Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Modern

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

De bästa orden är Allahs ord och den bästa vägledningen är Muhammeds  vägledning.

Dagens khutbah (fredagspredikan) kommer att handla om hur viktigt det är att man älskar och respekterar sin mamma. Hon som har burit oss i sitt sköte under nio månader, hon som har klätt oss, gett oss värme, hon som har tröstat oss när vi har varit ledsna, hon som har väglett oss i livet då vi inte vetat vilket val vi borde ha gjort.

I Koranen påminner Allah om hur våra mödrar tog hand om oss med följande ord:

[Människan bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. (Luqman 14)

Allah vill väcka oss till eftertanke med denna vers. Människan är tyvärr många gånger glömsk och otacksam. Hon tar livet och dess gåvor för givet. Allah vill att vi ska tänka på att vi en gång i tiden var ett hjälplöst litet barn som var beroende av sina föräldrar, speciellt av sin moder. Han vill att du ska komma ihåg att din moder har ammat dig och gett dig näring och kärlek. Efter att Allah har väckt vårt förstånd och vår insikt, att utan vår moders kärlek hade vi inte kunnat lyckas i denna värld, säger Allah den Barmhärtige i Koranen:

Tacka Mig och dina föräldrar och minns att Jag är målet för er färd! (Luqman 14)

Allah uppmanar oss, beordrar oss, förpliktigar oss att vi först och främst måste tacka vår skapare Allah och att vi sedan måste tacka våra föräldrar. Att endast tacka Allah för våra gåvor och sedan ignorera våra föräldrar är ett grovt fel. På samma sätt är det ett allvarligt fel att endast tacka våra föräldrar med presenter och glömma att vi måste be och tacka Allah för att Han har välsignat oss med våra föräldrar.

Allah får oss att minnas att målet för vår värd är Han och ingen annan. Detta innebär att vi skall stå till svars för våra handlingar inför honom, vi kommer att stå till svars på domedagen för hur vi behandlade våra föräldrar, speciellt vår moder.

Låt oss få höra vad Profeten Muhammed  sa om hur vi som troende bör behandla våra mammor och våra pappor.

En följeslagare, sahabah, närmade sig Profeten Muhammed  och frågade:

“Vem har största rätten till god behandling av mig?” Han sade “Din moder.”

Mannen sade då “Och vem sedan?” Profeten  sade “Sedan din moder”.

Mannen frågade “Och sedan?” Återigen svarade Profeten  “Sedan din moder”. Mannen frågade igen “Och sedan?” Profeten  sade “Sedan din far”. (Bukari och Muslim)

Profeten  nämnde tre gånger att vi som troende bör behandla vår moder på ett gott sätt. Den fjärde gången nämnde han pappan. Så viktigt var det för Profeten  att de troende skulle behandla sin moder med respekt, omtanke och kärlek.

Jag vill nu särskilt vända mig till alla de unga som lyssnar på mig. När er mamma kallar på er eller när hon ber er göra något, då måste ni om ni följer islam lyssna och lyda er mamma. Då er mamma säger till er att ni inte ska stanna ute sent på kvällarna då ska ni också lyda er mamma. Detta är viktigt!

Må Allah välsigna våra barn och få dem att lyssna och att lyda sina föräldrar. Må Allah belöna våra mammor som har tagit hand om oss och lärt oss om islam med det bästa i Paradiset. Amin!

Må Allah leda oss till den raka vägen och må Hans välsignelser och frid vara över vår profet Muhammed , hans ättlingar och hans efterföljare.

Tags | , , ,

Submit a Comment