Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Dina släktingars rättigheter

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Släktingar är de som du har blodsband med eller har starka band med, som brodern, farbrodern, mostern eller deras barn (kusiner). Allah – Den Högste – säger om detta:

“Och ge den nära anförvanten vad han med rätta väntar…” [Soorah al-Israa’ 17:26]

Allah – Den Högste – säger också:

“Tillbe Gud och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter.” [Soorah an-Nisaa 4:36]

Det betyder att det är obligatorisk för varje person att behandla sina släktingar på bästa möjliga sätt samt att hjälpa dem när de behöver din hjälp och ditt stöd. Detta är obligatoriskt enligt shariah (den föreskrivna islamiska lagen), al-‘aql (logiska resonemang) och fitrah (det naturliga tillstånd vi föds i).

Det finns många skriftliga bevis som uppmuntrar en att hålla banden med sina släktingar (silatur-rahim); som Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) som rapporterade att Profeten  sade: “Allah skapade skapelsen, tills han avslutade det han gjorde stod ar-Rahm (Livmodern/släktrelationerna) och sade: ‘Är denna plats där man söker sin tillflykt hos Dig från de som försvårar att hålla banden med mig och klipper dem. Allah sade: ‘Ja, skulle det göra dig nöjd att jag håller banden med de som håller banden med dig och klippa banden med dem som klipper banden med dig?’ Ar-Rahm svarade: ‘Ja verkligen.’ Då sade Allah: ‘Då är detta till för dig.’ Sedan sade Allahs sändebud  ‘Recitera detta om du vill’: ‘Skall man kanske vänta av er – om ni vänder ryggen [åt Profeten och hans budskap] – att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och river itu alla familjeband? Det är [människor som] dessa som Gud utestänger från Sin nåd och som Han berövar hörsel och syn.'” [Soorah Muhammad 47:22-23] [2]

Profeten  sade även: “Låt den som tror på Allah och den sista dagen hålla kontakten med sina bekanta.” [3]

Olyckligtvis finns det många människor som inte uppfyller dessa krav och skrider över gränserna när det gäller detta. Vissa av de anstränger sig inte för att skapa band med sina släktingar eller visa vänlighet gentemot dem. De visar varken vänlighet ur ett ekonomiskt perspektiv eller ett gott beteende. De glömmer bort att ge små gåvor lite då och då och att erbjuda dem hjälp när de behöver det. Det händer ofta att det kan gå flera dagar och månader utan att man ens ser eller besöker sina släktingar. Ibland kan det hända att vissa förvärrar relationen med sina släktingar genom att göra dem illa, antingen via ord eller med handlingar, till och med både och!
Personer med sådana handlingar håller kontakten mycket bättre med personer som inte är ens släktingar och klipper banden med sina släktingar! Vissa håller bara kontakten med de som hör av sig och klipper kontakten med de som inte hör av sig till dem. Sådana personer är inte waasils (de som håller kontakten med sina bekanta) de är snarare de som alltid förväntar sig något tillbaka när de gör något gott. Med andra ord så håller de endast kontakten med de som håller kontakten med dem – oavsett släktingar eller ej. En äkta waasil (en som håller kontakten med sina bekanta) är den som håller kontakten med sina släktingar för Allahs skull, även om hans bekanta inte hör av sig till honom.

Abdullaah Ibn Amr (må Allah vara nöjd med honom) återberättar att Profeten  sade:

“Den som är waasil (den som håller kontakten med sina bekanta) är inte den som endast väntar sig något i återgäld. Snarare är den som är waasil den som fortfarande håller kontakten med sina släktingar trots deras försök att bryta kontakten med honom.” Då frågade en man: “Å Allahs Budbärare , jag har släktingar som jag kontinuerligt håller kontakten med, men de försöker bryta kontakten med mig. Jag behandlar dem vänligt, men trots det behandlar de mig på ett ondskefullt sätt. Jag är överseende och tålmodig med dem, men trots det behandlar de mig på ett ohövligt och ignorant sätt.” Profeten  sade: “Om situationen råder så som du säger, är det som om du fyller deras munnar med sand. Och Allah kommer att fortsätta att stödja och hjälpa dig så länge som du fortsätter med det du gör.” [4]

Om det inte fanns några andra belöningar för att hålla banden med sina bekanta, förutom att Allah håller banden med de som är waasil (håller kontakten med sina bekanta) i denna värld och i den nästkommande. Allah erbjuder sin barmhärtighet till oss genom att göra det lättare att gå igenom dessa situationer, genom att avlägsna sorg och oro som kan uppkomma, det är mer än tillräckligt att ha som tröst. Trots allt är silatur-Rahîm (hålla banden med sina släktingar) ett sätt att komma närmare sin familj och sina släktingar, samtidigt som kärlek och medkänsla utvecklas mellan varandra. Samtidigt så upplever man glädje och nöje tillsammans. Men när banden inte hålls, blir alla ovannämnda positiva konsekvenser till dess motsatser och samhället kan komma till skada.

// Ibn ‘Uthaymeen (Må Allahs nåd vara över honom)

Fotnoter:

1. Från boken Huqooq Da’at Ilayhal-Fitrah wa Qarrathash-Sharee’ah (sid.11-13) av Shaykh Muhammad Ibn Saalih al-‘Uthaymeen.

2. Återges av al-Bukhaarî (nr 5987) och Muslim (nr 3456).

3. Återges av al-Bukhaarî (nr 6138), av Aboo Hurayrah (radiyallaahu ‘anhu)

4. Återges av al-Bukhaaree (nr 5991)

Tags | , , ,

Submit a Comment