Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

2 Comments

In Andlighet

By admin

Förstå vår kärlek till Allah och Budbäraren

On 01, feb 2013 | 2 Comments | In Andlighet | By admin

Allah säger: “Säg (Muhammad): ‘Om ni älskar Allah, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder.'” [Sûrah Âl `Îmrân: 3:31]

Denna vers bekräftar den troendes kärlek för Allah, liksom relationen mellan denna kärlek och den kärlek den troende har för Allahs budbärare . Det finns andra verser som hänvisar till denna kärlek.

Till exempel, bekräftar Allah att vår kärlek till honom är grunden till vår tro genom att säga:

“Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Allah (i deras ställe) sätta människor som Han älskar och som älskar honom.” [Sûrah al-Mâ’idah: 54]

Allah säger också:

“Säg: Om era fäder och era söner och era bröder  och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall bli utsålda och era ombonade hem – (om allt detta) står ert hjärta närmare än Allah och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Allah ger sin vilja till känna.” [Sûrah al-Tawbah: 9:24]

Denna vers påminner oss om vilken ära det är att visa Honom och Hans Profet  vår innerliga kärlek. Kärleken som en troende har för Allah måste vara starkare än allt annat, Kärleken till Allahs budbärare  måste vara starkare än till någon annan skapad varelse, som den kärlek han känner för sina nära och kära.

I en autentisk hadith kan man läsa:

“Ingen är en sann troende förrän jag är mer älskad av den troende än dennes barn, fader och andra människor.” (Sahîh al-Bukhârî (15) och Sahîh Muslim (60))

I en annan hadith kan man läsa:

“Om någon innehar tre kvalitéer, kommer han att få uppleva tron sötma: Att Allah och Hans budbärare  är kärare för honom än någonting annat, att älska någon bara för Allahs skull och att avsky att falla i otro lika mycket som att bli kastad i Elden.” (Sahîh al-Bukhârî (15) och Sahîh Muslim (60))

Kärlekens mening är klar. På en uppenbar nivå, så är det en känsla, en känsla som är motsatsen till hat. Kärleken är en av hjärtats funktioner. Vår kärlek till Allah däremot är grunden till vår Gudsdyrkan, eftersom en ren och uppriktig Gudsdyrkan betyder en sammanflätad komplett kärlek och ödmjukhet. Den troendes tro på sin Skapare och dennes kunskap om Honom varierar beroende på den troendes grad av kärlek och ära som han visar sin Herre. Den Gudsdyrkan som är föreskriven av Allah beror på hjärtats sanna tillstånd.

Vår kärlek till profeten  är helt annorlunda. Det är en efterföljande konsekvens av vår kärlek till Allah. Vi älskar profeten  för att han är Allahs budbärare , han har den bästa karaktären, han är den mest innerligaste och vänligaste person i hela mänskligheten. Vi älskar honom för vad han gav oss: vägledningen och den sanna religionen. Vi måste älska honom mer än någon annan skapad varelse, men älska honom med samma typ av kärlek som vi älskar andra skapade varelser och inte på det sätt som vi älskar Allah, vår Skapare. Profeten  sade att ingen är en sann troende förrän jag är mer älskad av den troende än dennes barn, föräldrar och andra människor.

Kärleken till profeten  är en hängiven kärlek inspirerad av vetskapen om hans fina karaktär, vänlighet och en uppskattning av den strävan och de uppoffringar han fick genomgå i att kalla människor till Allah och att vägleda dem.

Allah säger:

”Ett Sändebud har nu kommit till er, (en man) ur era (egna) led. (Tanken) att ni kan drabbas av straff tynger Hans sinne, alla Hans omsorger gäller er. Han ömmar för den troende, full av kärlek.” (Sûrah al-Tawbah: 9:128)

Därför måste kärleken till Allah och hans budbärare  vara en genuin och äkta kärlek.

Skillnaden mellan dessa två är att den kärlek vi känner för Allah, känner vi för hans innersta väsen. Den är berikad genom kunskapen om Allahs mest underbara namn och Hans överlägsna attribut som inger respekt, beundran, och känslor av vördnad och underkastelse inför hans storhet. Det är den kärlek vi har för Allah: en kärlek fylld av vördnad, respekt och beundran. Den kärleken är endast till för Allah och får aldrig ges till någon skapad varelse.

Vår kärlek till profeten är en åtföljande konsekvens av vår kärlek till Allah. Med andra ord, så älskar vi profeten  för att han är Allahs budbärare , den vänligaste, generösaste och den med den bästa moralen bland människorna. Han var vänligare och mer barmhärtig mot människorna än vad deras egna föräldrar var. Det är självklart att profeten  har en rättighet att bli mer älskad, ärad och respekterad än ens föräldrar.

Det är en stark kärlek, eftersom vi vet att Allah ärar föräldrarnas rättigheter och nämner att man skall vara vänliga mot dom jämsides med Hans rättigheter över oss.

Allah understryker hur viktiga deras rättigheter är genom att nämna deras rättigheter samtidigt som Han beordrar oss att dyrka Honom. Allah säger:

“Tillbe Allah och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar.” (Sûrah al-Nisâ’: 4:36)

Han säger också:

“Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och (Han har anbefallt er) att visa godhet mot (era) föräldrar.” (Sûrah al-Isrâ’:4: 23)

Tags | , , , ,

Comments

  1. Väldigt fint mashallah

    • admin

      Tack min bror. Allt det goda kommer från Allah.

Submit a Comment