Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Ramadan är tiden för att inbjuda andra till islam

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Vi prisar Allah för att Han har väglett oss till vägen av renlighet. Vi söker Hans hjälp i att höja upp sanningens ord och att kalla till vad som är rätt.

Islamiskt arbete, att kalla folk till Allah, är en av de mest empatiska och viktiga sysselsättningar i islam. Det är en av den största formen av dyrkan med vilken vi närmar oss Allah.

Månaden Ramadan är ett idealiskt tillfälle för oss att engagera oss i denna nobla aktivitet, speciellt med våra muslimska vänner. Människornas hjärtan under

Ramadan är mer ödmjuka eftersom de är mer medvetna om att åkalla Allah under denna månad. De är mer motagliga för uppmaningar och mer benägna till ånger.

Det finns många sätt på vilket vis vi kan aktivt kalla folk till Allah under denna välsignade månad. Islamiskt arbete innebär upphöjandet av islam, att föra fram den och närma den till folket. Likaså innebär det förskingringen av alla negativa influenser och falska idéer som vänder människors hjärtan bort från sanningen.

Aktiviteten av kallandet till Allah innefattar varje ord, varje handling, varje drag med pennan och varje förbrukning av ansträngning eller rikedom som tjänar religionen och är i samråd med islams visdom. Det kan inte finnas tvivel i att kunskap är grunden i inbjudan till Allah. Kunskap är dess grund, dess vägledare och dess största förmån.

Emellertid kräver islamiskt arbete ansträngning tillsammans med kunskap. Alla måste arbeta i enlighet med hans möjligheter och styrkor.

Mina aktade bröder och systrar som utför fastan, de heliga texterna har kommit till oss och beordrar oss att kalla människorna till Allah. Koranen prisar den ädla statusen av denna aktivitet och varnar oss mot lathet. Texterna talar om de oerhörda förtjänsterna av islamiskt arbete och den stora belöningen som väntar de som engagerar sig i den.

Allah beordrar oss på många sätt. Han beordrar oss att kalla folket, med följande ord: “Kalla [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt” [Sûrah al-Nahl: 125]

“Säg (till dem): ‘Jag har bara blivit befalld att tillbe Gud och att inte sätta någon vid Hans sida.'” [Sûrah al-Ra`d: 36]

Allah beordrar oss att påbjuda det rätta och förbjuda det felaktiga. Han säger: “Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna, skulle det helt visst ha varit bäst för dem.” [Sûrah Âl ‘Imrân: 110]

Allah beordrar oss att framföra budskapet: “Förkunna, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig!” [Sûrah al-Mâ’idah: 67]

Han beordrar oss att verkställa denna aktivitet med varandra: “och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.” [Sûrah al-`Asr: 3]

Vi är sagda att ge en varning: “Och varna dem som står dig närmast [för Guds straff].” [Sûrah al-Shu`arâ’: 214]

Och att ge ett glatt budskap: “[Muhammad!] Kungör detta glada budskap för de troende!” [Sûrah al-Tawbah: 112]

Beträffande de förmåner och förtjänsterna i att bjuda in till Allah, är dessa nämnda i flertalet verser i Koranen och en mängd av Profetens  hadither.

Den främsta av dessa förtjänster är det faktum att bjuda in till Allah är en akt i dyrkan och lydnad. Det är något som gläder vår Herre.

Det är också något som skyddar oss från Hans ogillande och från Hans straff.

Denna nobla handling är ett medel för att styrka Allahs religion. Genom att utföra denna handling följer vi fotstegen av Hans profeter och budbärare.

Det är en aktivitet som är obenägen islams fiender. Den erbjuder en lättnad till offren av okunnighet, vidskepelse och inskränktheten av blinda traditioner.

Att bjuda in till Allah är ett medel som flerfaldigar de positiva effekterna av våra goda gärningar, både i detta liv och i det nästkommande. Det är ett sätt att bringa Allahs barmhärtighet över oss och att förskingra smärta.

Det bästa av vårat tal är ett ord uttalat i inbjudan till Allah. Allah säger: “Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ‘Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja?'” [Sûrah Fussilat: 33]

Belöningen av att vägleda en person är bättre än världen och allt den innehåller. Att bjuda in till Allah angår de mest godhjärtade av alla människor, de mest renhjärtade. De är arvtagarna av profeterna.

Mina aktade bröder och systrar som utför fastan, det är kvalitéer som alla som önskar sig i att engagera sig i att kalla andra till Allah borde kultivera inom sig själv. De är: kunskap, öppenhet, tålamod, godhet, gott uppförande, generositet, osjälviskhet, ödmjukhet, vishet, barmhärtighet och intresse för att framkalla enighet grundad på sanningen.

Det finns andra kvalitéer genom vilka en som bjuder in till Allah borde skönhetsförklara hans förvaltning. De är: förlåtelse, besvara ondska med gott, tillit till Allah, känna säkerhet i Allahs hjälp, belåtenhet med även det minsta framsteg och strävan efter det yttersta goda. En islamisk arbetare måste sky avundsjuka, brådska och tävlan för världsliga intressen.

Bland etiketterna i att kalla andra till Allah är att alltid uttrycka sig milt, angelägen om vägledningen av andra och med en känsla av ansvar. Det borde vara en stark och nära kontakt mellan den som bjuder in till Allah och hans Herre. Den som bjuder in borde vara kontinuerligt engagerad i sin åminnelse av Allah, i bönen och i alla handlingar av dyrkan. Han borde alltid vara angelägen om att verka som gott exempel inför andra och söka alla tillfälligheter att kalla människor till sanningen. Han torde aldrig nedsätta någon god ansträngning, vare sig hur liten den än är.

Bland etiketterna av islamiskt arbete är att tala med folk på deras nivå. Vi borde visa hänsyn för deras problem och försöka hjälpa dem, medan vi inte skall belasta dem med våra egna. Vi behöver vara mottagliga för känslosamheten hos dem som vi kallar och försöka förstå deras omständigheter.

När vi kallar folk till Allah, måste vi undvika argumentation utom inom de mest strikta gränser och sedan på det bästa möjliga sätt. Vi borde etablera ett gott
förhållande till människor, uppmuntra de i att vara bland gott sällskap och använda vishet för att undvika dåligt sällskap.

Vi borde lära känna personen vi kallar. Vi torde känna hans namn. Vi bör visa intresse för han som person och låta honom känna sig viktig. Vi borde involvera honom i aktiviteter som är nyttiga för honom.

Vi borde börja med det som är viktigast och hålla våra prioriteringar i ordning. Vi borde aldrig försöka gynna oss själva.

Vi borde använda olika sätt i vårt arbete. Ibland kan vi använda vacker predikan, ibland kan vi ge gåvor och ibland visar sig en indirekt ansats vara mest effektiv.

Mina aktade bröder och systrar som utför fasta, det är vad som menas med att kalla andra till islam. Dessa är deras förtjänster, dess kvalitéer och dess etiketter. Skynda er att bli en som bjuder in till Allah under denna ädla månad Ramadan. Var och en av oss kan göra så på sitt egna sätt. En person kan tillge andra den kunskap han har. Andra kan spendera sina inkomster, använda sitt rykte eller erbjuda sitt hårda arbete. På detta sätt kan vi realisera alla goda sätt och bespara oss de hemska konsekvenser av nekandet av denna plikt för andra.

Under denna månad Ramadan, kallar jag studenter i islamiska kunskaper och poängterar för er denna ädla tillfällighet som ni har just nu i att kalla andra till Allah. Hjärtana av alla människor är på deras mest receptiva och mest mottagande för vad en person av kunskap har att erbjuda. Som studenter och lärda, borde ni därför känna ert ansvar mer akut under denna månad och utöka varje ansträngning i att utföra era plikter. Lämna inget rum för ursäkter eller brister.

Jag kallar till alla er som Allah har välsignat med stora rikedomar. Ni kan använda era inkomster positivt genom att hjälpa islamiska arbetare i deras arbete genom att hjälpa dem att publicera böcker som kommer att gynna befolkningen. Allt detta hamnar under baneret islamiskt arbete. Vill inte du vara bland dem som kallar andra till Allah?

Använd ert inflytande och goda rykte i att hjälpa till med ansträngningarna i att kalla folket till Allah. Jag ropar ut till dem som arbetar i media. Använd era positioner för att stödja godhet och att bjuda in till Allahs väg med goda ord. Du kan sända sanningen långt och vitt och ingå i alla belöningar som detta innebär.

Jag kallar dem som har kunskaper om Internet för att använda det som ett medel för att bjuda in människor till godhet under denna underbara månad. Du har möjligheten att med minsta ansträngning och utgift sprida sanning och godhet över de vidaste möjliga ytorna. Du talar till världen medan du sitter skönt i ditt hem.

Jag talar till alla muslimer, män och kvinnor, att delta i inbjudan av människor till Allah. Vi behöver göra så gott vi kan under denna månad av Ramadan. Vi måste ge råd till dem som är försummande och vilsna. Vi behöver påminna de av oss som glömmer och undervisa de som inte vet.

Allah säger: “Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ‘Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja?'” [Sûrah Fussilat: 33]

// Sheikh Muhammad al-Hamad

Tags | , , ,

Submit a Comment