Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Tiden på fredagar då bönen accepteras

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Angående tiden på fredagar i vilken alla böner (dua) är accepterade, så har jag blivit informerad om att det är den sista timmen innan solnedgång, men jag har hört andra åsikter också. Jag har också hört att timmen som nämns i hadithen är en tid av uppskattningsvis 15-20 minuter. Vissa har sagt mig att det är 50 minuter. Vilket är korrekt?Svar:
De mest autentiska skildringarna angående denna timme är de följande två haditherna:

1. Abû Mûsâ al-Ash’arî sade att Profeten  sade, angående timmen på fredag: “Det är emellan tiden imamen sätter sig ned till tiden då bönen är över.” [Sahîh Muslim (853)]

2. Jâbir återberättade att Profeten  sade: “Fredagar omfattas av tolv timmar varav vilka det finns en i vilken ingen muslim som frågar Allah om något inte kommer att garanteras det. Sök i den sista timmen efter `Asr”. [Sunan Abî Dâwûd (1048), Sunan al-Nasâ’î (1389) och Mustadrak al-Hâkim(1032)]

Al-Hâkim talar om detta: “Denna hadith är autentisk i enlighet med Muslim men han återberättade inte den.” Återberättarkedjan är också förklarad äkta av al-Nawawî i al-Majmû`(4/471).

En liknande hadith var återberättad av Anas att Profeten  sagt: “Sök den föredragna timmen på fredag efter ‘Asr tills solnedgången.” [Sunan al-Tirmidhî (489)] Al-Tirmidhî kommenterar:

“Denna hadith är främmande i denna skildring, dock är denna hadith skildrad av Anas i andra former. En av dess skildrare är Muhammad b. Abî Humayd som är svag. Det är sagt att han är Abû Ibrâhîm al-Ansârî, vars hadither är falska.

Vissa personer av kunskap bland Profetens  följeslagare och andra anser att den föredragna tiden är från ‘Asr till solnedgång. Detta är också utsagan av Ahmad och Ishâq.

Ahmad sade: “Mesta av haditherna om timmen i vilka vi förväntar oss att våra böner skall vara besvarade placeras i denna timme efter ‘Asr bönen…” [Sunan al-Tirmidhî]”

Detta är sannerligen åsikten som föredras av Ahmad och många andra.

Al-Nawawî, i hans kommentar på Sahîh Muslim (6/140-141), antar åsikten stödd av den första hadithen, den tillskrivs Abû Mûsâ al-Ash’arî. Han citerar Muslim som sägande om denna hadith “det är den bästa och mest autentiska hadith som diskuterar den föredragna timmen på fredagar”.

Andra lärda är av åsikten att den föredragna timmen för bön på fredagar är mellan dessa två tider och att den ena inte motsäger sig den andra. Det här är åsikten av Ibn al-Qayyim som han uttrycker i Zâd al-Ma`âd (1/394), sägande: “alla hadither är överense om detta och Profeten  hade uppmuntrat sitt folk att göra bön och prisande av Allah inom dessa två timmar”.

Det här är också åsikten av vår sheikh ‘Abd al-`Azîz b. Baz, såsom uttryckt i hans bok Majmû` al-Fatâwâ wal-Rasâ’il (12/401-402).

Det är värt att poängtera att tiden då böner är mer troliga att bli besvarade är inte under hela tidsintervallen som nämns i dessa hadith, utan timmen av gensvar är varaktig under en något kortare tidsperiod inom den längre tidsperioden. Denna punkt har diskuterats av al-Qâdî ‘Iyâd och upprepad av al-Nawawî i Sharh Sahîh Muslim (6/140).

Detta är stött av en hadith i vilken Profeten  gjorde en gest med sin hand för att indikera en kortare tidsperiod för denna timme. [Sahîh al-Bukhârî (893) och Sahîh Muslim (852)]

I en annan skildring sade Profeten : “Det är en kortvarig timme.” [Sahîh Muslim (852)]

Därför kan inte denna timme bestämmas till att vara femtio minuter eller någon kortare definierad period.  Den borde sökas inom hela intervallen av den tid nämnd av Profeten . Det är samma sak när vi är rådda att söka Laylat al-Qadr i Ramadan, vilken finnes bland de sista tio dagarna av Ramadan.

En person måste hålla ut och hoppas att hans bön kommer att sammanträffa med denna speciella timme i vilken Allah besvarar alla böner.

Imam al-Nawawî referar till detta när han säger: “Denna timme kan vara transfererbar, under vissa fredagar kommer det att vara en tid och på andra fredagar på andra tider. Likaså, detta är den starkaste åsikten angående Laylat al-Qadr.” [al-Majmû` (4/471)]

Och Allah vet bäst.

Besvarad av Sheikh Yusuf al-Qasim

Tags | , , ,

Submit a Comment