Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

27

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Tålamod i Koranen

On 27, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Imam Ahmad har sagt: “Allah har nämnt begreppet tålamod ca 90 gånger i Koranen.” Vi kommer nu att analysera begreppet tålamod i Koranen under olika kontexter.

1. Tålamod är påbjudet de troende: “Bär allt med tålamod men [minns att du bara får] kraft att visa tålamod från Gud.” (an-Nahl 16:127). “Ha tålamod och vänta på din Herres dom…” (at-Tûr 52:48).

2. Motsatsen till tålamod är förbjudet: “Bär då med tålamod… och begär inte att förnekarna genast skall [straffas]!” (al-Ahqâf 46:35). “Tappa inte modet och glöm er sorg!” (Âl cImrân 3:139). “… och var inte som han som slukades av en väldig fisk och som anropade [sin Herre], medan vreden [mot hans motspänstiga landsmän ännu] kokade inom honom.” (al-Qalam 68:48).

3. Tålamod är ett villkor för framgång och välstånd: “Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer.” (Âl cImrân 3:200).

4. De tålmodiga skall få dubbel belöning: “De skall få dubbel belöning, därför att de är tålmodiga…” (al-Qasas 28:54). “Bara de som härdar ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill.” (az-Zumar 39:10). Sulayman ibn Qasim har sagt att alla gärningars belöning är känd förutom tålamodets, för dess belöning kommer att vara likt kraftigt regn.

5. Tålamod och iman (tro) är en förutsättning för ledarskap: “… och när de bar sina motgångar med tålamod och bevarade sin övertygelse att Våra budskap [utgör sanningen], lät Vi ledare uppstå bland dem som ledde dem i enlighet med Våra bud.” (as-Sadjdah 32:24).

6. Tålamod är vägen till att förtjäna Allahs frändskap: “Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.” (al-Anfâl 8:46). Abu Ali ad-Daqqaq sa: “Folk som har tålamod är de framgångsrika i detta liv och i nästa på grund av deras frändskap med Allah.”

7. Gud kommer att belöna de tålmodiga trefaldigt, dvs med välsignelse, nåd och vägledning: “Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ‘Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända’ – [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.” (al-Baqarah 2:155-157). När folk kom för att erbjuda sina kondoleanser till en av salaf (föregångsmännen), efter att en olycka hade drabbat honom, då sa han till dem: “Varför skall jag inte vara tålmodig när Gud har lovat de tålmodiga en trefaldig belöning, där var och en av belöningarna är bättre än denna värld och allt som finns i den?”

8. Tålamod är ett sätt att söka Guds hjälp: “… Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen!” (al-Baqarah 2:45). Den som inte har tålamod får inte Guds hjälp.

9. Tålamod och taqwa (gudsfruktan) är villkor för Guds hjälp och stöd: “Ja, om ni håller stånd och fruktar Gud och om [fienden] i denna stund går till angrepp skall er Herre sända femtusen änglar som stormar fram till er hjälp.” (Âl cImrân 3:125).

10. Tålamod och taqwa (gudsfruktan) är ett skydd mot fiendens onda anslag: “Men om ni bär [allt detta] med jämnmod och fruktar Gud, kan deras onda anslag inte i något avseende skada er.” (Âl cImrân 3:120).

11. Änglarna kommer att hälsa på och välkomna de tålmodiga i paradiset: “… och änglarna kommer emot dem från alla portar [och välkomnar dem:] ‘Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!” (ar-Racd 13:23-24).

12. Gud har tillåtit muslimerna att besvara ett angrepp med samma medel men Han har också klargjort att de som är tålmodiga är de bästa: “Om ni besvarar [ett angrepp som ni utsatts för], besvara det då med samma medel som användes mot er; men om ni visar tålamod är detta det bästa för de tålmodiga.” (an-Nahl 16:126).

13. Gud har gjort tålamod och goda gärningar som villkor för förlåtelse och en stor belöning: “Annorlunda är det med dem som tålmodigt håller ut [i motgången] och lever ett rättskaffens liv. För dem väntar syndernas förlåtelse och en riklig belöning.” (Hûd 11:11).

14. Tålamod är ett villkor för fasthet i föresatsen: “Men den som bär [den lidna orätten] med tålamod och förlåter [har bestått ett prov] som [kräver] fasthet i föresatsen!” (ash-Shûrâ 42:43). “Kära son! Förrätta bönen och anbefall det som är rätt och förbjud det som är orätt. Och bär med jämnmod det [onda] som drabbar dig! Och stå fast vid dina föresatser!” (Luqmân 31:17).

15. Gud har lovat de troende seger och stöd som ett direkt resultat av deras tålamod: “Så uppfylldes din Herres nådiga löfte till Israels barn [om belöning] för deras uthållighet…” (al-Acrâf 7:137).

16. Gud har gjort tålamod till ett villkor för Hans kärlek: “Hur många profeter har inte fått kämpa [för tron], följda av skaror av män som vigt sina liv åt Gud. De fällde inte modet inför de [prövningar] de måste utstå för Guds sak; de sviktade inte och gav inte vika [för fienden] – Gud älskar dem som håller stånd.” (Âl cImrân 3:146).

17. Gud har gjort tålamod till ett villkor för Hans många välsignelser: “Men de som hade fått del av kunskap sade: ‘Arma stackare! [De inser inte att] för den som tror och lever rättskaffens är Guds belöning vida bättre [än det som de kan vinna i detta liv]; men ingen får denna [belöning] utom de som visar tålamod och uthållighet.” (al-Qasas 28:80). “Men ingen annan än den som bär [oförrätter] med tålamod finner [styrka] att handla så; bara den lyckligast lottade finner [sådan styrka].” (Fussilat 41:35).

18. Gud har nämnt att endast de tålmodiga och tacksamma kommer att dra förmån av Guds budskap; “Ser du inte att Gud med Sin välsignelse låter skeppen segla över havet för att visa er några av Sina tecken? I detta ligger förvisso budskap till var och en som står fast i motgången och som tackar [Gud] i allt.” (Luqmân 31:31). “Bland Hans tecken är också skeppen som seglar, [höga] som berg, över havet. Om Han vill låter Han vinden mojna, och då blir de liggande stilla på [havets] yta – i detta ligger helt visst budskap till var och en som står fast i motgången och som tackar [Gud] i allt.” (ash-Shûrâ 42:32-33).

19. Gud älskade profeten Ayyub på grund av hans uthållighet och tålamod: “Vi såg hans uthållighet och tålamod, en sann [Guds] tjänare! Han vände alltid tillbaka till Oss med ångerfullt sinne.” (Sâd 38:44). Ayyub är ett föredöme eftersom han var tålmodig. Den person som misslyckas att visa tålamod när det är nödvändigt för honom kommer att betraktas som misslyckad och en syndare.

20. Gud har skapat en universell lag som säger att den som inte tror och som inte tillhör de som lever ett rättskaffens och tålmodigt liv är tillspillogiven. Detta innebär att de sanna segrarna är de tålmodiga. “Vid den flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgångarna med] tålamod.” (al-cAsr 103:1-3). Imam ash-Shafici har kommenterat denna vers och sagt: “Om människan tillräckligt länge begrundade denna vers skulle hon få en tillräcklig vägledning. Människan kan inte uppnå perfektion utan att bringa till fulländning två saker, nämligen kunskap och handling, dvs tro och goda handlingar. Så som det krävs av henne att hon ska söka perfektion, så krävs det också av henne att få andra att söka perfektion. Detta uppnås genom att samlas i ömsesidigt utbyte av den sanna läran.”

21. Gud har beskrivit de rättfärdiga med tålamod och medkänsla: “[Det innebär] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [med de sämre lottade]. Dessa är de rättfärdiga som hör till den högra sidan.” (al-Balad 90:17-18).

22. Gud har nämnt tålamod:

…vid sidan om salah (bönen): “Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen!” (al-Baqarah 2:45);

…vid sidan om ett rättskaffens liv: “Annorlunda är det med dem som tålmodigt håller ut [i motgången] och lever ett rättskaffens liv. För dem väntar syndernas förlåtelse och en riklig belöning.” (Hûd 11:11);

…vid sidan om tacksamhet (shukur) till Gud: “… i detta ligger helt visst budskap till var och en som står fast i motgången och som tackar [Gud] i allt…” (ash-Shûrâ 42:33);

…vid sidan om sanningen: “… och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgångarna med] tålamod.” (al-‘Asr 103:3). “… de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och kvinnor som tåligt uthärdar motgång…” (al-Ahzâb 33:35);

…vid sidan om medkänsla: “[Det innebär] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [med de sämre lottade].” (al-Balad 90:17);

…vid sidan om tron på Guds budskap: “… och när de bar sina motgångar med tålamod och bevarade sin övertygelse att Våra budskap [utgör sanningen]…” (as-Sadjdah 32:24);

Gud har gjort tålamod till ett medel för att få erfara Hans kärlek, välvilja, belöningar, hjälp och stöd. Detta är en tillräcklig ära och välsignelse.

Tags | , , ,

Submit a Comment