Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

27

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Tacksamhet i Koranen

On 27, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Följande text är ett utdrag ur boken Patience and Gratitude: an abridged translation of cUddat as-sabirin wa dhakhirat ash-shakirin av Ibn Qayyim al-Jawziyyah och översatt till engelska av Nasiruddin al-Khattab. Publicerad av Ta-Ha Publishers Ltd. London 1997.

1. Allah har sagt till oss: “Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!” (al-Baqarah 2:152).

2. Han har också sagt att det är endast de inför Honom tacksamma som verkligen dyrkar Honom: “… tacka Gud, om det är Honom [ensam] som ni dyrkar.” (al-Baqarah 2:172).

3. Allah har nämnt tacksamhet vid sidan om iman och han har klargjort att Han inte straffar sitt folk om de tackar och tror på Honom: “Varför skulle Gud vilja straffa er [för gamla synder], om ni visar [Honom] tacksamhet och tror [på Honom]?” (an-Nisâ’ 4:147). Med andra ord, om du utför de skyldigheter som du skapades för, nämligen att visa tacksamhet och ha iman, varför skulle Allah då straffa dig?

4. Allah har delat in mänskligehten i två kategorier, de tacksamma (shukr) och de otacksamma (kufr). Det som Allah mest ogillar är kufr och de otacksamma och det som Allah mest tycker om är shukr och de tacksamma: “Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].” (al-Insân 76:3).

Enligt Koranen har profeten Sulayman sagt: “Detta är en nåd från min Herre; Han vill pröva mig [och låta mig visa] om jag är tacksam eller otacksam. Den tacksamme har [själv] gott av sin tacksamhet och den som är otacksam [vållar inte Gud någon skada]; min Herre är Sig själv nog och Han är den givmilde Givaren.” (an-Naml 27:40).

Och Allah har sagt: “Och [minns att] er Herre tillkännagav [för er]: ‘Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!'” (Ibrâhîm 14:7). “Om ni förnekar [Gud skall ni veta att] Gud inte behöver er [tro]. Han ser inte otro och otacksamhet hos Sina tjänare med tillfredsställelse [- det är ett ont -] men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull.” (az-Zumar 39:7).

5. Det finns många ayat i Koranen där Allah kontrasterar tacksamhet (shukr) med otacksamhet (kufr): “Muhammad är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Gud någon skada. Men Gud skall belöna dem som visar tacksamhet.” (Âl cImrân 3:144).

Belöningarna för tacksamhet

6. Belöningen för tacksamhet är obegränsat: “Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning]… ” (Ibrâhîm 14:7).

7. Allah belönar andra gärningar om Han vill, exempelvis:

  • att sörja för en fattig: “Om ni är rädda att fattigdom [hotar er, bör ni veta] att Gud i Sin godhet skall sörja för er, om det är Hans vilja… ” (at-Tawbah 9:28).
    att svara på böner: “Nej, det är Honom ni anropar; och om det är Hans vilja räddar Han er då från det ni bad Honom om… ” (al-Ancâm 6:41).
    rizq (uppehälle): “Han ger hans uppehälle till den Han vill.” (ash-Shûrâ 42:19).
  • förlåtelse: “Han förlåter den Han vill och Han straffar den Han vill.” (al-Fath 48:14). “Efter vad som skett vänder Sig Gud till den Han vill och innesluter honom i Sin nåd…” (at-Tawbah 9:27).

Men Allah har frigjort belöningen för tacksamhet från Sin vilja: “Och Vi skall belöna dem som visar tacksamhet.” (Âl cImrân 3:145). “Men Gud skall belöna dem som visar tacksamhet.” (Âl cImrân 3:144).

Iblîs och tacksamhet

8. När Allahs fiende [djävulen] insåg tacksamhetens fördelar bestämde han sig för att få människan att sluta visa tacksamhet: “… och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.” (al-Acrâf 7:17).

9. Allah har sagt att de tacksamma är få till antal: “Men få är de bland Mina tjänare som känner tacksamhet.” (Sabâ’ 34:13).

Tacksamhet och cibadah

10. Allah har förklarat i Koranen att endast de som dyrkar Honom uppriktigt är de som tackar Honom. Detta innebär att de otacksamma inte dyrkar (cibadah) Allah: “… tacka Gud, om det är Honom [ensam] som ni dyrkar.” (al-Baqarah 2:172).

11. Allah påbjöd sin tjänare Moses att visa tacksamhet för uppenbarelsen: “… ‘Moses! Jag har valt dig av alla människor genom [att anförtro dig] Mitt budskap och [låta dig höra] Mitt ord; håll därför fast vid allt som Jag har gett dig och [visa att] du hör till de tacksamma!” (al-Acrâf 7:144).

12. Allah informerar oss i Koranen att vi vinner Hans tillfredsställelse med oss genom att visa Honom tacksamhet: “… men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull.” (az-Zumar 39:7).

13. Allah är nöjd med Abraham eftersom denne var tacksam för Hans välgärningar: “Abraham var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel. Han böjde sig under Guds vilja och var inte en sådan som ger avgudar sin dyrkan. Han var alltid tacksam mot [Gud] för Hans välgärningar, Han som hade utvalt honom och lett honom till en rak väg.” (an-Nahl 16:120, 121).

14. Allah har nämnt att meningen med skapandet är att visa tacksamhet: “Gud förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet [mot Honom].” (an-Nahl 16:78). “Och Gud skänkte er segern vid Badr, då ni var en oansenlig skara. Frukta därför Gud – kanske skall ni tacka [Honom].” (Âl cImrân 3:123).

15. Syftet med att sända Profeten  var att låta de troende visa tacksamhet: “Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!” (al-Baqarah 2:152).

Tags | , , ,

Submit a Comment