Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Begrunda ditt liv

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

I Allahs [Guds] den Barmhärtiges den Nåderikes Namn!

Lovprisad vore Allah [Gud] den Ädle Allsmäktige Skaparen, Den som i relationen med sina tjänare ger sig tillkänna via mångtals givande välgärningar och så att dessa skall känna ånger över sig och återvända tillbaka till Honom. Frid och välsignelse vare över Muhammed, som med hjälp av begrundan kring den egna personen och sitt förhållningssätt mot Allah [Gud] samt alla skapelser nådde upp till en hög nivå hos Allah [Gud]. En nivå som bevittnats genom Allahs [Guds] ed givande över Muhammeds liv .

 

Allah [Gud] yttrar sig i Koranen om sina tjänare, de uppriktiga troende, med klar benämning.

“Troende!” (At-Tahrim/Förbudet 6,8)

 

Dessa yttranden gör sig påminda mer än 80 gånger i Koranen. Vilket betyder att Allahs [Guds] ombesörjelse och kärlek är riktade mot dem Han älskar. När någon älskar oss, påpekar han för oss vad som är gott, hur och på vilken sätt vi skall komma till räddningen och lyckan samt hur vi avhåller oss från allt som driver oss [bort] från den Kärleksfulle Allah [Gud].

 

Ibn Abbas sade: “Anamma kraftfullt de obligatoriska påbjudningarna, samt i samma grad av bestämdhet avstå från det som är förbjudet efter orden: “Å, ni som är troende…”

 

Låt oss se vad Allah [Gud] beordrar toss i denna vers:

 

“Troende! Era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda, kan dem som har gått vilse inte skada er. Till Allah [Gud] skall ni alla samlas åter och Han skall låta er veta vad era handlingar [var värda].” (Al–Maidah/Den Himmelska måltiden 105).

 

Låt vår uppmärksamhet riktas mot orden: “Era själar är ert ansvar.” Med andra ord var uppmärksamma på er andliga rening, lär känna era egna tillkortakommanden, och begrunda era negativa ställningstaganden, felanden och brister.

 

Profeten Muhammed  sade: “Lyckad är han som gör sig själv upptagen med sina brister, ty han kommer att lämna andras”. (Dejlemija, Ebu Nuajm, Bezzar)

 

Den som sysselsätter sig själv med att bygga upp av den egna boningen, kommer en dag framöver, med Allahs [Guds] stöd flytta in i den.

 

Många människor har ännu inte fostrat sig själva, samtidigt som dessa vill fostra samhället omkring dem själva. Ifall det är så att individerna inte har skolat sig, är den självklara förväntningen att många huvuden följdaktigen också blivit blöta, eftersom dem inte satt tak över sina egna boningar.

 

Den Allsmäktige Allah [Gud] säger: “Helt visst skall det gå den väl i händer som [ i detta liv ] strävar efter  att rena [sin själ], men den som begraver den [ i synd ] skall gå mot fördärvet.” (Ash- Shams/Solen 9-10)

 

Det är svårslaget att få människan till att tänka till om dess egna gärningar i samhället eftersom denne tror sig veta bäst. Hon upplever att det är endast denne som behövs och är värd att lyssnas på. Men varför är det på detta viset?

 

Därför att flertalet människor genom uppfostran enbart får höra förfinade ord om sig själv och enbart umgås med dem som lovprisar och upphöjer dem. Även om detta inte skulle stämma, vill de till inget pris umgås med dem som poängterar för dem deras negativa och positiva ställningstaganden, i synnerhet om dessa människor är obildade, fattiga och oredliga.

 

Medan vår profet Muhammed , som blir omnämnd vid varje välsignade yttring och bönekall, umgicks och satt med individer ur alla klasser. Ibn Omar sade: “Den bästa gåvan är enligt mig när någon påvisar för mig mot mitt felande ställningstagande.” Låt oss minnas några ord ur en av hans egna khutbor [predikan]: “Kvinnan har rätt, Omar har felat”.

 

När vi inte för räkning över våra egna handlingar, uppbringar det oönskade resultat och följder. Innan spelade vår tro inte så stor roll i våra liv så som den gör nu. Det berörde inte oss något storartat vad det var vår tro betydde ute i världen och vilken förhållningssätt människorna kånkade på gentemot vår tro.

 

På grund av detta slappa agerande kom muslimerna att bländas och bidrog till stor skada för alla muslimer på detta jordklot, inte enbart i Bosnien.

 

Varför? Därför att vi inte kände till grundvisdomen i denna vers där Allah [Gud] yttrar: “Om ni är rätt vägledda, kan dem som har gått vilse inte skada er.” (Al – Maidah/Den Himmelska måltiden 105).

 

Inledningsstycket av versen var till för att dra igång funderingar kring en själv. Det vill säga, om ni funderar kring er själva, kommer ingens dumhet och villfarelse kunna skada er. Heller kan ingen samtida högteknologi vilseleda oss från vårt eviga mål.

 

Med ett beklagande ser vi fortfarande individer som om dagarna spelar kort på datorn. I motsatts ser vi också att det finns dem som genom sitt användande av datorn använt den i sitt rätta syfte så som den har varit ämnad för.

 

Idag lär sig våra ungdomar mer om Islam, via Internet, än de gjorde innan.

 

De Muslimska ungdomarna ute i världen känner till om dem muslimska ungdomarna i Bosnien. Innan kände dem inte till Bosnien om än mindre ungdomarna.

 

Därför är Koranen till för dem som är betänksamma och som värderar varje sak som är av allmän nyttan, samt samhällsnyttig.

 

Resultaten av dessa reflektioner över en själv är: ödmjukhet, genomtänksamhet, mildhet, tillgänglighet. Medan resultaten av tänkandet över andra är: avundsjuka, högmod, övervärdering av en själv och hat.

 

Jag tillägger att tänkandet över andra är det som vållar avundsjuka. Det är den avundsjukan när vi utbildar oss, avlägger prov och diplomerar oss för att överbevisa oss själva samt underskatta den andre. Och då avser vi inte här den uppskattade avundsjukan, som även är rekommenderad.

 

Aldrig tidigare har det funnits så många utexaminerade som idag, samtidigt som det aldrig funnits lika många “människor” med oordnade förbindelser med varandra.

 

Varje dag hör vi: Denne har diplomerat på detta och detta, denne har doktorerat på si och så, denne har specialiserat sig på detta och detta, medan vi inte hör att någon har diplomerat på sig själv.

Kanske skulle det öppnas och tas i bruk ett Universitet som enbart skulle utfärda diplom för skvaller, ryktesspridning, lögn och förtal på en muslimsk broder.

Slutligen, en del av en vers i vilken Allah [Gud] säger: ”Har de aldrig begrundat inom sig själva” (Er-Rum/Bysantinerna 8)

Abu Darda må Allah vara nöjd med honom sade: ”Belasta inte människorna med avkrävningar som Allah [Gud] inte ålagt dem, avkunna inte domar om människor vid sidan av Allah [Gud], bekymra er för er själva och förtala [förfölj] inte varandra. Den som överskrider detta kommer att vara långsiktigt sorglig och aldrig kunna finna bot för sin vrede”.

Jag ber till Allah [Gud] att Han påvisar för oss våra dåliga sidor och brister samt att han vägleder oss så att vi må finna bot för dessa och för att kunna möta Honom med en vit kind när vi möter Honom. AMIN!

Ali Paschas Moské 6.4.2001

Tags | , , ,

Submit a Comment