Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

01

feb
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Att raka skägget

On 01, feb 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Definition

Skägget (arabiska: lihya) definieras som håret som växer på kinderna och käkarna. Det inkluderar håret på tinningarna, det som växer under underläppen, håret på hakan, och det hår som växer på hakans undre sida.

Den islamiska domen gällande skägg
Att låta skägget växa är waajib (obligatoriskt) för alla män som kan göra det. Det finns gott om bevis för detta i sunnah (vilket kommer visas nedan) och det är den enhälliga åsikten hos islams ulamaa (lärda). Man borde inte låta sig vilseledas till att försumma denna sunnah genom några få nutida shaykhs och genom att de ger ut svaga fatwas för att stödja deras handling. Genom att göra det så gör de att folk följer dem till fel väg, medan Sändebudet  sa:

“Den som börjar en god sunnah (väg) kommer belönas för det, därtill kommer den att få belöningar likvärdiga de belöningar som de som följer den till det. Däremot så får den som börjar en dålig sunnah bördan av den, därtill kommer den att få bördor likvärdiga de bördor som de som följer den till det.” [Muslim]

Och han sa:

“Allah tar inte abrupt bort kunskap från människors hjärtan, utan han tar bort kunskapen genom att ta ‘ulamaas (sanna lärda) liv. När inga ‘ulamaa finns kvar kommer folk ta okunniga personer som deras ledare. De kommer att ge dem fatwa (religiösa domar) utan kunskap. Genom att göra detta kommer de att gå vilse och vilseleda andra också.” [al-Bukhaari]

En lista på överträdelser
Att raka skägget resulterar i en rad islamiska överträdelser, vilket är tydligt genom Allahs Bok och Hans Sändebuds  sunnah.

Följande är en lista (inte nödvändigtvis omfattande) över sådana överträdelser:

a. Olydnad mot Allah ta’ala

Att raka skägget är en olydnad mot Allah ta’ala. Jemens härskare, som var tillsatt av den persiska kejsaren Kisraa, skickade två sändebud till Sändebudet  för att kalla honom. När de befann sig i hans närvaro lade han märke till att de hade rakat sina skägg och låtit mustascherna växa. Han tålde inte att titta på dem (på grund av deras udda utseende) och han sa: “Ve er, vem har sagt till er att göra så?” De svarade: “Vår herre! (syftandes på Kisraa.)” Sändebudet  sa då: “Men min Herre, må Han vara Upphöjd och Lovprisad, har beordrat mig att låta mitt skägg vara och att trimma min mustasch. [Dokumenterad av Ibn Jarra-abar, och bedömd att vara Hasan (god) av al-Albaani.]

b. Olydnad mot Sändebudet

Att raka skägget är olydnad mot Sändebudet . I många hadither beordrade Sändebudet  män att låta deras skägg vara. Dessa olika hadither har liknande innebörd: Trimma mustaschen och lämna skägget [al-Bukhaari och Muslim]. Att lyda Sändebudet  i detta är likvärdigt med att lyda Allaah ta’ala som sa (dess innebörd): “Den som lyder Sändebudet  har sannerlingen lydit Allaah.” [An-Nisaa 4:80]

c. Avvikelse från Sändebudets  yttre och vägledning

Att raka skägget är en avvikelse från Sändebudets  utseende och vägledning. Sändebudet  brukade ha ett stort skägg [Muslim]. Man borde sträva efter att efterlikna honom  i hans praktiserande, såsom Allah ta’ala sa (dess innebörd): “I Guds Sändebud har ni ett gott föredöme.” [Al-Ahzab 33:21] Och Sändebudet  sa: “Sannerligen är Muhammeds vägledning den bästa vägledningen.” [Muslim]

d. Avvikelse från de troendes sätt

Att raka skägget är en avvikelse från de troendes sätt. Alla profeter, frid vare över dem alla, sahaba (Profetens  följeslagare), de betydande ‘ulamaa (lärda) , och denna ummahs (nation) tidiga rättfärdiga muslimerna lät deras skägg växa.

Det finns inte berättat att en enda av dem någonsin rakade sitt skägg. Således är detta deras sätt, och Allah ta’ala säger (i innebörden): “Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot [Vårt] Sändebud och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!” [An-Nisaa 4:115]

e. Imitation av de icketroende

Att raka skägget är en imitation av de icketroende. Detta har betonats i flera av Profetens  hadither. Till exempel: “Klipp era mustascher och låt era skägg växa.” “Var olik magianerna (anhängare av en religion som dominerade i Persien).” [Muslim] “Klipp era mustascher och lämna ert skägg. Var annorlunda än mushrikin (de som dyrkar andra än Allaah ta’ala); trimma mustascherna och spara ert skägg.” [al-Bukhaaree och Muslim]

Vi har beordrats att vara annorlunda och olika de icke-troende, som i surat al-Fatihah. Allah ta’ala har även sagt (dess innebörd): “följ därför denna väg och fäst dig inte vid de okunnigas önskningar.” [Al-Jathiyah 45:18] Och Hans Sändebud  sa: “Den som imiterar ett folk är inget annat än en av dem.” [Dokumenterat av Abu Dawud och dömd som autentisk av al-Albaani]

f. Att ändra Allaahs skapelse utan tillåtelse

Sändebudet  förkunnade att de kvinnor som ändrar det som Allah ta’ala har skapat (såsom att ta bort hår från deras ansikten eller att fila deras tänder eller att tatuera deras kroppar) och genom att de gör det försöker de förbättra deras utseenden; de är förbannade av Allah ta’ala. [al-Bukhaaree och Muslim] Hadithen nämnde särskilt kvinnor eftersom det är normalt sett de som försöker försköna sig själva mer än vad män gör.

Men varningen gäller säkerligen för båda könen, eftersom villkoret för förbannelsen har förkunnats, och således gäller förbannelsen för vilken som helst som uppfyller ett sådant krav. Att raka skägget faller in under denna varning, då det är mycket värre än borrtagandet av ansiktshår som praktiseras av vissa kvinnor. Det innefattar att lyda Satan som sa: “och jag skall befalla dem att förvanska [och fördärva] Guds skapelse.” [An-Nisaa 4:119]

g. Imitation av kvinnor

Skägget är en stor åtskillnad mellan män och kvinnor. Att raka det tar bort denna åtskillnad och är således ett sätt att imitera kvinnor. Sändebudet  sa: “Allaah förbannar de män som imiterar kvinnor och Han förbannar de kvinnor som imiterar män.” [al-Bukhaari]

h. Att raka skägget motsäger den rena fitrahn (naturen)

Allahs Sändebud  nämnde tio egenskaper som tyder på en god, ren natur [Muslim]. Två av dessa egenskaper är att trimma mustascherna och att låta skägget växa. Sändebudet  sa också att varje barn föds med en ren fitrah som senare kan vanställas genom inflytandet från levnadsförhållande och uppfostran. [al-Bukhaaree och Muslim].

I de icke-troendes fotsteg är många muslimers fitrah nu tyvärr så pass mycket vanställda att de verkar finna en slätrakad man mer stilig och maskulin än en med skägg – exakt motsatt till vad Sändebudet  förkunnade i hadithen ovan. Fitrahn förändras aldrig med tiden: Allah ta’ala sa (dess innebörd): “den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan – ingenting kan rubbas i Guds skapelse!” [Ar-Room 30:30]

För att raka sitt skägg ger vissa män den konstiga ursäkten att deras fruar föredrar dem utan en! Som om deras mening här i livet är att följa deras fruars vanställda benägenheter istället för Allaah ta’ala och Hans Sändebuds  klara beordringar! Andra påstår att låta deras skägg växa har till följd irritabilitet och kliande. Detta kan inte vara medfört från att rätta sig efter den rena fitrahn, men är däremot till följd (om sant) av försummelse av ordentlig rengörelse och tvättande med wudu (tvagning) såsom det föreskrivs i Sunnah.

Vad ‘ulamaa och imamerna säger
Alla as-Salaf us-Salihs ‘ulamaa, inklusive de fyra ‘mamerna, var överens om att det är haram (förbjudet) att raka skägget. De ansåg att det var en otillåten förvanskning att raka det, såsom det har rapporterats om Umar bin Abdil-Aziz. De ansåg att den person som rakade sitt skägg var feminin. Många av dem ville inte acceptera hans vittnesmål eller låta honom leda bönen.

Må Allah ta’ala vägleda oss till att stå fast vid Hans religion och att hålla fast vid Hans Sändebuds  sunnah, och att låta oss vara bland de som Han välsignat i båda liven.

// Muhammad al-Jibaaly

Tags | , , ,

Submit a Comment