Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Bryta fastan för tidigt av misstag

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Av misstag bröt jag min fasta två minuter före solnedgången. Vad är din uppfattning om giltigheten för denna fasta? Måste jag göra om den?

Svar: En fastande person ska inte ogiltigförklara sin fasta om han gör något som bryter hans fasta antingen i okunnighet eller p.g.a. glömska.

Allah säger: “Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta – nej, [det som är av betydelse är] vad ni innerst syftar till.” [Sûrah al-Ahzâb: 5]

Han säger också: “Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.” [Sûrah al-Baqarah: 286]

Profeten  sade: “Allah har förlåtit mitt folk för vad de gör av misstag eller av glömska och för vad de är framtvingade till att göra.” [Sunan Ibn Mâjah (2043), förklaras äkta av al-Albânî i Sahîh al-Jâmi` (1731)]

Profeten  sade: “Vemhelst som glömmer att han fastar och äter eller dricker något skall fullgöra sin fasta, för det är blott så att Allah har gett honom mat och dryck.” [Sahîh al-Bukhârî (1933) och Sahîh Muslim (1155)]

Vi finner också i Sahîh al-Bukhârî där Asmâ’ bint Abî Bakr sade: “Vi bröt vår fasta en mulen dag i Ramdan under Allahs budbärares  tid, sedan visade sig solen igen”. [Sahîh al-Bukhârî (1959)]

Det är har inte återberättats att Profeten  beordrade dem att ta igen sin fasta. Därför, om någon äter under en dag av fastan i tron att gryningen ännu ej har kommit, och sedan förstår att den har det, är hans fasta giltig och han behöver inte ta igen sin fasta en annan dag.

Källa: Majmû` Fatâwâ wa Rasâ’il Fadîlah al-Shaykh Muhammad b. Sâlih al-`Uthaymîn (19/24)

Tags | , , ,

Submit a Comment