Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Biografier

27

jan
2013

No Comments

In Biografier

By admin

Muhammed: världshistoriens mest inflytelserika person

On 27, jan 2013 | No Comments | In Biografier | By admin

Bra Böckers forskningsprojekt
Bra Böckers hela lexikonredaktion som består av ca 100 experter inom olika vetenskapsgrenar gjorde år 1989 en världshistoriens rankinglista på 50 personer. Redaktionen fick välja ut sina kandidater bland de ca 11 miljarder människor som enligt vissa forskare har fötts på denna planet.

Forskningsresultatet presenterades så småningom i boken “De 50 som betytt mest: En mänsklighetens ranking lista”, skriven av Ulf Nilson. Författaren

poängterar gång på gång i boken att de inte har följt kriterierna de största, ädlaste, bästa, mest kända, berömdaste utan de personer som “mest påverkat historiens gång”. Dessa femtio personer har enligt redaktionen mer än andra format vår värld och våra liv.

Nilson nämner i inledningen av boken de problem han och redaktionen stötte på under arbetets gång. Den återkommande frågan till författaren då han skrev boken blev naturligtvis vem som var nummer ett på rankinglistan. Som ett direkt resultat av denna fråga, uppstod heta debatter och upprörda känslor svallade oundvikligen över. Författaren erinrar sig speciellt en ung dam som blev så arg över att hennes idol Aristoteles rangordnats lägre än profeten Muhammed att hon fräste till och sa: “Då är det ju bara kommersiellt trams!” På vilket sätt Muhammed var mera “kommersiell” än Aristoteles hann Nilson inte fråga den upprörda unga damen som hade hunnit försvinna.

Rankinglistans nummer ett
Bra Böckers lexikonredaktion valde överraskande profeten Muhammed  som nummer ett i mänsklighetens rankinglista. Redaktionen styrker sitt oväntade val av Profeten Muhammed  bland välkända historiska personligheter som William Shakespeare, Isaac Newton, Karl Marx, Albert Einstein, Jesus Kristus etc. med följand tre viktiga motiveringar:

1. För det första levde profeten Muhammed  så långt tillbaka i historien att han har kunnat påverka människor och nationer under flera generationer. Redaktionen anser dessutom att mycket tyder på att profeten Muhammeds  inflytande idag växer.

2. För det andra, till skillnad från Jesus, var profeten Muhammed  inte bara en religionsgrundare utan också en härförare och statsman. Han byggde inte endast en andens gemenskap under sina 23 år som Guds sändebud utan också den islamiska nationen.

3. Och slutligen för det tredje skriver författaren att profeten Muhammed  författade islams heliga skrift Koranen. En troende muslim anser emellertid att Koranen är en uppenbarelse från Gud och står därmed fast i sin övertygelse att Koranen inte är Muhammeds  ord utan Guds ord. Detta är något som också styrks av Koranen själv där det står skrivet: “Denna Koran kan inte ha ställts samman utan Guds medverkan.” (Koranen 10:37) Muhammad Asad skriver i sin kommentar till denna koranvers att “den visdom Koranen innesluter omöjliggör tanken att den ställts samman av en mänsklig hjärna”.

Att profeten Muhammed  skulle ha författat Koranen är inte ett nytt påfund utan det omnämns redan i Koranen:

Och ändå säger de: ‘[Muhammad] har författat den.’ Säg: ‘Lägg då fram en med denna jämförbar sura och kalla [till er hjälp] dem som ni kan [kalla], andra än Gud, [för att intyga att] ni talar sanning. (Koranen 10:38)

Redaktionen skriver vidare att en lång rad av Koranens föreskrifter ännu idag reglerar miljoner människors vardagsliv. Som exempel på dessa föreskrifter nämner man att kvinnor måste bära slöja, bönens förrättande, förbudet att konsumera förbjudna maträtter och drycker etc. En troende muslim tycker att dessa yttre förbudsaspekter av religionen är viktiga men kan samtidigt också tycka att man inte får bortse från de djupa inre övertygelser som finns i hjärtat.

Några av de föreskrifter som inte nämns av författaren men som en muslim kan tycka vara viktiga inre aspekter av tron är exempelvis tron på Guds Enhet, uppståndelsens dag, ansvaret att påbjuda det goda och förbjuda det onda, den goda islamiska etiken, familjelivet, rättvisan, freden etc.

Klassiska fördomar
Författarens beskrivning av islam är olyckligtvis genomsyrad med de klassiska fördomarna mot islam som har sitt ursprung långt tillbaka i historien. Exempelvis lyder en bildtext “Muhammeds lära – bara för män”. Om författaren hade tagit sig besväret att öppna och läsa ur Koranen hade han förr eller senare kommit till Koranens trettiotredje kapitel trettiofemte vers där det står skrivet:

För de män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnor, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning. (Se även Koranen 9:71, 72).

Denna koranvers visar tydligt på att Muhammeds  lära riktade sig till båda könen.

Författaren beskriver vidare muslimer som rättar sina liv efter islams lära som blodtörstiga människor som vill vrida tillbaka tiden till den mörka medeltiden. Det finns många invändningar mot detta sätt att presentera den islamiska läran men det är inte artikelns huvudsyfte och kommer därmed inte att tas upp till diskussion.

Lärdomar kring den centrala frågan
Frågan som oundvikligen måste ställas efter forskningsresultatets konstaterande är: Om nu profeten Muhammed  är världshistoriens mest inflytelserika person, hur kommer det sig då att hans liv och lära har blivit så missförstådd av miljontals människor världen över? Svaret på denna fråga vilar huvudsakligen på två elementära faktorer, nämligen okunskap och förtal.

Att det idag råder okunskap om profeten Muhammed  och islam kommer inte som någon direkt överraskning. I vår sekulariserade del av världen har religionen fått ta steget tillbaka på bekostnad av de världsliga krafternas grepp om människornas liv. Idag vet folk i allmänhet mer om de världsliga ledarnas politiska ambitioner och kändisarnas privatliv än de vet om Guds sändebuds liv och läror. Allt fler människor läser idag med brinnande intresse skönlitterära verk istället för att läsa Guds ord. Koranen poängterar denna okunskap om profeten Muhammed :

Vi har inte sänt dig [Muhammad, enbart till ditt eget folk] utan till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta]. (Koranen 34:28)

Numera finns det dock ingen ursäkt att vara ovetande om den person som mer än någon annan har påverkat historiens gång och därmed format våra liv och vår värld.

Att det finns människor med onda avsikter mot profeten Muhammed  och islam är också något som inte kommer som en överraskning. Människor som har förkunnat Guds ord och kämpat för det goda och mot orättvisor i samhället har alltid bekämpats av ondsinta människor som har levt på dessa orättvisor. I Koranen omnämns många av de ondsintas metoder att bekämpa profeten Muhammed . Några exempel på dessa metoder är att de kallade profeten Muhammed  för en lögnare, en besatt person etc. allt för att smutskasta honom. När allt detta inte bar frukt försökte man till slut ta hans liv. I Koranen kan vi läsa: “Inget sändebud kom till [sitt folk] utan att de gjorde narr av honom.” (Koranen 15:11).

Den största människa som någonsin levat
Att profeten Muhammed  är världshistoriens mest inflytelserika person är ett av Guds otvivelaktiga underverk.

Profeten Muhammed  blev tidigt föräldralös och fick aldrig möjligheten att lära sig läsa eller skriva (se Koranen 7:157, 62:2). Under sitt 63-åriga liv vandrade han i den varma ökensanden, inte på Roms marmorbelagda trottoarer och han levde i en enkelt byggd bostad av sten och torkad lera, inte i Persiens ståtliga palats.

Profeten Muhammed  föddes i ett samhälle som var i ett djupt tillstånd av okunskap och brutalitet. Hur en man med en sådan bakgrund helt plötsligt skulle bli världshistoriens mest inflytelserika person utan Guds hjälp är svårt att se. I Koranen står det skrivet: “[Har vi inte] upphöjt dig till en hög värdighet?” (Koranen 94:4) En alternativ betydelse för koranversen enligt Muhammed Knut Bernström är “lagt ditt namn i var mans mun”. Båda betydelserna är korrekta då de ställs mot den rådande verkligheten. Sannerligen har Guds ord infriats och hans löfte besannats.

Troende muslimers uppskattning av profeten Muhammed  slutar inte vid att han är världshistoriens mest inflytelserika person. Profeten Muhammeds  liv är “ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen” står det att läsa i Koranen 33:21.

En muslim ser profeten Muhammeds  liv och handlade som ett lysande exempel att efterfölja. Gud har sannerligen sänt honom enbart som en nåd till alla folk för att framföra till dem Guds klara budskap “för att leda dem som tror och lever rättskaffens ut ur mörkret till ljuset” (Koranen 65:11). Profetens  liv åskådliggör för mänskligheten hur man kan tillbe och söka närhet till alla världars Herre.

Det är naturligt att Gud välsignar sitt sista sändebud till hela mänskligheten att bli världshistoriens otvivelaktigt mest inflytelserika person. Sannerligen är hans liv ett vittnesbörd på Guds nåd och barmhärtighet. För en sann troende är och förblir profeten Muhammed  den största människa som någonsin levat.

De tio högst rankade
1. Muhammed
2. Jesus Kristus
3. Buddha
4. Isaac Newton
5. Johann Gutenberg
6. Albert Einstein
7. Karl Marx
8. Aristoteles
9. Galileo Galilei
10. Charles Darwin

Källa
Nilson, Ulf: De 50 som betytt mest – en mänsklighetens ranking list. Jugoslavien, Wiken 1989. ISBN: 91-7024-444-8

Tags | , , ,

Submit a Comment