Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Villkoren för seger och orsakerna för nederlag

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Av Sh. Waleed Al-Mineesi

Följeslagaren Abdullaah Ibn Abbaas, må Allah vara nöjd med honom, berättade att Profeten  sade:

Fem företeelser kommer som en följd av fem andra företeelser: Om människor bryter sitt avtal med Allah, kommer Han att skicka en fiende till dem; Om de regerar med annat än Allahs Lag, kommer sjukdom att sprida sig bland dem; Om de börjar bedra vid handeln, kommer Allah att beröva dem skörd och de kommer att drabbas av svält; Och om de håller inne med Zakaah-betalningen, kommer de att drabbas av torka.” (Tabaraani)

Enligt en annan beskrivning sade han :

Om de bryter avtalet med Allah och Hans Sändebud, kommer Allah att skicka en yttre fiende till dem som kommer att beslagta vissa av deras ägodelar; Om de varken regerar enligt Allahs Bok eller försöker att genomföra allt i den, kommer Allah att sprida fiendskap bland dem.”

Detta är ett omfattande klargörande för villkoren för seger och orsakerna för nederlag för den muslimska nationen. Brytandet av Allahs och Hans Sändebuds  avtal, eller med andra ord: olydnad inför Allah och Hans Sändebud , är en av orsakerna för nederlag och för att bli underkuvad av sina fiender. Likaså är styrandet med andra än Allahs regler en orsak till fattigdom, oenighet och konflikt bland muslimer.

Omvänt, utgör lydnad inför Allah och Hans Sändebud, , källan för seger. Allah säger vad som kan översättas som:

Troende! Om ni ger Gud er hjälp skall Han öka [er styrka] och göra er stadiga på foten.” [47:7]

Saad Ibn Abi Waqqaas, må Allah vara nöjd med honom, tittade till sin armé under Qaadisiyyah-slaget. Han passerade några soldaters tält på natten och fann männen utföra Qiyaam, frivillig nattbön. Han sade då: “Seger kommer från ett sådant tält” och passerade sedan ett annat tält där han fann männen sovande och sade: “Nederlag kommer från ett sådant tält.” Detta var trots det faktum att de sovande männen endast missade en rekommenderad bön och inte en obligatorisk; Saad betraktade ändock avsaknaden av denna rekommenderade handling som orsak för nederlag.

Qutaybah Ibn Muslim, en stor muslimsk härskare, var ledare för Khurasaan då detta område attackerades. Han gick förbi Muhammad Ibn Waasi’, som var en av Taabi’een (generationen som kom efter följeslagarna), medan Muhammad hade sitt finger höjt mot himlen, i bön till Allah. Qutaybah sade då: “Det där fingret är mer dyrbart för mig än trettiotusen soldater”.

Hur kan muslimer förvänta sig att Allah ska bevilja dem seger när de överger sina böner, vägrar att betala Zakaah och handlar med ränta? Vad kan de vänta sig när alkohol och nattklubbar blir utbredda fenomen i deras länder? Vad blir konsekvenserna av att ondska sprider sig? Profeten, , tillfrågades en gång: “Skulle vi kunna bestraffas genom katastrofer som inträffar även medan det finns rättfärdiga personer bland oss?” Profeten  svarade: “Ja, om ondska sprider sig.” Allah säger vad som kan översättas som:

”Och var på er vakt mot frestelser till det onda, som sannerligen inte ansätter bara de orättfärdiga bland er; och tänk på att Gud straffar med stränghet.” [8:25]

Om muslimer därför innerligt önskar seger, måste de ändra på sig själva:

”Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag” [13:11]

Som muslim ska man emellertid inte känna förtvivlan och tappa hoppet på Allah, eftersom förekomsten av förtryckta och svaga rättfärdiga personer som inte kan försvara sig själva kan leda till att Allah beviljar muslimerna seger. Profeten  sade: ”Ni sörjs för och beviljas seger på grund av de svaga bland er.

Det är ett faktum att muslimers ledare kommer att vara lika orättvisa och förtryckande som muslimerna är bland sig själva. På motsvarande sätt kommer muslimernas ledare att behandlas på samma sätt som de behandlar sina medborgare på. Imaam Ibn Al-Qayyim sade: ”Begrunda Allahs visdom när muslimerna underkuvas av fienderna som resultat av att de mäktiga bland dem (bland muslimerna) förtrycker de svaga och förnekar de förtrycktas rättigheter.” Som följd av detta förtryck och denna orättvisa kommer Allah att skicka personer som dominerar över dessa muslimska ledare och behandlar dem exakt såsom de behandlade de svaga; öga för öga. Ända sedan historiens begynnelse och fram till dess slut har och kommer detta att vara Allahs sätt.

Allah har alltså givit muslimerna precis de ledartyper som de genom sina handlingar och gärningar gjort sig förtjänta av. Det är som om deras handlingar manifesteras genom ledarna de får. Närhelst människor därför är rättvisa bland sig själva, kommer deras ledare att vara rättvisa mot dem; närhelst människor bedrar och lurar varandra, kommer deras ledare att göra detsamma mot dem; och om människor misslyckas med att uppfylla Allahs rättigheter, kommer deras ledare att misslyckas med att ge dem sina rättigheter. En man frågade Ali ibn Abi Taalib, må Allah vara nöjd med honom: ”Varför har svårigheter och besvär uppkommit under denna tid, när detta inte var fallet under Abu Bakrs och Umars tid?” Ali svarade: ”Umar och Abu Bakr var ledare för människor som mig själv medan jag är ledare för människor som ni.”

Åh muslimer! Ett av de största tecken på övergivande av religionen är att överge bönen. Detta sker antingen genom att strunta i att be helt och hållet eller genom att endast förrätta fredagsbönen och försumma resten av de dagliga bönerna.

Profeten  sade:

Islams förpliktelser kommer att brytas en efter en, varav den första kommer att vara genomförandet av islamisk lagstiftning och den sista kommer att vara bönerna

och han  sade även:

Vad som skiljer en man och otro är övergivandet av bönen.” (Muslim – återberättat av Jaabir)

och

Bönen är religionens ryggrad; den som förrättar den har utövat sin religion och den som inte förrättar den har övergett sin tro.”

Bönen är den första gärning som man kommer att stå inför svars för på Domedagen och det var bland de allra sista saker som Profeten  betonade vikten av innan han dog.

Allah beskriver de troende med vad som kan översättas som ”… och de som slår vakt om bönen.” [70:34] och ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.” [4:103]

Profeten  informerade oss även om att det kommer att komma ledare efter honom som överger bönen eller försenar dess utförande när han  rådde oss att ”Be i tid – be sedan med dem som en frivillig bön.

Källa: AlMinbar.com

Tags | , , ,

Submit a Comment