Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Fördelarna av att sätta din tillit till Allah

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Beträffande fördelarna av att sätta din tillit (dvs. tawakkul) till Allah är många. Den största av dem är att Allah kommer vara nog för honom i allt han söker efter.

“Och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd].” [Surah at-Talâq: 3]

Den som förvisar sina angelägenheter till Allah, litar endast på Honom och tror att ingen kan ge honom gott eller driva tillbaka skada från honom förutom Allah, “behöver inget annat stöd”.

Det här betyder att Allah kommer skydda honom från allt skadligt, då kompensationen är baserad på handlingen en person gör. När någon sätter sin tillit till Allah på ett korrekt sätt kommer Han att belöna honom genom att vara nog för honom och ta hand om hans angelägenheter. Allah tar själv hand om den här individens angelägenheter och förvisar de inte till någon annan. Det här är den största vinsten med tawakkul (tillit till Allah).

Allah säger: “Profet! Du har inte behov av någon annan än Gud”. [Surah Al-Anfâl: 64]

Och Han säger: “Och försöker de bedra dig, [kom då ihåg] att du inte har behov av någon utom Gud. Han har stärkt dig med Sitt stöd och med [skaran av] troende som följer dig.” [Surah Al-Anfâl: 62]

Sammanfattningsvis kan vi säga att den största vinsten med att sätta sin tillit till Allah är att Allah kommer vara nog för honom och ta hand om den som litar på Honom. Detta är anledningen till varför Allah informerar oss om Hans profeten Noah när han sade till sitt folk:

“Om ni mitt folk, inte kan tåla att jag vistas [bland er] och förkunnar Guds budskap, [skall ni veta att] jag sätter min lit till Gud. Besluta nu i samråd vilka åtgärder ni vill vidta [mot mig] och [ropa på dem som ni tror vara] Guds medhjälpare. Hys inga betänkligheter – nej, sätt er plan i verket utan att ge mig uppskov!” [Surah Yoonus: 71]

Och Han citerar sin profet Hûd sägande:

“Jag ber Gud vara mitt vittne – och även ni skall vittna – att jag inte har någon del i vad ni gör då ni sätter medhjälpare vid Guds sida. Smid nu era onda planer mot mig utan att ge mig andrum! Jag litar till Gud, min Herre och er Herre. Det finns inte en levande varelse vars lugg Han inte har fattat i ett fast grepp. Min Herres väg är i sanningen en rak väg!” [Surah Hûd: 54-56]

Han citerar Sin profet Shu’aib sägande: “Om jag ska lyckas med detta ligger helt i Guds hand; till Honom litar jag och till Honom vänder jag alltid åter i ånger [över mina synder].” [Surah Hûd: 88]

Allah sade till sitt sändebud Muhammad : “Anropa dem som ni sätter vid Guds sida och smid era onda planer mot mig och låt mig inte få något andrum! Gud är mitt stöd, Han som har uppenbarat denna Skrift och som beskyddar de rättsinniga. Men de som anropar i Hans ställe kan varken hjälpa er eller sig själva.” [Surah al-A’raaf: 195-197]

Allah informerar oss genom uttalandena av dessa ädla budbärare att de utmanade sitt folk och deras falska gudomligheter att skada dem på något sätt. De gjorde detta eftersom de hade fullkomlig tillit till Allah. Vemhelst som sätter sin tillit till Allah kommer Han att vara nog för honom.

En annan vinst med att lita till Gud är att du får erhålla kärlek från Gud, såsom Han säger:

“Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.” [Surah Aali ‘Imraan: 159]

Om någon sanningsenligt sätter sin lit till Allah kommer Allah att älska honom. Om Allah älskar denna person kommer han att finna lycka och glädje i sitt liv och i det Efterkommande livet då han kommer vara bland Allahs vänner och allierade.

Bland fördelarna av att lägga sin lit till Allah hittar vi också att en person kommer fortsätta göra välgörande saker och inte frukta eller fasa för någon annan än Allah. Exempelvis de som är engagerade i jihad genom att strida i slag mot förnekarna – de gör så endast för att de sätter sin lit till Allah. Ett direkt resultat av denna tillit till Allah är att den ingjuter mod och styrka hos dem, de vedermödor och svårigheter som de möter känner dem inte. De blir inte ledsna om de skulle stupa i slagfältet för Allahs skull och på så sätt uppnå martyrskap för Hans sak. Allt detta är tack vare deras tillit till Allah.

En annan fördel av att sätta sin lit till Allah är att den uppmuntrar en att gå ut och söka ens levebröd, att inhämta kunskap eller göra något annan av de välgörande sakerna. Den som sätter sin lit till Allah lägger sin ansträngning i att söka de nyttiga och nödvändiga medlen i livet. Han vet att Allah är med dem som litar på Honom och Han kommer hjälpa dem. Därför framhärdar han i att söka efter alla dessa nyttiga ting livet och i det Efterkommande livet eftersom han inte är en av dem som är lat och svag.

Det är på grund av denna anledning som följeslagarna var de modigaste människorna. De satte verkligen sin lit till Allah till den grad att de kunde kämpa både i länder till öst och till väst. De vann landområden genom segrar på slagfältet och vann hjärtan genom att kalla dem till Allah. Allt detta var för att de satte sin lit till Allah och för att de litade på Honom.

Allah säger: “Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Guds sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Gud, som Han skänker åt den Han vill. Gud når överallt, vet allt.” [Surah Al-Maa’idah: 54]

De fruktade inte kritikernas angrepp då de litade på Honom till den yttersta graden och överlämnade sina angelägenheter helt och hållet till Honom. De vände sig inte till någon annan oavsett om människorna var tillfredställda eller otillfredsställda med det så länge som de fortsatte göra vad som var i enlighet med Allahs vilja. I haidthlitteraturen kan vi läsa:

“Vemhelst som söker behaga Allah genom (att göra något som) inte behagar folket, kommer Allah att vara nöjd med och göra folket nöjda med honom. Och vemhelst som söker behaga folket genom (att göra något som går) emot Allah, kommer Allah att bli missnöjd med och Han kommer att göra folket missnöjda med honom.” [Ibn Hibbaan i hans Sahîh (1/435) och at-Tirmidhî i hans Sunan (7/133)]

Så tillit till Allah, att sätta ens lit till Honom, och att anförtro ens angelägenheter till Honom är grunden till Tawhîd (monoteism). Det är grunden till handlingar och det är grunden till godhet. Detta är anledningen till varför Allah gjorde det till en prövning i tron, då Han säger:

“Och lita till Gud, om ni är sanna troende!” [Surah Al-Maa’idah: 23]

Det är fortfarande en sak som kvarstår angående detta ämne som vi skulle vilja diskutera och det är om tawkeel eller att anförtro auktoritet till någon annan. Om du anförtror någon att skaffa dig något, som att köpa en produkt till dig eller hyra något åt dig eller processa å dina vägnar, betyder detta att du har lagt din lit till någon annan än Allah? Nej, detta betyder det inte. Att välja någon att representera dig och agera å dina vägnar är inte tawakkul.

Tawakkul betyder fullkomlig tillit till och förvisning av ens angelägenheter, som inte kan tillskrivas någon förutom Allah.

Beträffande tawkeel, är det när du utnämner någon annan få tag i något lovligt som du vill ha, som han har möjligheten att införskaffa. Det här är ett av de tillåtna medlen. Att anlita en representant i avseende att utföra medlet och sätta din lit till Allah när du inhämtar det du söker i avseende för tillbedjan. Men sätt inte din lit (tawakkul) till denna representant. Istället sätt din lit till Allah.

Att anförtro någon annan att hantera vissa av dina angelägenheter bryter inte mot din tro och det betyder inte att du sätter din lit till någon annan än Allah. Det är helt enkelt att arbeta hand i hand med någon för att uppnå ett mål. Allah säger:

“Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.” [Surah Al-Maa’idah: 2]

En wakeel (representant) är bara där för att hjälpa en individ genom att ta hans plats och fungera som ett medel föra att få det han vill ha.

Sammanfattningsvis, ber jag Allah att göra oss och er av dem som sanningsenligt sätter sin lit till Allah, de som genomför de efterfrågade medlen och litar på deras Herre. Jag ber till Allah att Han gör oss till en bland de som inte litar till någon annan eller anförtror deras angelägenheter till någon annan. Må Allah sända frid och välsignelser över vår profet, Muhammad , hans familj och alla hans följeslagare.

Shaikh Saalih Al-Fawzaan

Tags | , , ,

Submit a Comment