Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Ramadanhälsningar, vilken trevlig tradition

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Lyckönskningar och hälsningar är traditionella vanor. De är formade av traditioner, normer och kulturen som människorna bär med sig i ett samhälle. Detta är lika sant för Ramadan och Eid-hälsningarna som det är för de generella gratulationer och kondoleanser som hör till vardagssysslorna.

Denna fråga och andra liknande den är formade av en tydlig princip i islamisk lag. Detta är principen som framlägger att alla traditioner, verbala som icke-verbala, är lagliga och tillåtna så länge som de inte motsätter något specifikt förbjudet av islamisk lag eller medför konsekvenser som strider mot islamiska läror.

Vilken sed eller tradition som helst som inte strider mot islamiska läror är tillåtna. Sådana seder är inte ogillade eller motarbetade av islam på något sätt.

Vissa tillåtna seder och traditioner medför faktiskt konsekvenser för samhället som är positiva, följder som Allah älskar.

I alla tillfällen finner vi praktiserandet av hälsningar och lyckönskningar utefter Profetens  exempel, vilket visar oss att lyckönska folk vid upphöjda tillfällen är i sig en akt av sunnah.

När bojkotten exempelvis var upphävd från de tre personer som stått bakom utan en ursäkt och Allah uppenbarade till Profeten  att Han hade accepterat deras ånger, då lyckönskade Profeten Ka’b bin Malik och sa: “Var glad! Allah har accepterat din ånger.”

I varje exempel när en muslim upplever en välsignelse i hans religiösa angelägenheter, vare sig den välsignelsen är personlig eller allmän, är det ett tillfälle för hälsningar av glädje. Det är bäst att uttrycka hälsningen eller lyckönskningen på ett sätt som tillskrivs Allahs välsignelser. Till exempel kan man säga: “Gratulerar till vad Allah har givit dig.”

Den breda majoriteten av islamiska jurister är överens om att det inte är något fel eller motsägande med Eid-gratulationer. Detta är det mest välkända uttalandet från Ahmad bin Hanbal. När han blev frågad om Eid-gratulationer, sade han: “Det är inget fel med att en person säger till en annan på Eid-dagen: “Må Allah acceptera det från oss och från dig”.

Vissa av dessa lärda går längre och säger att utförandet av denna slags gratulationer är en rekommenderad handling i islamisk lag.

Ibn ‘Aqîl nämner några hatither som bereder direkta bevis för sådana gratulationer.

Exempelvis nämner han att Muhammad bin Ziyâd berättade att Abû Umâmah al-Bâhilî och andra bland Profetens  följeslagare att när de återvände från Eid-bönen, brukade de säga till varandra: “Må Allah acceptera det från oss och från er.” Ahmad ansåg att denna kedja av överföring är en god sådan.

‘Alî bin Thâbit berättar för oss att han frågade Mâlik bin Anas trettiofem år tidigare om denna fråga och Mâlik svarade: “Detta har alltid varit sättet i Medina.”

Slutligen, behöver vi inte en specifik hadith som visar oss den generella lovligheten att vi gratulerar varandra med lyckönskningar och böner vid glädjefyllda och välsignade tillfällen. Vi borde inte ha några tvivel om att inträdandet av Ramadan är en av de största av Allahs välsignelser över oss och att det är en tillbörlig händelse för muslimer att utbyta lyckönskningar på.

Ramadan mubarak! Må vi alla ha en välsignad Ramadan!

// Sheikh Salman al-Oadah

Tags | , , ,

Submit a Comment