Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

E-böcker

01

feb
2013

No Comments

In E-böcker

By admin

Vett och etikett vid giftermål och bröllop

On 01, feb 2013 | No Comments | In E-böcker | By admin

av Shaykh Muhammad Nâsir ad-Dîn al-AlbânîProlog

Författarens inledning

All lov och pris tillkommer Allah, Den som sade i de tydliga verserna i Hans bok:

“Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker”. [al-Rûm 30:21]

Må Allahs fred och välsignelser vara över Hans profet Muhammad, han som sade i en autentisk hadith:

“Gift er med den älskvärda och fertila, för jag kommer att tävla med andra profeter med antalet av mina anhängare på Domedagen”. [Ahmad och at-Tabârani med hasan isnâd. Och deklarerad sahîh från Anas av Ibn Hibbân. Och den har vittnen som kommer nämnas i fråga 19]”

Efter denna inledning finns det i islam ett visst antal etiketter pålagda vemhelst som gifter sig och önskar fullborda sitt äktenskap med sin fru. De flesta muslimer idag, även de som praktiserar islamisk tillbedjan, har antingen förbisett eller blivit totalt ovetande om dessa islamiska etiketter. Därför bestämde jag mig för att skriva denna avhandling som klart förklarar dessa aspekter i orsak av ett giftermål hos någon kär hos mig. Jag hoppas det blir en hjälp för honom och andra troende bröder för att utföra det som den ledande av budbärare har beordrat under auktoritet av världarnas Herre. Jag har följt det genom att peka ut vissa aspekter som är viktiga för alla som gifter sig, och med vilka många fruar i synnerhet har blivit prövade.

Jag ber Allah, den Högste, att ge någon nytta av denna avhandling, och att acceptera detta arbete endast för Hans ärade fattning. Sannerligen är Han den mest Ärorike, den mest Barmhärtige.

Det bör vetas att det finns många etiketter i islam området för giftermål. Allt jag är intresserad av här i detta hastigt sammansatta arbete är vad som är autentiskt av sunnah av profeten Muhammad , vilket är oklanderligt som ståndpunkt ur dess källhänvisning, och uppå inga tvivel kan läggas angående dess konstruktion och mening. På detta sätt kan vemhelst som läser och följer dess innehåll vara på en klar etablerad bas i religion, och kommer att ha fullt förtroende för källan och validiteten av hans handlingar. Jag hoppas för honom att Allah kommer att lägga det slutliga tecknet på lycka i hans liv, som belöning för att han inleder sitt äktenskap med att följa sunnah, och att Han lägger honom bland Sina tjänare vars uttalande Han beskrivit i Koranen, sägande: “och de som ber: ‘Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!'” [al-Furqân 25:74]

Den slutliga planen för de av fromt arbete, är som världarnas herre sade:

“De som fruktade Gud skall få njuta av [svalkande] skugga bland [porlande] källor, och alla frukter som de har lust till [skall de få]. [Och de skall uppmanas:] ‘Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar [i livet]!'” [al-Mursalât 77:41-44]

Det följande är dessa etiketter:

Vänlighet mot din fru när du önskar komma henne nära

Det är önskvärt, när en man går till sin fru under hans bröllopsnatt, att visa henne vänlighet, som att erbjuda henne något att dricka, etc. Detta är funnet i en hadith berättad av Asmâ’ bint Yazid ibn As-Sakan: “Jag skönmålade ‘As’ishah för Allahs budbärare , sedan bad jag honom komma och se henne otäckt. Han kom och satt vid hennes sida, och hämtade ett glas mjölk av vilket han drack. Därefter erbjöd han det till ‘As’ishah, men hon sänkte sitt ansikte och blev blyg. Jag skällde på henne och sa: ‘Ta från Profetens  hand.’ Hon tog den sedan och drack lite. Därefter sade Profeten  till henne: ‘Ge lite till din väninna’. Vid den punkten sade jag: ‘Oh Allahs budbärare , det är bättre att du tar från den själv och drick och sedan ge den till mig från din hand.’ Han tog, drack lite och erbjöd den sedan till mig. Jag satte mig ner och lade den på mina knän. Då började jag rotera den och följa den med mina läppar för att hitta delen där Profeten hade druckit. Då sade Profeten  om några kvinnor som var med mig: ‘Ge de lite.’ Men de sade: ‘Vi vill inte ha (vi är inte hungriga)’. Profeten  sade: ‘Kombinera inte hunger och påhitt!'”. [Ahmad och al-Humaidi. Ahmad rapporterar den med 2 isnâds – en av vilken stödjer den andra..]”

Placera dina händer på din frus huvud och be för henne

Mannen borde, då tiden kommer för utförandet av äktenskapet med sin fru eller före det, att placera sina händer på främre delen av hennes huvud, nämna Allahs den högstes namn och be för Allahs välsignelser. Som i uttalandet av Profeten : “När någon av er gifter er med en kvinna… borde han hålla hennes panna, nämn Allah den Högste och be för Han välsignelser sägande: ‘Oh Allah jag ber Dig för det goda i henne och de goda med vad Du har skapat henne, och jag söker skydd hos Dig från det onda hos henne och det onda med vilket Du har skapat henne'”. {Allâhumma innî as’aluka min khairiha wa khairi mâ jabaltaha ‘alaihi wa a’ûdhubika min sharriha wa sharri mâ jabaltaha ‘alaihi} [Abû Dawûd och andra. Al-Bukhari i “Af’âlul-‘Ibâd”, Abû Dawûd, Ibn Majah, al-Hâkim, al-Baihaqî och Abû Ya’lâ med hasan isnâd …]

Man och fru ber tillsammans

Det är önskvärt att man och fru ber två ruk’a tillsammans på bröllopsnatten. Detta har berättats av den tidigaste generationen av muslimer, såsom i de följande berättelserna:

1) Under auktoritet av Abu Sa’îd Mawla Abu Asyad som sade:

“Jag gifte mig då jag var en slav. Jag bjöd in ett antal av Profetens  följeslagare, bland dem var Ibn Mas’ûd, Abu Dharr och Hudhaifa. När bönen var kallad började Abu Dharr gå framåt när de andra sade till honom: ‘Nej!’ Han sade: ‘ Är det så?’ De sade: ‘Ja!’ Då gick jag fram och ledde bönen trots att jag var en ägd slav. De lärde mig, sägande: ‘När din fru kommer till dig, be två ruk’aa. Därefter ber du Allah om det goda av vilket har kommit till dig, och sök skydd hos Honom från dess onda. Därefter är det upp till dig och upp till din fru.” [Ibn Abi Shaibah och ‘Abdur-Razzâq]

2) Andra: Under auktoritet av Shaqîq som sade:

En man vid namn Abu Harîz kom och sade: ‘Jag har gift mig med en ung flicka och jag är rädd att hon skall hata mig’. ‘Abdullah ibn Mas’ûd sade till honom: ‘Sannerligen är närhet från Allah och hat från shaytaan, som önskar göra föraktligt det som Allah har tillåtit. Så när din fru kommer till dig, säg åt henne att be två ruk’aa bakom dig’. I en annan version av samma historia: “Abdullah fortsatte med att säga: ‘Och säg: ‘Oh Allah giv dina välsignelser på mig i min fru och på henne i mig. Oh Allah bind oss samman, så länge som du binder oss i gott, och splittra oss, om du sänder till oss det som är bättre’.” [Ibn Abi Shaibah och at-Tabarâni och ‘Abdur-Razzâq: Sahîh].

Vad som skall sägas vid tidpunkten för älskog

När en muslimsk man är på väg att komma in i sin fru, borde han alltid börja med att säga:

“Bismillahi, Allâhumma jannibnâ ash-shaitân, wa jannib ash-shaitân mâ razaqtanna.” [I Allahs namn, oh Allah håll oss borta från djävulen, och håll djävulen borta från det som du skänker oss (avkomma).]” Om detta sade Profeten : “Efter detta, om Allah förordnar att de skall få ett barn, kommer djävulen aldrig kunna skada det barnet.” [al-Bukharî]

Hur han bör komma till henne

Det är tillåtet för en muslimsk man att komma in i sin fru genom hennes vagina från vilket håll han önskar – bakifrån eller framifrån. Om detta nedsände Allah följande vers: “Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap.” [al-Baqarah 2:223]

Det finns också ett flertal hadith i ämnet av vilka jag skall ge endast två:

1. Under auktoritet av Jâbir som sade:
“Judarna brukade säga att om en man kommer in i sin fru genom hennes vagina men bakifrån blir deras barn vindögda! Då nedsände Allah versen: “Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap.” [al-Baqarah 2:223] Profeten  sade: “Framifrån eller bak, så länge det är genom vagina.” [Al-Bukharî och Muslim]

2. Under auktoritet av Ibn ‘Abbâs som sade:
“Ansâr, som hade varit polyteister, levde med judarna, som var bokens folk. De tidigare såg de senare som över dem i kunskap, och brukade följa deras exempel i många saker. Bokens folk brukade endast älska med deras fruar från sidan, då detta var den mest anspråkslösa metoden för kvinnan och Ansâr hade följt deras exempel i detta. Människorna från Quraish, å andra sidan, brukade exponera sina kvinnor på ett oanständigt sätt. De fann nöje i dem framifrån, bakifrån eller utbredda på rygg. När folket från Makkah kom till Al-Madinah under perioden för Hijrah, gifte sig en av dem med en kvinna från Ansâr, och började göra så med henne. Hon misstyckte om detta och sade till honom: ‘Vi brukade bara inträdas från sidan, gör så eller håll dig borta från mig!’ Dispyten blev väldigt allvarlig tills den nådde Profetens  öron. Så Allah nedsände versen: ‘Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap’ [al-Baqarah 2:223] (framifrån, bakifrån eller utbredda på rygg) Vad som menas här är inträdet där barnen produceras.” [Abû Dawûd, al-Hâkim och andra: Hasan isnâd och den är understödd]

Förbudet mot sodomi

Det är förbjudet för en muslimsk man att komma in i sin fru genom hennes anus. Detta är förstått av den citerade versen ovan (dvs. eftersom “åker” endast kan referera till en plats där något kan börja växa) samt de citerade berättelserna. Det finns även andra hadith om detta ämne, bland dem:

a. Med auktoritet från Umm Salama som sade:

”När muhajirin (flyktingarna) kom till ansar (hjälparna) vid al-Madinah, gifte sig några av de med kvinnor från ansar. Kvinnorna från muhajirin brukade ligga på sina ansikten (under samlag), medan kvinnorna från ansar aldrig gjorde på det viset. En av männen från muhajirin ville att hans fru skulle göra så. Hon vägrade fram till dess att hon kunde fråga Profeten  om det. Hon gick till Profeten  men var för genererad för att ställa frågan, så Umm Salama frågade honom. Sedan uppenbarades versen som sade: “Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar […]” (Al-Baqarah, 2:223). [Men] Profeten  sade: “Nej! (Inte på vilket sätt som helst) förutom i en öppning (dvs. vaginan).” (Ahmad, at-Tirmidhi och andra: sahih).

b. Med auktoritet från Ibn ’Abbas som sade: ‘Umar ibn al-Khattab kom till Profeten  och sade:

“O Allahs sändebud, jag är förstörd!” Profeten  frågade: “Och vad har förstört dig, oh ‘Umar?” ‘Umar sade: “Jag ändrade min bestigning i går kväll.” (Ett uttryck som betyder att han har samlag med sin fru bakifrån medan han penetrerar vaginan). Profeten  gav honom inget svar och när uppenbarelsen kom och versen uppdagades som sade: “Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar […]” (Al-Baqarah, 2:223). Och Profeten  sade: “Framifrån och bakifrån, var bara aktsam om hennes anus och mens.” [an-Nasâ’î i ‘Ishratun-Nisâ med hasan isnâd, at-Tirmidhî och andra].

c.  Med auktoritet Khuzaima ibn Thâbit som sade:

”En man frågade Profeten om att komma in i en kvinna bakifrån, eller mannens inträde av sin fru bakifrån, och Profeten svarade: ’Halal (tillåtet).’ När mannen vände sig om för att gå, kallade Profeten på honom och sade: ’Vad sade du? I vilken av de två öppningarna menade du? Om det du menade var från hennes bak i hennes vagina, så ja. Men om du menar var från hennes bak i hennes anus, så nej. Sannerligen är inte Allah skamsen över sanningen – kom inte in i era fruar i deras anus!’” [as-Shâfi, al-Baihaqi och andra: Sahîh]

d. “Allah tittar inte åt en som kommer in i hans fru i hennes anus.” [an-Nasâ’î: Hasan isnâd och med stöd i “al-‘Ishrah”; at-Tirmidhî och Ibn Hibbân].

e. “Förbannade är de som kommer in i deras fruar i deras anus.” [Abû Dawûd, Ahmad och andra med hasan isnâd och är stödd].

f. “Vemhelst som har samlag med en menstruerande kvinna, eller en kvinna i hennes anus eller går till en spåkvinna och tror på vad denne säger har misstrott vad som nedsänts till Muhammad.” [Abû Dawûd, at-Tirmidhî och andra: Sahîh].

Göra wudu mellan två akter med ens fru

När en muslim har samlag med sin fru på ett tillåtet sätt och sedan önskar återvända en gång till, borde han först utföra wudu, baserat på ett uttalande av Profeten : “När en av er kommer in i sin fru och sedan önskar återvända en till gång, låt honom utföra wudu mellan två gånger (i en annan version, samma wudu som han utför för böner) för sannerligen kommer det att stärka hans återvändo.” [Muslim, Ibn Abi Shaibah och andra].

Att bada är att föredra

Att bada är dock att föredra från att endast göra wudu i sådana situationer. Abu Râfi’ berättar: ‘Att Profeten  gick runt till alla fruar en natt, badande i var och ens hus.’ Han (berättaren) frågade Profeten : “Kunde du inte ha badat endast en gång (på slutet). Profeten  svarade: ‘På detta sätt är det ordentligare, renare och bättre.'” [Abû Dâwûd, an-Nasâ’î: Hasan i “al-‘Ishrah”, och andra].

Att man och fru badar tillsammans

Det är tillåtet för man och fru att bada tillsammans på samma plats även om han ser hennes privata delar och hon ser hans. Detta är etablerat av ett flertal autentiska hadith, bland dem:

a. Med auktoritet av Aisha (må Allah vara nöjd med henne) som sade:

“Jag brukade bada med Profeten  från en och samma kärl av vatten vilket var placerat mellan oss så att våra händer nuddade vid varande i det. Han brukade tävla med mig så att jag brukade säga: ‘Lämna lite åt mig, lämna lite åt mig!’ Hon tillade ‘Vi var i stadiet av Janaba (stadiet av att ha varit intima med varandra)'”  [Al-Bukharî och Muslim].

b. Med auktoritet av Mu’âwiya ibn Haida som sade:

“Jag sade: ‘Oh Allahs budbärare , vilken av vår nakenhet är tillåten, och från vilken måste vi vara aktsamma?’ Profeten  svarade: ‘Vakta er nakenhet, utom för era fru och de vilka er högra hand äger.’ (Så det är tillåtet för båda parter att titta på ta på kroppen till hans eller hennes partner, även de privata delarna). Han sade: ‘Oh Allahs budbärare , vad om släktingar som bor ihop tillsammans?’ Om du kan försäkra att ingen någonsin ser eran nakenhet, så gör så.’  Han sade: ‘Oh Allahs budbärare , hur är det när man är ensam?’ Profeten  svarade: ‘Allah är mer förtjänt av din blygsamhet än människorna.'” [Ahmad, Abu Dawûd, at-Tirmidhî och andra: Sahîh].

Göra wudu efter sex och före sömnen

Det är bäst för man och fru att inte sova efter att ha haft sex innan de först utfört wudu. Det finns ett flertal hadith om detta, bland dem:

a. Med auktoritet av Aisha (må Allah vara nöjd med henne) som sade:

“Närhelst Profeten  önskade sova eller äta när han var i tillstånd av janaba (efter att ha haft sex innan man badat), brukade han tvätta sina privata delar utföra wudu som den för bönen.” [Al-Bukhârî och Muslim].

b. Med auktoritet av Ibn ‘Umar som sade:

“Oh Allahs budbärare , borde vi gå och sova i ett tillstånd av janaba?” Profeten svarade: ”Ja, efter att ni gjort wudu.” [Al-Bukhârî och Muslim]. I en annan version: ”Utför wudu och tvätta era privata delar och sov sedan.” [Al-Bukhârî och Muslim]. Och i en annan version: ”Ja, du kan utföra wudu, sova och bada när du vill.” [Muslim och al-Baihaqi]. Och i ännu en version: ”Ja, och utför wudu om du vill.” (Denna sista version bevisar att denna wudu inte är obligatorisk). [Ibn Khuzima och Ibn Hibban: Sahîh].

c. Med auktoritet av ‘Ammâr ibn Yâsir, sade Profeten :

“Det finns tre vilka änglarna aldrig närmar sig; liket av en otrogen, en man som har parfym för kvinnor, och en som haft sex tills han utför sin wudu.” [Abu Dawûd, Ahmad och andra: Hasan].


Reglerna för denna
wudu

Denna wudu är inte obligatorisk, men den är högt rekommenderad. Detta (att den inte är obligatorisk) är baserat på hadith berättad av ‘Umar i vilket han frågade Profeten : “Borde vi gå och sova i tillstånd av janaba?” Till vilket Profeten  svarade: “Ja, och utför wudu om ni önskar.” [Ibn Hibbân: Sahîh]. Denna är också stödd av andra hadith, bland dem en hadith berättad av Aisha som sade: “Profeten  brukade sova i tillstånd av janaba utan att ha nuddat vatten, tills han gick upp senare och badade.” [Ibn Abi Shaiba, at-Tirmidhî, Abu Dâwûd och andra: Sahîh]. I en annan version berättad av Aisha sade hon: “Han brukade spendera natten i tillstånd av janaba tills Bilal kom på morgonen för att göra adhân. Då gick han upp, badade medan jag såg vattnet droppa från hans huvud, och gå ut. Därefter hörde jag hans röst i Fajr bönen. Därefter brukade han fortsätta fasta.” Mutarrif sade: Jag sade till ‘Amr: “I månaden Ramadan?” Han sade: “Ja, i Ramadan och i andra månader än Ramadan.” [Ibn Abi Shaiba, Ahmad och andra: Sahîh].

Att göra tayammum i ett tillstånd av janaba istället för wudu

Det är också tillåtet att göra tayamum ibland istället för wudu innan sömnen. Detta är baserat på en hadith av Aisha i vilken hon sade: “När Profeten  var i ett tillstånd av janaba och ville sova, brukade han göra wudu eller tayammum.” [Al-Baihaqi: Hasan]

Att bada innan sömnen är att föredra

Att bada är dock att föredra framför någon av de ovan nämnda möjligheterna vilket är tydligt i hadithen av ‘Abullâh ibn Qais som sade: “Jag frågade Aisha: Vad gjorde Profeten  när han var i tillstånd av janaba? Badade han innan han sov eller sov han innan han badade? Hon svarade: ‘Han gjorde alla dessa saker. Ibland badade han och somnade sedan. Och ibland utförde han wudu och somnade sedan.’ Jag sade: ‘Prisad vare Allah som gjorde saker flexibla.'” [Muslim, Ahmad och Abu ‘Auwâna].

Förbudet att ha sex när hon har menstruation

Det är förbjudet för en muslimsk man att ha sexuellt umgänge med sin fru när hon har menstruation. Detta blir tydligt i följande Koranvers:

“Och de frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: ‘Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.’ Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.” [Al-Baqarah, 2:222]

Det finns också hadith om detta, bland dem:

a. “Vemhelst som har samlag med en menstruerande kvinna, eller en kvinna i hennes anus, eller närmar sig en spåkvinna, och tror på vad han blir sagd har misstrott det som uppenbarades till Muhammad .”

b. Med auktoritet av Anas ibn Malik, som sade:

“När någon av deras kvinnor har menstruation, brukade judarna ta ut henne ur huset, och de brukade inte äta, dricka eller sova med henne i huset. Profeten  frågades om detta, och Allah uppenbarade denna vers: “Och de frågar dig om (kvinnans) månadsblödning. Säg: “Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena…” (Al-Baqarah 2:222)

Sedan sade Profeten : ‘Var med dem i huset, och gör allting utom själva samlaget.’ Judarna sade: ‘Denna man vill inte lämna något som vi gör utan att göra något annorlunda.’ Då sade Asyad ibn Hudair: ‘Oh Allahs budbärare , sannerligen säger judarna det och det, borde vi då inte ha samlag under menstruation?’ Profetens ansikte förändrades så att de trodde han var arg på dem, så de gick. Då de kom ut, såg de en gåva av mjölk ges till Profeten . Profeten  sände sedan en efter dem för att ge dem lite av mjölken, så de kände att han faktiskt inte var arg på dem.” [Muslim, Abu ‘Auwâna och Abu Dâwûd]

Straffet för den som har sex under menstruation

Vemhelst som är överkommen av behov och har samlag med sin fru när hon har sin menstruation och innan hon blir ren måste ge värdet av en dinars vikt i guld eller runt 4.25 gram (4.2315 för att vara exakt), eller halva summan. Detta är baserat på en hadith berättad av ‘Abdullâh ibn ‘Abbâs från Profeten  angående om en person kommer in i sin fru medan hon har sin mens. Den lyder som följer:

“Låt honom ge en dinar i välgörenhet, eller en halv dinar.” [At-Tirmidhî, Abu Dawûd, At-Tabarâni och andra: Sahîh].

Vad är tillåtet när hon har menstruation?

Det är tillåtet för honom att njuta med sin fru på alla sätt förutom i hennes privata delar, när hon har mens. Det finns ett flertal hadith om detta:

a. “och gör allting förutom själva samlaget.” [Muslim, Abu ‘Auwâna och Abû Dâwûd]

b. Med auktoritet av Aisha, som sade:

“När vi hade vår mens, brukade Profeten  beordra oss att ta på ‘midjeduk’ så att hennes man kan sova med henne.” En gång sade hon: “…hennes man kan sedan smeka och kela med henne.” [al-Bukhârî, Muslims och andra].

c. Med auktoritet från en av Profetens  fruar som sade:

“När Profeten  ville något från en av hans fruar som hade mens, satte han en duk över hennes privata delar, och gjorde därefter det han önskade.” [Abo Dâwûd: Sahîh]

När är det tillåtet att återvända till sexuell aktivitet efter mens?

När hon blir ren från allt menstruellt blod, och flödet stannar upp helt och hållet, är det tillåtet för dem att återuppta sexuell aktivitet efter att hon tvättat delarna där blodet har varit, eller utför wudu eller tar ett helt bad. Vilken som helst av dessa tre alternativ hon väljer tillåter dem att fortsätta sin sexuella aktivitet, baserat på Allahs uttalande i Koranen: “… men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.’ Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.” [Al-Baqarah, 2:222]

Detta är åsikten hos Ibn Hazm, ‘Atâ, Qatadah, al-Awzâ’î och Dâwud az-Zâhirî och Mujâhid: då Ibn Hazm säger:

“Alla tre av dessa är rening – så vilken som helst av dem som hon använder efter slutet av hennes mens gör henne tillåten till sin man.”

Samma benämning används för betydelsen att tvätta sina privata delar i versen som uppenbarades angående folket av Qubâ:

“i den [samlas] män som älskar att rena sig, och Gud älskar dem som strävar efter renhet.” [at-Tawbah 9:108]

Det finns dock inget här i versen, eller i sunnah, som begränsar versen ifråga till någon av de tre betydelserna – och för att göra det krävs mer bevis.

Lagligheten med avbrutet samlag

(Att ta ut penis ur vagina vid tidpunkten för sädesuttömning för att undvika graviditet. Detta kan endast göras med tillåtelse av frun.)

Det är tillåtet för en muslimsk man att utöva avbrutet samlag med sin fru. Det finns ett flertal hadither om detta:

a. Med auktoritet av Jâbir, som sade: “Vi praktiserade avbrutet samlag medan Koranen blev uppenbarad.” [al-Bukhârî och Muslim]. I en annan version sade han: “Vi brukade praktisera avbrutet samlag under Profetens  leverne. Detta nådde Profeten  och han förbjöd oss inte från det.” [Muslim, an-Nasâ’î och at-Tarmidhî]

b. Med auktoritet av Abu Sa’îd al-Khudriy, som sade: “En man kom till Profeten  och sade: ‘Jag har en ung flicka (rättfärdigt) och jag praktiserar avbrutet samlag med henne. Jag vill ha det män vill ha, men judarna hävdar att avbrutet samlag är ett mindre barnamord.’ Profeten  sade: ‘Judarna har ljugit. Om Allah önskade skapa ett barn, skulle du inte kunna förhindra det.'” [An-Nâsâ’î i al-‘Ishrah: Abu Dawûd och andra: Sahîh].

c. Med auktoritet av Jâbir, en man kom till Profeten  och sade:

“Jag har en slavflicka som tjänar oss och vattnar våra dadelträd, men jag ogillar att hon skulle bli gravid med mig.” Profeten  sade: “Använd avbrutet samlag om du vill, men vadhelst som har föreskrivits skall hända henne kommer att ske.” Efter en tid kom mannen åter till Profeten  och sade: “Hon har blivit gravid!” Profeten sade till honom: “Jag sade att vadhelst som har föreskrivits henne kommer att ske.” [Muslim, Abu Dawûd och andra].

Det är att föredra att inte praktisera avbrutet samlag

Att inte praktisera avbrutet samlag är att föredra av ett antal anledningar:

a. Det är skadligt för kvinnan, då det minskar hennes njutning genom att göra det kort. Om hon går med på det finns fortfarande följande negativa aspekter.

b. Det förnekar delar av anledningen till giftermålet vilket är att utöka den muslimska nationen genom avkommor, såsom i uttalandet av Profeten : “Gift er med de älskvärda och fertila, för jag kommer att tävla med de andra Profeterna  om antalet följeslagare.” [Abu Dawûd, an-Nasâ’î och andra: Sahîh]. Detta är anledningen till att Profeten  en gång refererade till det som “ett mindre barnamord” (och inte för att det skulle vara förbjudet, då barnamord är förbjudet) när det frågades om det, sägande: ‘Det är ett mindre barnamord.’ [Muslim, Ahmad och al-Baihaqi]. Detta var att föredra i en hadith berättat av Abu Sa’îd al-Khudhriy, som sade: “Avbrutet samlag nämndes i Profetens  närvaro och han sade: ‘Varför skulle någon av er göra det? (Notera att han inte sade: ‘Låt ingen av er göra det’) Allah är skaparen av varje enskild själ.'” [Muslim]. I en annan version, sade han: “Du agerar och du agerar. Det finns inga människor som är dömda att vara från nu till domedagen utan alla kommer att vara.” [Muslim]

Vad de båda makarna borde ha för avsikt med deras äktenskap

Båda makarna borde ingå äktenskap med följande avsikter: att frigöra sig själva från otillfredsställda sexuella begär, att skydda sig själva från att falla in i det som Allah förbjudit (äktenskapsbrott och otukt). Därutöver, en belöning då belöningen för sadaqa (att frivilligt ge välgörenhet) är nedskrivet för dem varje gång de har sex. Detta är baserat på följande hadith av Profeten  berättad av Abu Dharr: “Några av följeslagarna till Profeten  sade till honom: Oh Allahs budbärare , den riklige av oss har tagit belöningarna (till det efterkommande livet)! De ber som vi ber, fastar som vi fastar, och därefter ger de belöning från överskottet av deras tillgångar!” Profeten  sade: “Gav inte Allah er något av vilket ni kan ge välgörenhet? Sannerligen för varje gång du säger SubhannAllâh (förhärligad är Allah) finns en sadaqa, och för varje gång du säger Allâhuakbar (Allah är den störste) och för varje gång du säger Al-Hamdulillah (pris ske till Allah) finns en sadaqa, och i varje handling där ni njuter av vad som är rätt finns en sadaqa, och i varje handling där ni förbjuder vad som är fel finns en sadaqa och i era sexuella relationer finns en sadaqa.” Följeslagarna sade: “Oh Allahs budbärare , finns det en belöning för den av oss som tillfredställer sina sexuella behov?” Profeten  sade till honom: “Ser ni inte, om han hade tillfredställt det med något förbjudet skulle det inte ha varit en synd ålagd honom?” De sade: “Jo absolut!” Han sade: “På samma sätt, när han tillfredställer det med det som är lagligt, finns där för honom en belöning.” [Muslim, an-Nasâ’î i al-‘Ishrah och Ahamd].

Vad han borde göra morgonen efter bröllopsnatten

Det är önskvärt för mannen att gå till sina släktingar som kom för att besöka honom i hans hus, den följande morgonen, för att ge dem hälsningar och be för dem. Det är också önskvärt att de gör detsamma för honom, såsom i följande hadith berättad av Anas:

“Allahs budbärare  gav en fest på morgonen efter hans bröllopsnatt med Zainab, i vilken han gav muslimerna till belåtenhet av bröd och kött. Därefter gick han till de troendes mödrar (hans andra fruar) hälsade på dem och bad för dem, vilka de besvarade vänligt. Det är vad han brukade göra på morgonen efter en bröllopsnatt.” [Ibn Sa’d och an-Nasâ’î: Sahîh].

Huset måste ha en plats för bad

Det gifta paret måste ha en plats att bada i huset och mannen borde inte låta sin fru gå till de offentliga badhusen. Detta är förbjudet och det finns ett flertal hadith om detta, bland dem:

a. Med auktoritet av Jâbir som sade:

“Profeten  sade: ‘Vemhelst som tror på Allah och domedagen, låt honom inte tillåta sin fru att gå till de offentliga baden. Vemhelst som tror på Allah och domedagen, låt honom inte gå till baden utan ett midjeskynke. Vemhelst som tror på Allah och domedagen, låt honom aldrig sitta vid ett bord varvid rusdrycker cirkulerar.'” [Al-Hâkim, at-Tirmidhî och andra: Sahîh]

b. Med auktoritet av Umm ad-Dardâ’ som sade:

“Jag kom ut från det offentliga badet och mötte Allahs budbärare  som sade till mig: ‘Vart har du kommit från, oh Umm ad-Dardâ’?’ Jag sade: ‘Från baden.’ Därefter sade han: ‘Vid Den vars händer min själ är i, varje kvinna som tar av hennes kläder på annan plats än i hemmet hos någon av deras mödrar har brutit ner allt som beslöjar henne från Ar-Rahman.'” [Ahmad : Sahîh]

c. Med auktoritet av Abu al-Malîh som sade:

“Några kvinnor från Ash-Shâm kom in till Aisha och hon sade: ‘Var är ni från?’ Kvinnorna svarade: ‘Vi är folket från Ash-Shâm (området vid nuvarande Syrien).’ Aisha svarade: ‘ Är ni kanske från området som tillåter kvinnor att inträda allmänna bad?’ De sade: ‘Ja.’ Hon sade: ‘Vad beträffar mig, hörde jag Allahs budbärare  säga: ‘Alla kvinnor som tar av sina kläder i andra platser än i hennes hem har brutit ner all form av blygsamhet mellan henne själv och Allah.'” [at-Tirmidhî, Abu Dawûd och andra: Sahîh]

Förbudet av att sprida sängkammarhemligheter

Det är förbjudet för både man och fru att sprida någon av hemligheterna från deras sängkammare till någon annan utomstående. De följande två hadith är om detta:

a. “Sannerligen, bland de värsta människorna inför Allah på domedagen, är den man som närmar sig sin fru sexuellt och hon besvarar och därefter sprider hennes hemligheter.” [Muslim, Ibn Abi Shaiba, Ahmad och andra].

b. Med auktoritet av Asmâ bint Yazid som berättade att: “Hon en gång var i Profetens  närvaro och där satt både kvinnor och män. Profeten  sade då: “‘Kanske kan en man diskutera vad han gör med sin fru, eller kanske kan en kvinna informera någon om vad hon gör med sin man?’ Folket tystnade. Därefter sade jag: ‘Oh ja! Allahs budbärare , sannerligen gör både kvinnor och män det.’ Då sade Profeten : ‘Gör inte det. Det är som att en manlig shaitân möter en kvinnlig shaitân utmed vägen, och har sex med denne när folk tittar på!'” [Ahmad: Hasan eller Sahîh beroende på stöd]

Skyldigheten med en bröllopsfest

Mannen måste sörja för en festmåltid efter fullbordandet av äktenskapet. Detta är baserat på order från Profeten  till ‘Abur-Rahman ibn ‘Auf att göra så, och på hadith berättad av Buraida ibn At-Hasîb, som sade: “När Alî önskade Fathimas (Profetens  dotter) hand för giftermål, sade han att Profeten  sagt: ‘Ett bröllop (och i en annan version ‘en brudgum’) måste ha en festmåltid.'” Berättaren sade: “Sa’ad sade: ‘(En festmåltid) av ett får.’ En annan sade: ‘Av den och den kvantiteten av majs.'” [Ahmad och at-Tabarâni: Dess isnâd är accepterad såsom al-Hâfiz Ibn Hajr säger i Fathul-Bârî: 9/188]

Sunnah av bröllopsmåltiden

Följande borde tas i åtanke vad beträffar bröllopsfesten:

a. Den borde hållas (‘aqb – Fathul Bârî: 9/242-244) tre dagar efter den första bröllopsnatten, då detta är tradition av Profeten  vilken har nått oss. Med auktoritet av Anas, som sade: “Profeten  kom in till sin fru och skickade mig att bjuda in några män till mat.” [al-Bukhârî och al-Baihaqi]. Även denna med auktoritet av Anas, som sade: “Profeten  gifte sig med Safiya och hennes frihet var hennes hemgift. Han gav festmåltiden under tre dagar.” [Abu Ya’lâ och andra: Hasan].

b. Man borde bjuda in de rättfärdiga till sin festmåltid vare sig de är rika eller fattiga. Profeten  sade: “Var inte vän med någon utom de troende och ät endast rättfärdig mat.” [Abu Dawûd, at-Tirmidhî och andra: Sahîh].

c. Om någon kan borde han ha en festmåltid av mer än ett får. Baserat på följande hadith, Anas sade: “Abdur-Rahmân kom till Medina, och Profeten  utsåg Sa’ad ibn Ar-Rabî’ al-Ansâriy som hans broder. Sa’ad tog honom till sitt hem, kallad på mat och de båda åt. Därefter sade Sa’ad: ‘Oh min broder, jag är den rikaste av folket i Medina, (i en annan version: ‘ …av al-Ansâr’) så se till halva mina egendomar och ta dem (i en annan version: ‘ …och jag kommer dela min gård till hälften).’ Jag har också två fruar, (och du min broder hos Allah, har ingen fru) så se till vilken av mina som behagar dig mest, så kan jag skilja mig från henne för dig. Därefter vid fullbordan av den föreskrivna vänteperioden kan du gifta dig med henne.’ Abdur-Rahmân sade: Nej, vid Allah, må Allah välsigna dig med din familj och dina egendomar. Visa mig vägen till marknadsplatsen.” Och så visade han honom vägen till marknadsplatsen, och han gick dit. Han köpte och han sålde och gjorde en vinst. Under kvällen, kom han tillbaka till människorna i sitt hus med torr mjölk för matlagning och lite margarin. Efter det gick lite tid, tills han kom en dag med spår av saffran på sina kläder. Profeten  sade till honom: ‘Vad är detta?’ Han sade: ‘Oh Allahs budbärare , jag har gift mig med en kvinna bland Ansâr.’ Profeten  svarade: ‘Vad gav du henne för hemgift?’ Han svarade: ‘Vikten av fem dirham i guld.’ Då sade Profeten : ‘Må Allah välsigna dig, ge en festmåltid, om så med bara ett får.’ Abdur-Rahmân sade: ‘Jag anser mig själv vara i sådant tillstånd att om jag lyfte en sten förväntar jag mig att finna guld eller silver under den.’ Anas sade: ‘Jag såg att efter hans död ärvde var och en av hans fruar ett hundra tusen dinars.'” [Al-Bukhârî, an-Nasâ’î och andra].

Även denna med auktoritet av Anas, som sade:

“Jag såg aldrig Profeten  betala för en sådan bröllopsmåltid som den han gav för Zainab. Han slaktade ett får och gav var och en kött och bröd tills de inte åt mer.” [Al-Bukhârî, Muslim och andra].

Bröllopsmåltider kan givas med annat än kött

Det är tillåtet att ha bröllopsmåltiden med den mat som är tillgänglig och man har råd med, även om denna inte inkluderar kött. Detta är baserat på följande hadith berättad av Anas:

“Profeten  stannade mellan Khaibar och Medinah i tre dagar under det att han inträdde i sin fru Safiya. Därefter bjöd jag in muslimer till hans bröllopsmåltid. Det fanns varken kött eller bröd på hans festmåltid. Snarare, mattor av läder som man äter på togs fram och på dem lades dadlar, torr mjölk och smör. Människorna åt sig mätta.” [Al-Bukhârî, Muslim och andra].

De rikas deltagande i festmåltiden med sina rikedomar

Det är berömvärt av de rika att hjälpa i förberedelserna för festmåltiden baserat på hadith berättad av Anas om Profetens  giftermål med Safiyah:

“Därefter, när vi var ute på vägen, förberedde Umm Sulaym henne (Safiya) för honom (Profeten ) och tog henne med till honom under natten, så Profeten  vaknade nästa morgon som en ny brudgum. Då sade han: ‘Vemhelst som har något, låt han ta det med sig.’ (I en annan version, sade han: ‘Vemhelst som har ett överskott på mat, låt honom ta hit det.’) Anas fortsätter: ‘Så var lädermattorna för mat utspridda och en man tog med torr mjölk, en annan tog med dadlar, och en annan smör, så de gjorde Hais (det är en mix av tre ovannämnda sakerna). Folket åt sedan av denna hais och drack från vattenpölar av regnvatten som var i närheten och det var Profetens  festmåltid. [Al-Bukhârî, Muslims och andra].

Tags | , , , , ,

Submit a Comment