surah Aal-‘Imraan 3:101
13. Surah al-Munaafiqoon
14. Återberättat av al-Bukhaaree and Muslim
15. Hasan: Återberättat av Ibn Maajah (no.4019) och Abu Nu’aym i Hilyatul-Awliyaa (8/333-334), av ‘Abdullah Ibn ‘Umar radiallaahu ‘anhu. Den förklarades autentisk av Shaykh al-Albani i as-Saheehah
16. Saheeh: Återberättat av Abu Dawood (no.4941), at-Tirmidhee (1/350)och andra, från ‘Abdullah ibn ‘Amr radiallaahu ‘anhu. Al Haafidh al-‘Iraaqee försklarade det autentiskt i al-‘Ishaariyaat (1/59)
17. Återberättat av Muslim (2/175-176) och Ibn Maajah (2/320), från Abu Hurayrah radiallaahu ‘anhu
18. Soorah al-Baqarah 2:120

Tags | , , , ,

Submit a Comment