Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Förutsättningar för seger och orsaker för nederlag

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Följeslagaren ‘Abdallah ibn ‘Abbas (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Profeten  sagt: “Fem saker är följden när fem händelser inträffar: när människor bryter sin överenskommelse med Allah, kommer Han att sända en fiende mot dem; om de styr med regler andra än de av Allah, kommer fattigdom att spridas emellan dem; om de bedrar i handel, kommer Allah att beröva de från gröda, och de kommer att bli slagna av svält; och om de avstår från betalandet av Zakah, kommer de att slås av torka.” (Tabaraani)

I en annan skildring sade Profeten : “Om de bryter överenskommelsen med Allah och Hans budbärare kommer Allah att skicka en utomstående fiende mot dem som kommer att överta några av deras ägor. Om de inte styr med Allahs bok och inte heller försöka verkställa allt i den kommer Allah att sprida hat mellan dem.”

Detta är en omfattande kartläggning av förutsättningarna för seger och orsakerna för nederlag för den muslimska nationen. Brytandet av överenskommelsen med Allah och Hans budbärare, eller med andra ord, att inte lyda Allah eller Hans budbärare, är en av orsakerna till dess nederlag och underkuvade av dess fiender. Likaså, att styra utan att styra med Allahs regler är orsakerna för fattigdom, oenighet och konflikt som är befintlig bland muslimer.

Det omvända, att lyda Allah och Hans budbärare  är källan till seger. Allah säger:

“Troende! Om ni ger Gud er hjälp skall Han öka [er styrka] och göra er stadiga på foten.” (Muhammad: 7)

Sa’d Ibn Abi Waqqaas (må Allah vara nöjd med honom) gick igenom hans armé under slaget av Qaadisiyyah. Han passerade ett tält till en grupp soldater under natten och fann att männen därinne bad Qiyyam, eller frivillig natt-bön och yttrade att “seger kommer från ett sådant tält” sedan passerade han ett annat tält och fann männen därinne sovandes och yttrade “nederlag kommer från ett sådant tält.” Detta var trots det faktum att männen som sov endast missade en rekommenderad bön och inte en obligatorisk sådan, emellertid ansåg Sa”d att missa denna rekommenderade handling är en orsak till nederlag.

Qutaybah ibn Muslim som var en stor muslimsk härskare, var ledaren över Khurasaan när det blev attackerat. Han passerade Muhammad Ibn Waasi’, som var en av Taabi’een, generationen efter sahabaa (föleslagarna), medan Muhammad hade sitt finger upphöjt mot himmeln i bön till Allah. Därpå yttrade Qutaybah: “Det fingret är mig mer kär än 30 000 soldater.”

Hur kan muslimer tro att Allah skall ge dem seger när de förkastar bönen, vägrar betala zakah och har att göra med ränta. Vad kan de förvänta sig när alkoholhaltiga drycker och nattklubbar är rådande i deras länder? Vad händer när ondska blir utbredd?

Profeten  blev en gång tillfrågad: “Kommer vi straffas av olyckor som kommer över oss emedan vi har rättfärdiga människor bland oss?” Han  svarade: “Ja, om ondska blir utbredd.”

Allah säger: “Och var på er vakt mot frestelser till det onda, som sannerligen inte ansätter bara de orättfärdiga bland er; och tänk på att Gud straffar med stränghet.” (Al-Anfaal: 25)

Därför om muslimer verkligen önskar seger, då måste de ändra på vad som finns inom dem själva såsom Allah säger:

“Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag.” (Ar-Ra’d: 11)

En muslim får inte känna förtvivlan och förlora hoppet i Allah, då Han kan ge muslimer seger för några av det förtryckta eller svaga rättfärdiga personerna bland dem som inte kan försvara sig själv. Profeten  sade: “Ni är tillgodosedda för och garanterade seger för de svaga bland er.”

Det är ett faktum att muslimska ledare och styrande kommer att vara så pass orättvisa och förtryckande som muslimerna är bland sig själva och ledarna kommer att behandlas som de behandlar sina undertryckta. Imaam ibn al-Qayyim sade: “Reflektera över Allahs visdom när muslimerna är underkuvade av deras fiender som ett resultat av att de mäktiga bland dem (muslimerna) förtrycker de svaga och förnekar de förtryckta.” För detta kommer Allah sända de som kommer att härska över dessa muslimska ledare och behandla dem exakt som de behandlade de svaga, ett öga för ett öga. Det här är Allahs sätt från historiens början till dess slut.

Se hur Allah har givit muslimerna exakt de ledare som deras egna handlingar och gärningar förtjänar. Det är som om deras ageranden är uttryckta i form av deras ledare och styrande. Därför, när människor är rättvisa bland de själva, kommer deras ledare att vara rättvisa mot dem. Närhelst människor bedrar och lurar varandra, kommer deras ledare att göra det samma mot dem, och om människor misslyckas med att fullfölja deras rättigheter mot Allah så kommer deras ledare att misslyckas med att ge de deras rättigheter.

En man frågade ‘Ali ibn Abu Taalib, må Allah vara nöjd med honom: “Varför har svårigheter och vedermödor ökat under vår tid när detta inte var fallet under Abu Bakr och ‘Umars tid?” Han svarade honom: “‘Umar och Abu Bakr var ledare över folk som jag medan jag är ledare över folk som du.”

Muslimer! En av de stora tecknen av att frångå religionen är att försaka bönen. Detta är gjort genom att inte be alls eller genom att endast be Jumu’ah bönen försummande resten av de dagliga bönerna.

Profeten  sade: “Islams band kommer att brytas en efter en, den första kommer att bli i genomförandet av islamisk lagstiftning och det sista kommer att vara bönerna” och han  sade också såsom skildrat av Jaabir, må Allah vara nöjd med honom: “Vad som ligger emellan en man och otro är att avstå från böner” (Muslim).

Profeten  sade också: “Bönen är stommen i religionen, han som utför den har utfört sin religion och han som inte utför den har övergett sin tro.”

Att be är det första som man kommer att få stå till svars för på Domedagen och det var bland de sista sakerna som Profeten  poängterade före sin död.

Allah beskrev de troende: “och de som slår vakt om bönen”. (Al-Ma’aarij: 34) och “Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider”. (An-Nisaa’: 103)

Profeten  informerade oss att det efter honom kommer komma ledare som kommer att avstå från bönen eller försena dess utförande då Profeten  rådde oss att: “Be i tid, därefter be de frivilliga bönerna.”

Tags | , , , ,

Submit a Comment