Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Vem älskar du?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah säger: “Säg: Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli sålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.” (at-Tawba 9:24)

När mekkaborna drev ut Zayd ibn ad-Dathima ut ur Haram för att döda honom, sade Abu Sufyan ibn Harb till honom: “Jag frågar dig vid Allah, Zayd, önskar du inte att Muhammad  var bland oss nu för att ta din plats så att vi kan hugga av hans huvud så att du kan vara med din familj?” Zayd sade: “Vid Allah, jag skulle inte önska att Muhammad  var på någon plats där ens en tagg kan skada honom om det skulle vara villkoret för att jag ska få vara med min familj!” Abu Sufyan yttrade sig och sade: “Jag har inte sett något folk som älskar någon på det sätt som Muhammads  följeslagare älskar Muhammad .”

Anas (må Gud vara nöjd med honom) rapporterade att Profeten  sade: “Det är tre saker som får personen som söker skydd i dem en upplevelse av trons sötma – att Allah och Hans budbärare är mer kärt hos honom än något annat; att han älskar en person endast för Allahs skull och att han avskyr tanken på att återvända till otro lika mycket som han skulle avsky att bli kastad i Elden.” (al-Bukhari & Muslim)

‘Umar ibn al-Khattab (må Gud vara nöjd med honom) sade till Profeten  “Jag älskar dig mer än något annat förutom min egen själ”. Profeten  svarade: “Ingen av er kommer att tro förrän jag är honom kärare än hans egen själ.” ‘Umar sade: “Vid den Ende som sände ner Skriften till dig, jag älskar dig mer än min egen själ.”

Profeten  sade: “‘Umar, nu har du det (sann tro).” (al-Bukhari)

Anas sade att en man kom till Profeten  och frågade: “Allahs budbärare! När kommer den slutliga timmen att inträffa?”
“Vad har du förberett för den” frågade Profeten ? “Jag har inte förberett mycket bön eller fasta eller allmosor för den, men jag älskar Allah och Hans budbärare .” Profeten  svarade: “Du kommer att vara bland de du älskar.” (al-Bukhari)

‘Ali sade att Profeten  tog Hasan och Husayn (må Gud vara nöjd med dem båda två) i handen och sade: “Vemhelst som älskar mig och älskar dessa två och deras fader och moder kommer att ha samma grad som mig vid Domedagen.” (at-Tirmidhi)

Det är återberättat att en man kom till Profeten  och sade: “Allahs Budbärare, jag älskar dig mer än min familj och mina saker. Jag har dig i minnet och kan inte vänta tills jag kan komma och se dig. Jag tänker på att jag kommer att dö och du kommer att dö och jag vet att när du träder in i Paradiset, kommer du att upphöjas bland profeterna. När jag träder in, kommer jag inte att se dig.”

Allah uppenbarade därefter att: “De som lyder Gud och Sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Gud välsignat med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och de som [med sina liv] vittnat om sanningen och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel skara!” (an-Nisaa 4:69)

Profeten  kallade på mannen och reciterade verserna till honom. (at-Tabarani)

Abu Hurayra (må Gud vara nöjd med honom) sade att Allahs budbärare  sade: “De i mitt samfund med den starkaste kärleken till mig är de människor som kommer att komma efter mig. Några av dem skulle ge deras familj och rikedom för att få möjligheten att se mig.” (Muslim and al-Bukhari)

Tags | , , , ,

Submit a Comment