Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Davids fasta, det finns ingen bättre fasta än denna

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Profeten  sade till Abd Allah b. Amr b. al-Âs: “Fasta en dag och bryt din fasta en dag. Denna var Davids (fvmh) fasta, den bästa av all fasta.”

Abd Allah b. Amr sade därefter: “Jag kan göra bättre än så.”

Profeten  svarade: “Det finns ingen fasta bättre än denna.” [Sahîh al-Bukhârî (1840)]

Hadîthen visar oss att en muslim kan önska ålägga sig själv någonting som inte är rekommenderat inom islam, och kanske t.o.m. någonting som är avskytt och olovligt, i tron att han gör något ärbart och gott.

Ofta, när en muslim ångrar sig då han begått en allvarlig synd eller då han vill börja på en ny kula i livet, avlägger han en ed eller ger ett löfte om att helt och fullt ägna sig åt dyrkan. En vanlig ed är: “Jag svär på att fasta hela året utan att missa en dag.” Detta är inte rekommenderat.

Först av allt, det finns inget behov av att avlägga en ed. Det är dock mycket bra att en person som ångrar sig för de synder han begått, ser på detta med allvar. Detta är ett tecken på tro.

Profeten  sade: “En troende ser på sina synder som om han stod under ett berg vilket han fruktar är på väg att falla ned på honom. En hänsynslös syndare ser på sina synder som om de vore en fluga som sätter sig på hans näsa och som han lätt kan sjasa undan.” [Sahîh al-Bukhârî (6308) and Sahîh Muslim (2744)]

Likaledes, är det mycket bra för en troende som har syndat att hänge sig själv till extra dyrkan, då goda gärningar kan väga upp för de dåliga.

Allah säger: “Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar. Sannerligen driver de goda handlingarna bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som beaktar.” [Sûrah Hûd: 114]

Profeten  sade: “Sannerligen driver de goda handlingarna bort de dåliga”. [Sahîh al-Bukhârî (526) and Sahîh Muslim (2763)]

Profeten  sade: “Frukta Allah vart du än befinner dig. Följ upp en dålig gärning med en god gärning och den goda gärningen kommer att utplåna den dåliga. Hantera människor på ett fint sätt”. [Sunan al-Tirmidhî (1910)]

Emellertid, att svära på att förpliktiga sig själv med dyrkan är inte det rätta sättet att hantera detta. Vi är inte rekommenderade att avlägga eder. Vi borde helt enkelt utföra flera goda gärningar och söka Allahs nåd och barmhärtighet.

Profeten  sade: ”En ed kommer inte alls förändra vad som är förbestämt. Det är blott ett simpelt sätt att få gärningar ut ur en girigbuk”. [Sahîh Muslim (3096)]

Beträffande att fasta varje dag året om, så är det en väldigt dålig idé av tre olika skäl:

1. Det innebär att fasta under Eid-dagarna och dagarna om tashrîq
Eid-dagarna är dagar då det är förbjudet att fasta. Umar sade: “Det finns två dagar då Allahs budbärare  förbjöd fastan: dagen då vi bryter vår Ramadan och dagen då vi äter under offerriterna, vilket innebär Eid al-Fitr respektive Eid al-Adhâ.” [Sahîh al-Bukhârî (1990)]

Abû Saîd al-Khudrî sade: “Allahs budbärare förbjöd fastan under Eid al-Fitr och Eid al-Adhâ.” [Sahîh al-Bukhârî (1991)]

Dagarna gällande tashrîq, så är den 11:e, 12:e och 13:e dagen av Dhû al-Hijjah, dagar som är förbjudna för fastan förutom för människor som har väldigt speciella omständigheter.

Profeten  sade: “Dagarna gällande tashrîq är dagar för att äta och dricka.” [Sahîh al-Bukhârî (1926)]

2. Fasta varje dag under ett helt år är för strängt och överdrivet.
Detta är inte vad islam söker efter. Allah vill att vi är konstanta i vår fromhet snarare än överdrivna.

En gång kom profeten  till Aishah och såg att det var en kvinna med henne. Han frågade Aishah vem kvinnan var. Aishah nämnde hennes namn och nämnde hur ofta kvinnan förrättade bön. Profeten  sade: “Du skall hellre göra det du är kapabel att utföra.” [Sahîh al-Bukhârî (43)]

Profeten  sade: “De mest älskvärda handlingarna till Allah är de som är genomförda med varaktighet, även om dessa handlingar är små.” [Sahîh al-Bukhârî (5983) and Sahîh Muslim (1305)]

3. Profeten  bestred klart och tydligt all förtjänst för att fasta mer än Davids fasta.
Vi läser i Sahîh al-Bukhârî (1840):

Profeten  var informerad att Abd Allah b. Amr b. al-As hade sagt: “Jag svär vid Allah! Jag kommer att fasta och spendera mina nätter i bön så länge jag lever.” Profeten  frågade honom gällande detta och sade: “Du kommer inte att kunna göra det. Fasta ibland och avstå från att fasta ibland. Be under natten och sov. Fasta tre dagar i månaden, för sannerligen alla goda gärningar är belönade tiotals gånger, så tre dagar i månaden är som att fasta varje dag.”

Abd Allah b. Amr sade: “Jag kan göra bättre än så.”

Profeten  sade: “Fasta då under en dag och avstå från fastan under två dagar.”

Abd Allah b. Amr sade åter: “Jag kan göra bättre än så.”

Profeten  sade: “Fasta då under en dag och avstå från att fasta under en dag. Detta var Davids, över honom vare Guds frid, fasta, och det finns ingen bättre fasta än denna”.

Abd Allah b. Amr sade: “Jag kan göra bättre än så.”

Profeten  sade: “Det finns ingen bättre fasta än denna.” [Sahîh al-Bukhârî (1840)]

Vi borde därför fasta i enlighet med de utförandeformerna för fasta framställda för oss av Profeten . Vi kan anta vilken av de utförandeformerna vi önskar bland dem som är etablerade av sunnah.

En av dem som inte är nämnda i hadîthen ovan är att fasta på måndagar och torsdagar. Usâmah b. Zayd sade: “Oh Allahs budbärare! Du fastar så att det verkar som att du aldrig ska sluta med fastan. Och du avstår från fastan så att det verkar som att du aldrig ska fasta igen, med undantag för två dagar. Om de kommer under din fasteperiod (gott och väl), eller om de inte kommer, fastar du under dem ändå? Vilka två dagar är dessa”?

Profeten  svarade: “Måndag och torsdag är de två dagar under vilka gärningarna är presenterade för världarnas Herre och jag tycker om att mina gärningar presenteras när jag är fastande.” [Sunan al-Nasâ’î (2358) and Sunan Abî Dâwûd (2436)]

Oavsett vilken fastemetod du antar, avlägg inte en ed om att följa den. Utsätt inte dig själv i onödiga svårigheter som Allah inte önskar lägga på dig. Om svårigheter uppstår, eller om någonting inträffar, eller du helt enkelt blir fysiskt svag då du åldras kommer du inte att ha något problem att avstå från fastan.

Vi kan lära oss en värdefull läxa från detta av den samme Abd Allah b. Amr b. al-As vilken, såsom vi sett, valde den svåraste fastemetoden möjlig för honom själv. När han åldrades och hans styrka försvagades, beklagade han sig: “Om jag ändå hade tagit den förmån som Profeten  gav mig vid den tiden.” [Sahîh al-Bukhârî (1839)]

Skribent: Sheikh Muhammad Muhammad Sâlim `Abd al-Wadûd
Källa:
IslamToday.com

Tags | , , ,

Submit a Comment