Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Självmord

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

De bästa orden är Allahs ord och den bästa vägledningen är Muhammeds  vägledning.

Kära bröder och systrar i tron! Idag skall jag tala om ett samhällsproblem som islam har en lösning och ett svar på. Jag skall tala om självmord. Att begå självmord är då en människa, som har fått livet som en gåva från Allah, väljer att ta sitt eget liv. Varje självmord är en tragedi, en katastrof både för den som väljer att ta sitt liv men även för släkt och vänner.

Jag vill börja med att säga att självmord är totalt förbjudet, harâm, i islam. Det är en av de svåraste synder som man kan begå.

Allah säger i Koranen angående självmord:

Döda inte er själva! [Glöm inte att] Allah har visat er stor nåd! Den som begår sådana orättfärdighet skall Vi låta plågas i ett flammande bål. Detta är lätt för Allah. (4:29)

Många människor begår självmord därför att de har förlorat sin egendom. Hur många gånger har vi inte läst i dagstidningar och sett på TV framstående företagsledare som väljer att begå självmord då deras aktier förlorar i värde? Vissa människor väljer att begå självmord då deras älskade har dött eller har valt att lämna dem. Andra människor väljer att begå självmord då de förlorar sitt arbete, vissa av dessa människor väljer även att ta sina arbetskollegors liv innan de tar sina egna liv.

Människor som saknar en tro på Allah och Hans budskap väljer under desperation, förtvivlan och under hopplöshet att ta, enligt vad de själva tror, den enkla vägen ut ur problemet.

Men de gudfruktiga människorna, muttaqîn och de troende, muminîn, de vet att Allah är den Barmhärtige som kommer att hjälpa dem ur problemet bara de visar prov på tålamod och en stark tro. De vet att detta livet, hayât ad-Dunyâ, är fyllt at prövningar och motgångar.

Allah har följande att säga i Koranen om de prövningar som alla människor förr eller senare kommer att ställas inför:

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: “Vi tillhör Allah och till Honom skall vi återvända” – [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda. (2:155-157)

Många rättfärdiga människor, profeter och sändebud har blivit prövade i livet och de har aldrig begått självmord, tvärtom har de visat på stort tålamod och uthållighet.

Vår älskade Profet Muhammed  har varnat oss för självmord med följande otvetydiga ordalag:

Den som stryper sig till döds skall fortsätta strypa sig själv i Helvetet och den som knivhugger sig till döds skall fortsätta knivhugga sig själv i Helvetet. (Bukhârî)

Livet är som sagt en gåva från Allah. Vi skall tacka Allah för denna gåva och använda våra liv för det goda.

Må Allah göra oss belåtna och nöjda med det som vi har. Må Han stärka våra hjärtan och vägleda oss under stunder av svåra prövningar. Amin!

Må Allah leda oss till den raka vägen och må Hans välsignelser och frid vara över vår profet Muhammed , hans ättlingar och hans efterföljare.

Tags | , , ,

Submit a Comment