Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Var beskyddare och försörjare över kvinnor

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Allah säger: “Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare.” (Sûrah al-Nisâ’, vers 34)

Vad innebär denna status av ansvar och omsorg? Dess viktigaste uppgift är för mannen att försörja sin fru finansiellt i enlighet med vad som är brukligt, så att hon inte blir tvungen att arbeta för att försörja sig själv eller förlita sig på andra människor för hennes uppehälle. En annan aspekt av detta ansvar är att förse henne med proper klädsel och husrum samt värna om hennes respekt och ära.

I gengäld är det meningen att frun skall lyssna till hennes man i enlighet med vad som är brukligt och lagligt. Hon bör också värna om hans heder i hans frånvaro och ansvara för hemmets angelägenheter.

Profeten (fred och frid vare över honom) sade: ”Kvinnan är omhändertagare över hennes makes hem och hon är ansvarig för vad som är under hennes ansvar.” (Sahîh al-Bukhârî  [893] och Sahîh Muslim [1829])

Det är ingen del av en mans status som beskyddare att påtvinga sin vilja på en kvinna. Det betyder inte att han kan vara snål i det han spenderar över henne eller att neka henne de goda saker som Allah har gjort lagliga för henne.

Det betyder heller inte att han kan smälla till henne eller behandla henne som en slav.

Det är inte heller en del av hans roll som beskyddare att förneka hennes åsikter eller nedvärdera dem. Hennes tankar är hennes egna. Det är inte mannens roll att diktera tankar och åsikter för dem han tar hand om.

Islam är fri från sådana förvrängningar av dess läror. Män har en privilegierad status som förmyndare och beskyddare, men detta privilegium är sannerligen begränsat till de medföljande ansvarsområden denna status för med sig. Detta är tydligt från den bokstavliga tolkningen av versen.

Privilegiet nämnt i versen betyder inte att Allah har gjort män överlägsen kvinnorna eller bättre än dem. Sannerligen är de bästa och mest ärorika av människor hos Allah de som är mest gudsfruktiga. Detta är kriteriet för sann och absolut överlägsenhet som Allah har fastställt i Koranen.

Han säger: ”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underättad om allt.” (Sûrah al-Hujurât, vers 13)

Och Allah vet bäst.

Sheikh Sâmî al-Mâjid, professor vid al-Imâm Islamic University, Riyadh

Tags | , , ,

Submit a Comment