Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Får vi belöning när vi tillfredsställer vår lust?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Abû Dharr berättade att Profeten  sade: “Det finns belöningar i den sexuella akten som någon har med sin fru”.

Följeslagarna var förvånade över detta och frågade: “Allahs sändebud! Får vi belöningar när vi tillfredställer vår lust?”

Profeten  svarade: “Anser ni att om ni fullföljer er sexuella begär olovligt skulle samka er synd? Likaså, om ni fullföljer dem genom lovliga medel kommer ni få belöningar.” [Sahîh Muslim (1674)]

Ett av kännetecknen av den islamiska civilisationens höjdpunkt var att trots att det var en civilisation byggd på religiösa grunder, var det en som stödde världslig utveckling och framgång för folket. Detta kan vi se i de tidiga århundradena av islams utvecklingen i handeln, företagsamheten, uppfinnandet, vetenskapen och arkitekturen.

Orsaken till denna blomstring av sådana erkända världsliga prestationer var ingen annan än religionen islam själv. Islam förringar inte livet i denna värld eller åsidosätter dess angelägenheter. Islam ser inte den världsliga sfären som en av smuts och den kallar inte dess vidhållare att avsäga sig från jorden. Fromhet kan inte uppnås genom extrem avhållsamhet.

Snarare är det motsatsen som gäller. Islam lär oss att vi ska befolka jorden, utveckla dess potential och njuta av de goda och lovliga gåvor som den innehar. Vårt agerande därefter för Allahs skull är ansett som en form av dyrkan, inte mindre än vår bön eller vår fasta.

Detta är anledningen till varför Profeten  sade: “Om den sista timmen är kommen och en av er har ett frö från ett träd i sin hand som han är på väg att plantera, borde han fortsätta planera det om han kan, innan han ställer sig upp.” [Musnad Ahmad (12512)]

Han använde denna extrema illustration för att framhålla att bildning och utveckling av denna värld inte skall försummas på grund av våra religiösa angelägenheter.

Han illustrerar även harmonin mellan det heliga och det världsliga genom att informera oss att Allah belönar oss för att vi utför sexuellt umgänge inom gränserna för lovligt äktenskap. Detta kom som en överraskning i en värld där de rådande religionerna såg det intima förhållandet mellan ett gift par som något smutsigt.

Profeten  sade: “Det finns välgörenhet i den sexuella akten som någon har med sin fru.”

Följeslagarna var förvånade över detta och frågade: “Allahs sändebud! Får vi belöning när vi tillfredställer vår lust?”

Profeten  svarade: “Anser ni att om ni fullföljer er sexuella begär olovligt, skulle samka er synd? Likaså, om ni fullföljer dem genom lovliga medel, kommer ni få belöning.” [Sahîh Muslim (1674)]

Profeten  var också väldigt tydlig i att det var saker i denna värld som han älskade och att detta inte motsatte sig hans religiösa fromhet. Han sade: “Av sakerna i denna värld har kvinnor och parfym blivit älskade av mig och fröjden för mina ögon är bönen.” [Sunan al-Nasâ’î (3879)]

På samma sätt betonar Profeten  att vi kan uppnå Allahs kärlek genom att hjälpa andra människor i deras världsliga behov. Han sade: “All skapelse är Allahs underordnade – och den bästa av dem hos Allah är den som tillhandahåller den största nyttan till Hans underordnade.” [Mu`jam al-Tabarânî al-Kabîr (9891)]

Då islam kallar på sina anhängare att vara aktivt engagerade i att bidra till världen och till mänsklig välbefinnande, finner vi att det kategoriskt förbjuder total avhållsamhet. Vi måste förstå att total avhållsamhet är en idé att det är en akt av dyrkan att avstå från världen helt och hållet och endast fokusera på själsliga angelägenheter och målet om livet efter detta.

Allah säger: “Och vi lät [andra av] Våra sändebud följa i deras spår och Vi sände Jesus, Marias son, och gav honom Evangeliet; och Vi lät hjärtana hos dem som följde honom fyllas av ömhet och medkänsla. Men själva införde de munkväsendet – Vi föreskrev det inte för dem – och med dess [späkningar och försakelser] strävade de efter att uppnå Guds välbehag. Men de följde inte dess [regler] så som de borde ha följt dem. Vi belönade dem bland efterföljarna [till Jesus] som var [sanna] troende, men många av dem visade trots [mot Gud].” [Sûrah al-Hadîd: 27]

Tre av följeslagarna frågade en gång Profetens  fru att beskriva Profetens  dyrkan för dem. När hon gjorde det insåg de att det var mindre än vad de strävade efter. De sade: “Hur kan vi jämföra vårt tillstånd till Profetens ? Hans synder, dåtida och framtida har blivit honom förlåtna.”

Då sade en av dem: “Jag kommer att be hela natten, varje natt.”

En annan av dem sade: “Jag ska fasta varje dag utan avbrott.”

Den tredje av dem sade: “Beträffande mig, jag kommer avstå från kvinnor och aldrig gifta mig.”

Senare kom Profeten  till dem och sade: “Är ni de som sade de sakerna? Vid Allah, jag är den mest gudfruktiga och frommaste bland er. Jag fastar ibland och ibland tar jag avbrott från fasta, jag utför bön och sover likaså och jag gifter mig med kvinnor. Vem som än önskar något utöver min väg är inte med mig.” [Sahîh al-Bukhârî (5036) and Sahîh Muslim (1401)]

Denna balanserade attityd mellan de världsliga och de själsliga angelägenheterna, där dyrkan till Allah inte anses vara motsatsen till världsliga aktiviteter, är en av anledningarna till att den islamiska civilisationen blomstrade i de tidiga århundradena.

Med tidens gång förändrades saker. Den extrema asketismen hos vissa islamiska mystiska grenar fångade den allmänna muslimska fantasin. När sådana avvikande muslimska idéer blev befästa i det muslimska samhället förlorade det sin kraft och vitalitet. Folk började se fromhet gentemot Allah som synonymt med att avsäga allt världsligt. De gick ibland så långt som att se rättfärdighet som påtvingad plågsamhet och att totalt avstå från bekvämlighet.

De snedvred också den vackra synen om tillit till Allah till något annat genom att säga: “Lämna världens angelägenheter till dess Skapare.” Genom att vända sig bort från de vackra och balanserade principerna inristade i de islamiska lärorna föll den muslimska världen in i tillbakagång.

Skribent: Får vi belöning när vi tillfredställer vår lust?
Källa:
Islamtoday.com

Tags | , , ,

Submit a Comment