Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Farao för detta samfund

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Det är relaterat från ‘Abd Allah b. Mas’ûd Ibn Mas’ûd att Profeten  sade till honom om Abû Jahl: “Han är Farao för detta samfund.” Hadithen är berättad från Musnad Ahmad (3824, 3825, 4246 och 4247) och Sunan al-Nasâ’î al-Kubrâ (8617).

Hadithen är återberättad av Abû ‘Ubaydah under auktoritet av hans far ‘Abd Allah b. Mas’ûd. Emellertid hörde aldrig Abû ‘Ubaydah någon hadith direkt från sin far. Av denna anledning, accepterar inte vissa lärda denna återberättelse. Till exempel Ibn Hazm skriver i al-Muhallâ (9/389) att: “dess kedja av överföring är diskutabel”.

De övriga återberättarna, vilket al-Haythamî vittnar om, är återberättare av Sahîh-samlingar. Kedjan av spridandet är inte fatalt skadat på grund av detta avbrott i berättelsen mellan Abû ‘Ubaydah och hans far. Det är allmänt igenkänt att Abû ‘Ubaydah hade omfattande kunskaper om hans faders liv och berättelser. Det är för denna anledning som al-Tirmidhî accepterade vad Abû ‘Ubaydah återberättade från sin far. Vi skulle därefter säga att detta påstående utsades av Profeten .

Detta frambringar frågan: varför skulle Abû Jahl, en av islams högsta fiender, bli beskriven som en del av samfundet, en del av Muhammeds  ummah? Innebörden av det arabiska ordet “ummah” betyder rent lingvistiskt att det är en grupp av människor som av diverse anledning bildats. Detta inkluderar, bland annat, att de innehar samma tro eller lever på samma geografiska zon, eller delar samma historiska härstamning, eller vara från samma epok. Dock när det kommer till frasen: Samfundet tillhörande Muhammed , “Muhammeds  ummah” kan det endast ha två meningar. Dessa två innebörder diskuteras av al-Nawawî i hans Tahdhîb al-Asmâ’ wal-Lughât (3/11): Termen “samfund” har olika betydelser. Bland dessa betydelser är den som syftar till alla människor som trodde på profeten Muhammed  och följde den lärdom han kom med. Detta är vad Koranen och Sunnan lovordar.

Till exempel säger Allah: “På det sättet gjorde vi er till ett måttfullt samfund” och “Ni var det bästa av samfund”. På samma vis sade Profeten : “Min medling är för mitt samfund”, “Mitt samfund ska komma fram ljust och skinande” och “Jag svär vid Honom som äger Muhammeds  själ”.

En annan innebörd av ordet “samfund” riktar sig till alla de till vilka profeten Muhammed  var sänt, vare sig de var troende eller inte.

Vad gäller detta sade Profeten : “Jag svär vid Honom som äger Muhammeds  själ, den från detta samfund som hör talas om mig, vare sig han är jude eller kristen, och sedan dör i ett tillstånd av otro [och inte erkänner det budskap jag skickats med], kommer att vara en av Eldens invånare.” (Sahîh Muslim, 153)

Lärda har tillfört termer för dessa två kategorier av “Muhammeds  samfund”. Den första är “det samfund som accepterar budskapet” (ummah al-ijâbah). Dessa är muslimerna. Den andra är alla de som kom efter Profetens  tid och vilka är mottagare av hans budskap. Dessa är “det samfund som kallas” (ummah al-da’wah). Vissa lärda delar in “Muhammeds  samfund” i tre grupper, en till att tillägga utöver de två redan nämnda, är dessa som aktivt engagerar sig i sin tro och utför goda handlingar. Detta är “efterföljarnas samfund” (ummah al-ittibâ’). I detta fall syftar “samfundet som accepterar budskapet” (ummah al-ijâbah) till muslimers allmängiltighet, medan resten av mänskligheten fortsätter att vara (ummah al-da’wah). Denna uppdelning stöds av Ibn Hajar al-‘Asqalânî i Fath al-Bârî (11/411). När Profeten  sade att Abû Jahl var “Farao för detta samfund” så syftade han till dessa han sändes till med islams budskap. Denna hänvisning att tillhöra hans “samfund” innebär inte någon ära för Abû Jahl. Äran att tillhöra detta “samfund” gäller endast dessa som accepterar budskapet. Och Allah är den som vägleder en på den sanna vägen.

Och Allah vet bäst.

// Shaykh Hâtim al-‘Awnî. Professor vid Umm al-Qurâuniversitetet

Tags | , , ,

Submit a Comment