Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Antag det bästa från Allah

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jâbir b. ‘Abd Allah al-Ansârî återberättar att han hörde Allahs budbärare  säga tre dagar före sin död: “Ingen av er borde dö utan att antaga det bästa om Allah.” [Sahîh Muslim (5125)]

Det är fel av muslimer att tänka illa om Allah. En muslim torde alltid antaga det bästa om sin Herre. Så länge som muslimen strävar efter att utföra goda gärningar, borde han förvänta sig det bästa resultatet: att Allah skall acceptera hans goda gärningar, att Allah med sin barmhärtighet skall förlåta honom och att Allah skall välsigna honom. Detta är anledningen till varför Profeten  sade: “Ingen av er borde dö utan att antaga det bästa om Allah” [Sahîh Muslim (5125)].

Ibn al-Qayyim sade: “Det kan inte finnas något tvivel i att antaga det bästa om Allah bara kan komma som ett resultat av rättfärdigt religiöst levnadssätt. Det är den rättfärdiga personen som antar det bästa om Allah, då han vet att Allah kommer att belöna honom för hans goda gärningar och aldrig kommer att bryta Sitt löfte.”

Å andra sidan, syndaren som fortsätter med felaktigheter, orättvisa och olydighet är förhindrad från sina dåliga gärningar att antaga det bästa från sin Herre. Vi kan se en liknande situation i hur människor relaterar till varandra. En slav på flykt kommer inte att anta det bästa om sin herre. Goda antaganden går inte hand i hand med obehagliga tillstånd av olydnad. En syndare är främmande från sin Herre för sina syndigheter. Personen som har den bästa utsikten för hans Herre är oföränderligt den som är mest lydig inför sin Herre.

Al-Hasan al-Basrî sade: “Den troende antar det bästa om sin Herre därför att han gör de bästa gärningarna. Syndaren antar det sämsta om sin Herre därför att han utför dåliga gärningar.”

Abû Hurayrah återberättar att Profeten  sade att Allah har sagt: “Jag är så som Mina tjänare tänker om mig. Jag är med honom när han tänker på Mig. Om han nämner Mig inom sig själv, nämner jag honom inom Mig själv. Om han nämner Mig i en samling, nämner Jag honom i en bättre samling. Om han närmar sig Mig en meter, närmar Jag mig honom en aln. Om han närmar Mig en aln, närmar Jag mig honom med längden av två utsträckta armar. Om han kommer till Mig gående, kommer Jag till honom springande.” [Sahîh al-Bukhârî (6856) och Sahîh Muslim (4832)]

Tänk på dessa ord! Det första Allah kallar oss till är att under alla omständigheter ha en positiv syn av Honom, eftersom Han då kommer vara på det sätt Hans tjänare uppfattar Honom. Allah kommer relatera till personen på det sätt personen förväntar sig. När tjänarna förväntar sig det bästa från deras Herre och fäster sitt hopp på hans Herres försyn, kommer hans Herre inte göra honom besviken. Allah kommer aldrig låta hans goda gärningar förbli obelönade. När tjänarna bönfaller till Allah, känner han att hans böner blir besvarade. När han uppriktigt ångrar en synd, litar han på att Allah kommer att förlåta honom. När han utför en dygdig gärning antar han att Allah kommer acceptera det från honom och belöna honom för det. Allt detta innebär att anta det bästa från Allah.

Detta är varför Profeten  sade: “När du uppsöker Allah i bönen, var då säker på att Han besvarar dig.” [Sunan al-Tirmidhî (3401)]

Antaga det bästa från Allah är en aspekt av vår tro på Allah, då den är baserad på vår tro på Hans barmhärtighet, Hans makt, Hans generositet och Hans allsmakt. Det är också en fundamental aspekt på vår tillit till Allah, vilket är grundläggande del av vår monoteistiska tro.

Allah tillrättavisar en grupp människor som tänker illa om Honom. Allah visar deras dåliga förväntningar av Honom att vara ett av de tydligaste tecknen på deras hyckleri. Han säger om de hycklare som övergav Profeten  och hans följeslagare under slaget vid Uhud: “medan andra som främst bekymrade sig om sitt eget väl tänkte oriktiga [och hädiska] tankar om Gud, [tankar som hade sin rot] i avgudadyrkans okunnighet.” [Sûrah Âl ‘Imrân: 154]

På ett annat ställe säger Allah om hycklarna: “[Gud har gett dig denna seger också] för att straffa hycklarna, såväl männen som kvinnorna, och männen och kvinnorna som sätter medhjälpare vid Guds sida och tänker förkastliga tankar om Gud.” [Sûrah al-Fath: 6]

Vår positiva inställning om Allah innebär att vi verkligen fäster vår hopp och förväntningar på Allah. Vi vet att Allah kan vara hård i Sina straff liksom oerhört barmhärtig, men vi måste alltid hoppas på Hans barmhärtighet och lita på att om vi uppriktigt ångrar våra synder och strävar efter att göra gott kommer vi att erhålla Allahs barmhärtighet. Vi får inte bli förtvivlade. Vi får aldrig se våra synder som för stora för Allahs förlåtelse. Denna förtvivlan i sig är en synd.

I Koranen citeras profeten Jakob sägande: “… och ge aldrig upp hoppet om Guds nåd som stillar all oro och lindrar all sorg. Ingen utom den som förnekar sanningen ger upp hoppet om att få erfara den tröst som Guds nåd skänker.” [Sûrah Yûsuf: 87]

// Sheikh Târiq b. Abd al-Rahmân al-Hawwâs

Tags | , , ,

Submit a Comment