Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Den stora förtjänsten av Ramadan

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

All lov och pris tillkommer Allah vilken gjorde ordningen av dag och natt en lärdom för oss som reflekterar. Jag tackar Honom för Hans välgörande nåd och jag vittnar om att det inte finns någon gudom värd att dyrkas förutom Allah. Jag likaledes vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och budbärare. Må frid och välsignelser från Allah vara över honom, hans hushåll och följeslagare som är personer av rättfärdighet och fromhet.

Kära bröder, frukta Allah såsom Han bör bli fruktad, för vemhelst som fruktar Honom förtjänar hans skydd och den som följer sina begär är fördömd. Det torde vara känt att kroppslig och själslig glädje endast kan uppnås genom att hänge ens hjärta och kropp till dyrkan av Allah och att det är genom att dyrka Allah i fullkomlig uppriktighet som denna triviala värld kan vara utan vikt.

Kära bröder, det är ett uttryck av Allahs barmhärtighet över sina tjänare som Han förordnade fasta för dem för att rena dem från överdrifter och för att rena deras hjärtan från lustfyllda ting. Dessa dagar, tar muslimer världen över emot månaden Ramadan, den ledande av alla månader, månaden av förlåtelse, förtjänster och gåvor, månaden som ger glädje åt hjärtana hos rättfärdiga människor, inte så konstigt att en from man sade i sin dödsbädd givande en anledning för sina tårar:

“Jag gråter endast för att människor kommer att fortsätta fasta och utföra böner efter min död, medan jag inte längre kommer vara i position att göra likadant.”

Ramadan är månaden som innehar den ledande av alla nätter; en natt som är bättre än tusen månader. Vemhelst som spenderar natten i bön med tro och hopp om Allahs belöning kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna. Profeten  sade:

“När månaden Ramadan kommer, öppnas himmelens portar, helvetets portar stängs och djävlarna fastkedjas.” (Rapporterat av al-Bukhari and Muslim)

Kära bröder, den som önskar evig lycka borde sträva efter att dyrka Allah och göra goda gärningar uppriktigt. För goda gärningar utan uppriktighet är utan nytta. Likaså är det en ära för en troende att gå upp mitt i natten och utföra bön, för de bästa bönerna efter de obligatoriska är bönerna som utföres under natten. Rättfärdiga människor tävlar faktiskt om att utnyttja mörkret genom att utföra handlingar av gudstillbedjan som för de närmare Allah och de älskade denna värld endast p.g.a. dess nätter.  Abu Sulayman Ad-Daraani sade:

“Vid Allah, om inte för att vakna mitt i natten för att utföra böner, skulle jag inte ha älskat denna värld. Natten är dyrbar för dess mörker och att utföra bönen under natten är ett av särdragen för de rättfärdiga människorna.”

al-Hasan al-Basree sade:

“Ingen avstår från nattbönerna utom om det är sett som straff för en synd han begått.”

Du borde också sträva efter att åkalla (dua) Allah under nätterna till denna ädla natt, för åkallan är länken mellan människan och hans Herre. Det är en vinst given utan besvär, de förhindrar bedrövelser och framför Allahs skatter och gåvor. Genom att bönfalla till Allah under natten, svarar Han genom att garantera önskan med ett generöst svar. Hans Hand blir aldrig trött av att ge.

Kära muslimer, Koranen är Allahs budskap till sina tjänare och ett ljus för mänskligheten. Det finns ingen väg till Allahs behag utom genom den. Den är uppenbarad i den bästa av alla månader. Det bästa sättet du kan spendera tiden denna månad är genom att recitera ur Koranen så ofta du kan. Läs den, reflektera över dess betydelse och arbeta efter dess befallningar. Det är för att Koranen innehåller förmaningar och tankeställare som ökar människans ödmjukhet och anspråkslöshet.

Vad beträffar välgörenhet, var Profeten  den mest generösa av alla människor och hans generositet visade sig mest under månaden Ramadan. Närhelst han gav, gav han som om han inte hade någon fruktan för fattigdom. Han skulle aldrig bli tillfrågad om något, utan att ge det om inte han inte hade det.

Välgörenhet, kära bröder, har dess goda effekt på givaren. Den ger välsignelser till hans rikedom och barn, förhindrar svårigheter och framkallar lycksalighet. Ramadan är en månad av välgörenhet. Spendera era rikedomar på de fattiga och behövande och var medveten om att girighet och snålhet inte bevarar rikedomen för evigt just som välgörenhet inte förminskar den. Ibn al-Qayyim sade:

“Inget frambringar Allahs välsignelser och förhindrar Hans straff, än att lyda Honom, komma Honom nära genom handlingar av Gudstillbedjan och vara godhjärtad mot Hans varelser.”

Spendera därför i välgörenhet, för välgörenhet höjer ens ställning hos Allah och känn till att människan skall stå under skuggan av sin välgörenhet på domedagen.

Kära bröder, gör goda förberedelser för denna ärorika månad för det är en kortvarig gäst. Ta emot den med en innerlig ånger och spendera tiden under månaden i handlingar av lydnad inför Herren.

Vidare, försök att utföra Umrah under Ramadan, för en Umrah under Ramadan är likvärdig i belöning som Hadjdj utförd med Allahs budbärare. Vidare, tilldela mat till fastande muslimer för vemhelst som gör det får en likvärdig belöning utan att orsaka någon förminskning av belöning hos de fastande muslimerna.

I’tikaaf (avskildhet i en moské i avsikt att tillbe Allah enskilt) är också en sunnah som borde utföras under dem tio sista dagarna av Ramadan. Ibn Shihaab sade:

“Det är en konstigt att muslimer avstår från I’tikaaf medan Allahs budbärare  aldrig hoppade över den från tiden han trädde in i Medina till sin död.”

Använd tiden under denna ädla månad för att förenas i familjebanden (genom att ha goda relationer till dina nära och kära). Ångra er också uppriktigt inför Allah så länge som dörren för ånger fortfarande är öppen. Var rädd för ett oönskat slut för avlägsnandet av denna värld är helt visst plågsamt.

// Fredagspredikan av imamen för al-Madîna al-Munawarrah ‘Abdul Muhsin Ibn Muhammad al-Qâsim

Tags | , , ,

Submit a Comment