Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Visdomen bakom fastan

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Från visdomen av fastan är att det är en akt av dyrkan utförd till Allah, i vilken gudstjänaren kommer närmare sin Herre genom att avstå från saker han älskar och önskar, som mat, dryck och sexuellt umgänge. Så p.g.a. detta blir sannfärdigheten i hans tro och fullkomligheten i hans underkastelse till Allah, synlig, liksom hans kärlek för Allah och hans längtan till vad Allah har förberett för honom (av gott).

Detta är så för att den som fastar inte avstår från något som är honom kärt, om det inte vore till något som har större betydelse för honom än det (vilket är Allah). När den troende vet att Allahs belåtenhet ligger i fastan – vilket innebär ett avståndstagande från de begär han av naturen älskar- kommer han att ge sin Herres belåtenhet företräde över sina begär. Han avstår från sina begär oavsett hur mycket han längtar och trånar efter dem, därför att hans glädje och fridsamheten i hans själ finns i hans avståndstagande av detta, för Allahs skull. Och av visdomen bakom fastan är att det är ett sätt att uppnå taqwâ (gudsfruktan), som Allah säger:

“Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er- kanske skall ni frukta Gud.” [Al-Baqarah 183]

Detta är så för att en person som fastar är beordrad att utföra de obligatoriska plikterna och undvika syndfulla handlingar. Profeten  sade:

“Vemhelst som inte avstår från lögnaktigt tal, handlingar (utförda p.g.a. lögn) och handlingar av okunnighet (d.v.s. synder), då har inte Allah något behov av att han avstår från mat och dryck.” (Rapporterat av Al-Bukhari)

Så när en person fastar, varje gång han känner begär att utföra en syndig handling, kommer han komma ihåg att han fastar och därmed hindra sig själv från det. Detta är anledningen till varför Profeten  beordrade den som fastade, att när han blir bespottad och förolämpad ska han säga: “jag fastar”, varnande den som förolämpar, att en fastande person är beordrad att avstå från svordomar och att smäda. Detta är en påminnelse till honom om att han fastar och inte kan reagera med svordomar. Från visdomen bakom fastan är att hjärtat öppnas till begrundande om och att åminnas Allah. Det är för att uppfyllandet av ens begär leder till vilsenhet och ibland hårdnar hjärtat och förblindas från sanningen. Det är anledningen till varför Profeten  rådde oss att äta och dricka lite, då han sade:

“Sonen till Adam fyller inte ett kärl värre än sin mage.” [Rapporterat by Ahmad, An-Nasâ’î and Ibn Mâdjah]

Och i Sahîh Muslim rapporterar Handhala Al-Usaidî (må Allah vara nöjd med honom) vilken var en av skribenterna till Allahs budbärare . Han sade till Profeten :

“Handhala har blivit en hycklare.” Allahs budbärare  sade: “Varför det?” Han sade: “Oh budbärare till Allah, när vi är med dig, påminner du oss om helvetet och paradiset, som om vi såg dem med våra egna ögon. Men när vi lämnar dig, möter vi våra fruar och barn och våra hem och glömmer mycket (av det vi hört från dig).” I den sista delen av hadithen sade Profeten  till honom: “Men Oh Handhala, det finns en tid för detta och en tid för det där (tre gånger).”

Abu Sulaymân Ad-Darânî sade: “Sannerligen, när själen är hungrig och törstig, mjuknar hjärtat och blir rent. Och när det blir matad blir hjärtat blint.”

Visdomen bakom fastan är att personen som har en rikedom är menad att inse välsignelsen av rikedomen som Allah har skänkt honom, såsom Allah har välsignat honom med mat, dryck och sexuellt umgänge. Många människor har inte tillgång till dessa saker, så han torde prisa Allah för dessa välsignelser och tacka Honom för att ha skänkt honom dessa. Han borde påminna sig om sin bror som är fattig och som troligtvis går igenom dagen svältande och i hunger. Han borde vara generös mot honom och ge honom allmosor så att han kan klä sin nakenhet och tillfredställa sin hunger.

Visdomen bakom fastan är att den lär en att kontrollera själen och det ger en styrka att vidhålla sin själ i dess tyglar så att man kan äga den och styra den till det som är gott för den och till det som gör att den finner lycka. Det är för att själen beordrar en att göra ont, förutom de själar som min Herre har barmhärtighet över. När en person således löser upp och släpper sina tyglar, drar själen in honom i många faror. Men när han kontrollerar och styr den, är han kapabel till att leda den till de högsta nivåerna och de högsta målen.

Visdomen bakom fastan är att själen blir tämjd och begränsas till att känna stolthet, så till den graden att den kväser sig själv till sanning och mjuknar upp inför skapelsen. Detta är för att förtäring, dryck och sexuellt umgänge med kvinnor – alla dessa saker bringar oförskämdhet, arrogans, flärd och stolthet över folk och över sanningen. Själen uppehåller sig själv i ett försök att anskaffa sig dessa saker p.g.a. dess behov av dem. Så när den får dessa saker, känner själen att den har erövrat det den begärde, så den faller i den lycka och stolthet som är fördömd. Och detta är en orsak till dess nedgång. Bara de som Allah skyddar är räddade från detta.

Visdomen bakom fastan är att passagen för blodet i kroppen smalnar av för hungern och törsten så därför smalnar även passagen för djävulen av i kroppen. Det är för att djävulen flyter genom Adams söner såsom blodet flyter genom kroppen, såsom det är autentiskt återgivet i de två Sahîh-samlingarna. Genom att fasta är viskningarna från djävulen dämpade och styrkan i ens begär och ilska är underkuvade. Det är därför Profeten  sade:

“Oh unga män! Vemhelst av er som har råd med det borde gifta sig, för det är bästa metoden att sänka ens blick och det bästa sättet att låta ens privata delar vara i kyskhet. Men den som inte kan gifta sig, låt honom fasta, för det har skydd.”

Visdomen bakom fastan är de hälsomässiga förmånerna som är ett resultat av den, som uppkommer genom intagandet av lite mat, tillåtande matsmältningssystemet att vila under en viss tid, vilket låter överskottsavfall och avföring som är skadliga för kroppen att försvinna. Så hur stor och djupgående är inte Allahs visdom och hur nyttiga är inte Hans befallningar till Sina skapelser. Oh Allah ge oss förståelse över Din religion och låt oss förstå de inre hemligheterna av Dina befallningar. Korrigera för oss angelägenheterna i vår religion och vårt världsliga liv. Och förlåt oss och våra föräldrar och alla muslimer, med Din barmhärtighet, Oh Du den mest barmhärtige och må frid och välsignelser vara över Muhammad och hans familj och över hans följeslagare.

Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-‘Uthaymîn

Tags | , , , ,

Submit a Comment